22222

جدول زمانبندی مجاز برای مراجعه به سامانه سهام عدالت در ده روز شروع فعالیت سامانه

رقم سمت راست کد ملی مشمول تاریخ مراجعه به سامانه سهام عدالت
7 12/17/ 1395
8 12/18/ 1395
9 12/19/ 1395
0 12/20/ 1395
1 12/21/ 1395
2 12/22/ 1395
3 12/23/ 1395
4 12/24/ 1395
5 12/25/ 1395
6 12/26/ 1395

برای   نمایش سهامی عدالت  ابتدا  بر اساس زمانبدی جدول وارد سایت وسپس کد ملی خودتتان وارد کنید

سایت  سهامی عدالت   بر اساس رقم سمت راست وارد بشید