فراگیران محترم دوره #هوشمندسازی:

🔔 با توجه به درخواست مکرر کاربران، آخرین مهلت برای انجام مراحل قبل، ۷۲ ساعت #تمدید شد.
تذکر بسیار مهم: ۳۰ بهمن ماه آخرین فرصت جهت انجام  مراحل قبل میباشد و مهلت اعلام شده تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهدشد

👈 آزمون نهایی در هفته اول اسفند ماه برگزار خواهد شد.