25

جدید دانلودقرار دادنیروهای حق التدریس 94/95

> اسامی 10 شهر کمتر توسعه یافته تعجیل طبقه رتبه ------------------

همه چیزاز کارگزینی

دانلودگزارش رتبه عالی 1394

****      

گزارش بالای 28 سال

گزارش خام حقوق بگیر

گزارش خام معیل

گزارش خام بدون حقوق 94/95

ment);

فرم امتیاز بندی 95 انتقال برون استانی

فرم امتیاز بندی 95 انتقال برون استانی

فونت ورد تایپ شده فرم امتیاز بندی 1395 براساس titr می باشد.درصورت بهم ریختن یا فونت به فونت تیتر تغییر بدهید یا این فونت نصب کنید

اینجا کلیک کنید **دانلود فرم تایپ شده امتیازبندی نقل انتقالات خارج استان 1395 >

فرمت pdf امتیاز بندی 1395 نقل انتقالات 1395

یک نظر بگذارید

 

قبل از ارسال نتيجه جمع را بگيد *