• بازدید امروز: 122,680
  • بازدید دیروز: 142,140
  • کل بازدیدها: 127,864,352

جدید دانلودقرار دادنیروهای حق التدریس 94/95

> اسامی 10 شهر کمتر توسعه یافته تعجیل طبقه رتبه ------------------
1111

گزارش خام پیمانی مخصوص کارگزینی

قا بل  توجه مسولین  امور اداری   گزارش نیروهای پیمانی خاص سیستم کارگزینی می باشد

گزارش  نیروهای پیمانی را دانلود ودر قسمت گزارش ساز خود قرار دهید.

 دانلود گزارش زیپ شده نیروهای پیمانی

جدول برخی از شماره مجوز نیروهای استخدام پیمانی

ردیف عنوان شماره مجوز
۱ نیروهای پیمانی آزمون استخدامی ۸۹ ( چهل هزار نفری ) ۱۴/۷۱۰
۲ نیروهای پیمانی استخدام ۱/۴/۸۹ ( حق التدریس ها ) ۲۲/۷۱۰
۳ نیروهای پیمانی باقیمانده نیروهای حق التدریس و آموزشیاران
سواد آموزی سال ۹۰
۵۰/۷۱۰
۴ نیروهای پیمانی زنان سرپرست خانوار ۲۲/۶۵۹۹۳/۷۱۰
۵ نیروهای پیمانی آزمون تعیین تکلیف استخدام ۲۳/۱۱/۹۰ ۵۰/۷۱۰
۶ نیروهای پیمانی آموزشیاران سواد آموزی قبولی آزمون تعیین تکلیف استخدام ۱/۷/۹۱ ۲۵/۷۱۰
۷ نیروهای پیمانی باقیمانده آزمون تعیین تکلیف و حق التدریس استخدام ۲۲/۱۱/۹۱ ۲۱۹۱۹۷/۷۰۰
۸ نیروهای خدماتی و مربیان قرآنی ۱/۱۱/۹۱ ۵۲/۷۱۰
۹ نیروهای آموزشیاران نهضت ۱/۱۱/۹۱ ۵۵/۷۱۰
۱۰ معلولین آزمون استخدامی ۸۹ ۲۶۱۵۹۵/۷۱۰
۱۱ نیروهای پیمانی مربیان پیش دبستانی ۹۰ ۱۵۲۸۹۵/۷۱۰
۱۲ نیروهای پیمانی ماده ۵ نهضت شامل آزموزشیاران سواد آموزی استخدام ۱/۷/۹۰ و تعدادی که در سال ۹۱ استخدام شده اند ۵۰/۷۱۰
۱۳ نیروهای پیمانی شماره مجوز نیروهای قراردادی که درتیرماه ۹۲ به پیمانی  تبدیل وضع شده اند ۴۵۰۲۰/۷۰۰

یک نظر بگذارید

%db%8c%d9%81%d9%82