• بازدید امروز: 20,170
  • بازدید دیروز: 142,140
  • کل بازدیدها: 127,761,842

جدید دانلودقرار دادنیروهای حق التدریس 94/95

> اسامی 10 شهر کمتر توسعه یافته تعجیل طبقه رتبه ------------------
1111

شرح وظایف کارکنان اداری

 

شرح وظایف کارکنان اداری 

عنوان

عنوان

عنوان

عنوان

عنوان

عنوان

رئیس اداره

معاون ابتدایی

معاون متوسطه

معاون پژوهشی

معاون پرورشی

معاون پشتیبانی

کارشناس پیگیری امور دفتر

مسئول آموزش ابتدایی

مسوول آموزش متوسطه

کارشناس مسئول فناوری

کارشناس مشاوره مسئول امور اداری
معاون سوادآموزی کارشناس آموزش ابتدایی کارشناس اموزش متوسطه کارشناس فناوری وآمار مسوول نماز وقرآن کارشناس امور اداری
کارشناس سواداموزی کارشناس گروه آموزشی ابتدایی مسوول فنی وکاردانش کارشناس مسوول آموزش نیروی انسانی کارشناس نماز وقران کارشناس مسوول بودجه
کارشناس آموزش داوطلبانه سوادآموزی کارشناس فنی وحرفه ای وکاردانش کارشناس اموزش نیروی انسانی کارشناس مسوول فرهنگی هنری کارشناس بودجه
کارشناس امور زنان وجوانان مسوول آموزش راهنمائی کارشناس پژوهش وتحقیقات کارشناس فرهنگی وهنری کارشناس مسئول تعاون و امور رفاهی کارکنان
روابط عمومی کارشناس اموزش راهنمائی کارشناس فعالیت‌های اردویی و فوق برنامه کارشناس تعاون و امور رفاهی کارکنان
مسوول سنجش وامتحانات کارشناس مسئول فعالیت‌های اردویی و فوق برنامه مسوول امورمالی
کارشناس سنجش کارشناس مسئول سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کارشناس امورمالی
کارشناس مسوول ارزیابی عملکرد کارشناس سلامت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی حسابدار و مسئول حساب کتب درسی و نشریات کمک آموزشی
کارشناس ارزیابی عملکرد کارشناس مسئول تربیت بدنی حسابدار جمعدار اموال
مسوول حقوقی کارشناس تربیت بدنی کارشناس مسئول پشتیبانی
کارشناس حقوقی رئیس اردوگاه کارشناس تغذیه و شیر رایگان
مسوول مشارکتها کارشناس امور اجرایی کانون فرهنگی و تربیتی کارشناس خرید
کارشناس مشارکتها کارپرداز
انجمن اولیا ومربیان ص۱
انجمن اولیاومربیان ص۲
مسوول دبیرخانه
مسوول بایگانی
ثبات
بایگان
اتوماسیون اداری
تلفنچی
انباردار

 

یک نظر بگذارید

%db%8c%d9%81%d9%82