1
  • 19,590
  • 143,670
  • 143,318,312
1111

شرح وظایف کارکنان اداری

 

شرح وظایف کارکنان اداری 

عنوان

عنوان

عنوان

عنوان

عنوان

عنوان

رئیس اداره

معاون ابتدایی

معاون متوسطه

معاون پژوهشی

معاون پرورشی

معاون پشتیبانی

کارشناس پیگیری امور دفتر

مسئول آموزش ابتدایی

مسوول آموزش متوسطه

کارشناس مسئول فناوری

کارشناس مشاوره مسئول امور اداری
معاون سوادآموزی کارشناس آموزش ابتدایی کارشناس اموزش متوسطه کارشناس فناوری وآمار مسوول نماز وقرآن کارشناس امور اداری
کارشناس سواداموزی کارشناس گروه آموزشی ابتدایی مسوول فنی وکاردانش کارشناس مسوول آموزش نیروی انسانی کارشناس نماز وقران کارشناس مسوول بودجه
کارشناس آموزش داوطلبانه سوادآموزی کارشناس فنی وحرفه ای وکاردانش کارشناس اموزش نیروی انسانی کارشناس مسوول فرهنگی هنری کارشناس بودجه
کارشناس امور زنان وجوانان مسوول آموزش راهنمائی کارشناس پژوهش وتحقیقات کارشناس فرهنگی وهنری كارشناس مسئول تعاون و امور رفاهي كاركنان
روابط عمومی کارشناس اموزش راهنمائی كارشناس فعاليت‌هاي اردويي و فوق برنامه كارشناس تعاون و امور رفاهي كاركنان
مسوول سنجش وامتحانات كارشناس مسئول فعاليت‌هاي اردويي و فوق برنامه مسوول امورمالی
کارشناس سنجش كارشناس مسئول سلامت و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي کارشناس امورمالی
کارشناس مسوول ارزیابی عملکرد كارشناس سلامت و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي حسابدار و مسئول حساب کتب درسی و نشريات کمک آموزشی
کارشناس ارزیابی عملکرد كارشناس مسئول تربيت بدني حسابدار جمعدار اموال
مسوول حقوقی کارشناس تربیت بدنی كارشناس مسئول پشتيباني
کارشناس حقوقی رئیس اردوگاه كارشناس تغذيه و شير رايگان
مسوول مشارکتها كارشناس امور اجرايي كانون فرهنگي و تربيتي کارشناس خرید
کارشناس مشارکتها کارپرداز
انجمن اولیا ومربیان ص1
انجمن اولیاومربیان ص2
مسوول دبیرخانه
مسوول بایگانی
ثبات
بایگان
اتوماسیون اداری
تلفنچی
انباردار

 

یک نظر بگذارید

%db%8c%d9%81%d9%82
%db%8c%d9%81%d9%82  

قبل از ارسال نتيجه جمع را بگيد *