25

جدید دانلودقرار دادنیروهای حق التدریس 94/95

> اسامی 10 شهر کمتر توسعه یافته تعجیل طبقه رتبه ------------------

همه چیزاز کارگزینی

دانلودگزارش رتبه عالی 1394

****      

گزارش بالای 28 سال

گزارش خام حقوق بگیر

گزارش خام معیل

گزارش خام بدون حقوق 94/95

ment);

فرم هاي محاسباتي حسابداري

 

براي محاسبه  اضافه كاري  فرم ذيل را دانلود نماييد

 

form ezafkari Copy of

براي دانلود  فرم اظها نامه مالياتي ذيل را دانلود نماييد

ezharname

براي دانلود فرم  1-5  ذيل را دانلود نماييد

 

فرم 1_5

نظرات بسته است