• بازدید امروز: 20,330
  • بازدید دیروز: 142,140
  • کل بازدیدها: 127,762,002

جدید دانلودقرار دادنیروهای حق التدریس 94/95

> اسامی 10 شهر کمتر توسعه یافته تعجیل طبقه رتبه ------------------
1111

شرح حکم رتبه عالی و خبره و غیره ….

اسلام واحترام: شرح  حکم  جدید۱۴۳۰۳۰
شرح حکم :
با استناد بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ اجرای این حکم فوق العاده شغل شما به شرح مندرج در حکم اصلاح وبا رعایت سایر مقررات قابل پرداخت می باشد
۰

**‌     شرح   حکم  ارتقاء  رتبه عالی و خبره  **

“”با عنایت  به هماهنگی  به عمل آمده  و پایان  سال مالی  از تاریخ اجرای این حکم رتبه شغلی شما به * عالی/ خبره  *ارتقاء می یابید. لازم به ذکر است اعمال رتبه شما در زمان بازنشستگی منوط به صدور مجوز قانونی از مراجع ذیربط می باشد””

شرح حکم مربوط به احتساب سوابق غیر دولتی نیروهای خدماتی

با عنایت به بخشنامه شماره ۷۱/۱۰۶۲۸/۹۲ مورخ ۱/۳/۹۲ و با توجه به اینکه از تاریخ…… لغایت ….. جمعأ  دارای … سابقه قراردادی و نظام وظیفه می باشید از تاریخ اجرای این حکم سوابق مذکور از لحاظ دولتی و بازنشستگی قابل احتساب می باشد . ضمنأ مدت… سابقه غیر دولتی شما نیز صرفأ از لحاظ تجربه قابل محاسبه می باشد .

با عنایت به توضیحات فوق طبقه شغلی شما از… به … ارتقا می یابد .

شرح حکم مربوط به تغییر رسته نیروهای تبدیل وضع شده

به استناد شیوه نامه شماره ۷۱/۱۰۷۴۶/۹۲ مورخ ۲۲/۳/۹۲ و با عنایت به نظریه هسته گزینش از تاریخ اجرای این حکم رسته ، رشته شغلی و مدرک تحصیلی شما به شرح مندرج در ردیف ۱۲ این حکم تغییر می یابد . ضمنأ با توجه به تغییر رشته شغلی سوابق تجربی قبلی شما قابل احتساب نخواهد بود .

۱۵۹*اعمال مدر ک  تحصیلی*

چون در تاریخ    /     /۱۳۹۲     موفق به اخذ مدرک تحصیلی لیسانس  شده اید لذا مدرک شما اعمال واز تاریخ اجرای این حکم به دلیل داشتن …………. سابقه کار در مناطق کمتر توسعه یافته ………… طبقه به شما تعلق می گیرد

۲۱۱(تغییر صندوق بازنشستگی)

طبق در خواست خودتان و نامه شماره   ۱۹۴۲/الف /۵۹۲۳ مورخ ۹۲/۰۱/۲۰ صندوق  بازنشستگی استان فارس   از تاریخ  ۹۲/۰۲/۰۱ صندوق  بازنشستگی شما از تامین اجتماعی به  خدمات کشوری تغییر می یابد.

۲۳۵ طبقه تشویقی

( به استناد بخشنامه وزارتی  ۷۱۰/۳۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۵ و با عنایت  به مجموع نمرات ارزیابی  عملکرد شما در ۵ سال متوالی  از یک   طبقه شغلی تشویقی  بهره مند می گردید .)

۹۹ تمدید پیمانی

در اجرای قانون بودجه سال۹۲ کل کشور پیمان نامه شما از تاریخ ۹۳/۰۱/۰۱لغایت ۹۳/۱۲/۲۹ تمدید می گردد

۱۸۴حکم اعطای احتساب سنوات ارفاقی اسنثنایی
به  استناد دستور العمل  شماره ۷۱۰/۶۰  مورخ ۹۱/۱۱/۱۵ وزارتی  ملزم به مصوبه  شماره  ۴۸۶۱۹ت/۲۰۰۶۳۴  مورخ ۹۱/۰۱/۱۳ هیات محترم وزیران در خصوص سنوات ارفاقی شاغلین  موضوع تبصره ۵ ماده واحدقانون تشکیل استثنایی  مدت               در آموزشگاه استثنایی  مشغول خدمت بود ه اید/ مدت  سنوات استثنایی               محاسبه می گردد/

این قسمت در حال  تکمیل و بروز رسانی و کد نویسی می باشد.

نظرات بسته است