• بازدید امروز: 20,350
  • بازدید دیروز: 142,140
  • کل بازدیدها: 127,762,022

جدید دانلودقرار دادنیروهای حق التدریس 94/95

> اسامی 10 شهر کمتر توسعه یافته تعجیل طبقه رتبه ------------------
1111

حقوق سریاز معلم

جدول حقوق پرسنل وظیفه سال ۱۳۹۲
 بر اساس بخشنامه ۷۱۰/۴۱ مورخ ۹۲/۱۰/۱۸ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت متبوع
ردیف درجه  طبق ماده ۴۸ قانون خدمت وظیفه عمومی مندرج در توضیحات مشخص می شود  درصد حقوق حقوق
ماهانه
هزینه پوشاک حق مسکن
غیربومی
هزینه خوراک
غیر بومی
عائله مندی کمک هزینه هر فرزند
۱ سرباز / ناوی ۱۳۶ ۶۵۶,۷۱۶ ۲۵۱,۵۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۸۱۴,۸۶۰ ۲۱۱,۲۶۰
۲ سرباز دوم / ناوی دوم ۱۳۷ ۶۶۱,۵۴۵ ۲۵۱,۵۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۸۱۴,۸۶۰ ۲۱۱,۲۶۰
۳ سرباز یکم / ناوی یکم ۱۴۰ ۶۷۶,۰۳۲ ۲۵۱,۵۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۸۱۴,۸۶۰ ۲۱۱,۲۶۰
۴ سرجوخه / رزم یار / سرناوی ۱۴۳ ۶۹۰,۵۱۸ ۲۵۱,۵۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۸۱۴,۸۶۰ ۲۱۱,۲۶۰
۵ گروهبان سوم / رزم آور سوم / مهناوی سوم ۱۴۸ ۷۱۴,۶۶۲ ۲۵۱,۵۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۸۱۴,۸۶۰ ۲۱۱,۲۶۰
۶ گروهبان دوم / رزم آور دوم / مهناوی دوم ۱۵۴ ۷۴۳,۶۳۵ ۲۵۱,۵۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۸۱۴,۸۶۰ ۲۱۱,۲۶۰
۷ گروهبان یکم / رزم دار یکم / مهناوی یکم ۱۶۱ ۷۷۷,۴۳۶ ۲۵۱,۵۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۸۱۴,۸۶۰ ۲۱۱,۲۶۰
۸ استوار دوم / رزمدار دوم / ناو استوار دوم ۱۶۸ ۸۱۱,۲۳۸ ۲۵۱,۵۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۸۱۴,۸۶۰ ۲۱۱,۲۶۰
۹ استوار یکم / رزمدار یکم ۱۷۷ ۸۵۴,۶۹۷ ۲۵۱,۵۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۸۱۴,۸۶۰ ۲۱۱,۲۶۰
۱۰ ستوان سوم / ناوبان سوم ۱۹۰ ۹۱۷,۴۷۲ ۲۵۱,۵۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۸۱۴,۸۶۰ ۲۱۱,۲۶۰
۱۱ ستوان دوم / ناوبان دوم ۲۰۶ ۹۹۴,۷۳۲ ۲۵۱,۵۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۸۱۴,۸۶۰ ۲۱۱,۲۶۰
۱۲ ستوان یکم / ناوبان یکم ۲۲۸ ۱,۱۰۰,۹۶۶ ۲۵۱,۵۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۸۱۴,۸۶۰ ۲۱۱,۲۶۰
۱۳ ستوان یکم پزشک / ناوبان یکم پزشک ۲۵۲ ۱,۲۱۶,۸۵۷ ۲۵۱,۵۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۸۱۴,۸۶۰ ۲۱۱,۲۶۰

توضیحات:

۱- فرمول محاسبه حقوق ماهانه و کمک هزینه عائله مندی و اولاد به شرح ذیل می باشد :
الف – حقوق ماهیانه : درصد حقوق درجه x ضریب ریالی سال مربوطه x واحد حداقل حقوق
مثال ) محاسبه حقوق ماهانه ستوان دوم / ناوبان دوم :                                   ۹۹۴۷۳۲ = ۱۰۰ / (۲۰۶ * ۱۰۰۶ * ۴۸۰)
ب – عائله مندی :        ۸۱۴۸۶۰ = ۱۳۹۲(۱۰۰۶) ×۸۱۰
ج – اولاد :       ۲۱۱۲۶۰ = ۱۳۹۲(۱۰۰۶) ×۲۱۰
ماده ۴۸ قانون خدمت وظیفه عمومی :
کارکنان وظیفه بر اساس مدرک تحصیلی و وجود محل سازمانی پس از طی دوره آموزشی لازم یکی از درجات زیر نائل می گردند
۱- کارکنان وظیفه فاقد مدرک پایان دوران متوسطه به یکی از درجات سربازی تا سرجوخگی
۲- کارکنان وظیفه دارای مدرک پایان دوره متوسطه به یکی از درجات گروهبانی یا رزم آوری
۳- کارکنان وظیفه دارایمدرک کاردانی به یکی از درجات استواری یا رزمداری یا ستوان سومی( برای مدرک فوق دیپلم در استان 
فارس طبق بخشنامه های موجود تا کنون از درجه استوار یکم / رزم دار یکم استفاده  شده است )
۴- کارکنان وظیفه دارای مدرک کارشناسی به درجه ستوان دومی
۵- کارکنان وظیفه دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر به درجه ستوان یکمی 
بومی کسی است که در شهرستان محل سکونت خود یا در فاصله کمتر از ۳۵ کیلومترخدمت نماید یا امکان تردد به منزل داشته باشد
و یا در زمان جذب ، پذیرش و اخذ امریه طبق تمایل شخصی محلی خارج از محل سکونت تعیین کرده باشد
غیر بومی کسی است که بنا به ضرورت و نیاز در شهرستان خارج از محل سکونت خدمت نماید و امکان تردد به منزل را نداشته و در محل خدمت بیتوته داشته باشد .

هزینه سفر

هزینه سفر در هر نوبت مرخصی استحقاقی = مسیر رفت و برگشت به کیلومتر x یک پنجم ضریب ریالی سال

هرگونه اشکال در قسمت ارسال نظرات کلیک  نمایید

نظرات بسته است