آخرین اخبار : 

اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

  آآدرس کانال کليک کنيد https://telegram.me/wwwapahkam_ir   اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی     آموزش و پرورش عشایر استان مناطق مدیریت آموزش وپرورش بشرویه مدیریت آموزش وپرورش بیرجند مدیریت آموزش وپرورش خوسف مدیریت آموزش وپرورش درمیان آموزش و پرورش منطقه دستگردان مدیریت آموزش وپرورش زیركوه مدیریت آموزش وپرورش سرایان مدیریت آموزش و ...