آگهی استخدام بانک شهر سال 1402 | آدرس سایت ثبت نام

آگهی استخدام بانک شهر سال ۱۴۰۲ | آدرس سایت ثبت نام

دﻓﺘﺮچﻪ راﻫﻨﻤﺎي آزﻣﻮناﺳﺘﺨﺪاﻣی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوي ﺑﺎﻧک ﺷﻬﺮ 2 ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟی ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل،ﺑﺎﻧک ﺷﻬﺮﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗکﻤﯿﻞ ﺑﺨﺸی از ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧی ﻣﻮردﻧﯿﺎزﺷﻌﺐﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧکﺪار وواﺣﺪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼی ﺑﺎﻧکدراﺳﺘﺎنﺗﻬﺮانواﻟﺒﺮزﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ، ﻣﻘﺮرات و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠی ﺧﻮد، از ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎنﻣﺮد و زنواﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ، پﺲ ازکﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آزﻣﻮن کﺘﺒیو اﻋﻼم پﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪگﺎنچﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ،ﺑﺎ اﻧﺠﺎمﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼی،ﻋﻤﻮﻣی و ﻃی ﻣﺮاﺣﻞ اداري،درﻧﻬﺎﯾﺖﺗﻌﺪاد100ﻧﻔﺮﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﯿﻤﻪﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋی ﺑﻪ کﺎرگﯿﺮيﻧﻤﺎﯾﺪ.اﻓﺮادي کﻪ درآزﻣﻮن کﺘﺒیﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻻزم را کﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣی و ﺗﺨﺼﺼی دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.ﺑﺪﯾﻬی اﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آزﻣﻮن کﺘﺒی ﺣﻘی ﺑﺮاي داوﻃﻠﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺪام در ﺑﺎﻧک اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و پﺲ از ﺗکﻤﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣی ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼی، رﻓﺘﺎري، ارزﯾﺎﺑی ﺷﺎﯾﺴﺘگیﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎتاز ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ داﺧﻠی ﺑﺎﻧک ﻧﻔﺮاتﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﻨﺎﺳﺎﯾیو دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
آگهی استخدام بانک شهر سال ۱۴۰۲ به منظور تامین و تکمیل بخشی از نیروي انسانی مورد نیاز شعب به عنوان بانکدار و واحدهاي تخصصی بانک در استان تهران و البرز براساس ضوابط، مقررات و آیین‌نامه داخلی خود، از بین متقاضیان مرد و زن واجد شرایط، پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی و اعلام پذیرفته […]

آگهی استخدام بانک شهر سال ۱۴۰۲

به منظور تامین و تکمیل بخشی از نیروي انسانی مورد نیاز شعب به عنوان بانکدار و واحدهاي تخصصی بانک در استان تهران و البرز براساس ضوابط، مقررات و آیین‌نامه داخلی خود، از بین متقاضیان مرد و زن واجد شرایط، پس از کسب موفقیت در آزمون کتبی و اعلام پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت، با انجام مصاحبه‌هاي تخصصی، عمومی و طی مراحل اداري، در نهایت تعداد ۱۰۰ نفر با انعقاد قرارداد خرید خدمت با مدت معین و بیمه تامین اجتماعی به کارگیري نماید. افرادي که در آزمون کتبی موفقیت لازم را کسب نمایند، براي انجام مصاحبه‌هاي عمومی و تخصصی دعوت خواهند شد.

بدیهی است صرفا موفقیت در آزمون کتبی حقی براي داوطلب جهت استخدام در بانک ایجاد نخواهند نمود و پس از تکمیل تمامی مراحل شامل مصاحبه‌هاي تخصصی، رفتاري، ارزیابی شایستگی‌ها و نتایج استعلامات از مراجع ذیصلاح، برابر ضوابط داخلی بانک نفرات حائز شرایط با لحاظ تعداد مورد نیاز شناسایی و دعوت خواهند شد.

 

 

ﺨﺶاول:ﻣﺮاﺣﻞﺑﻪکﺎرگﯿﺮي
۱.ﺛﺒﺖﻧﺎم در آزﻣﻮن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪwww.azmoon.org
۲.ﺷﺮکﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آزﻣﻮن کﺘﺒی
۳.ﺑﺮرﺳی و ﺗﺎﯾﯿﺪﻣﺪارك داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در ﻣﺘﻦدﻓﺘﺮچﻪ راﻫﻨﻤﺎ
۴.ارزﯾﺎﺑی ﺷﺎﯾﺴﺘگیﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻨی و ﺗﺨﺼﺼی
۵.ﺑﺮرﺳی ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣی)گﺰﯾﻨﺶ)

چقدر این خبر مفید بود؟ راضی هستید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۰ / ۵. تعداد امتیاز: ۰

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت