آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری‌

آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری‌
آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری‌ 🔰فصل چهارم- مقررات مختلف 🔻ماده ۳۴- در احتساب مرخصی روز و ماه و سال مطابق تقویم‌رسمی کشوری است و در مرخصی روزانه ماه سی روزحساب می‌شود. مرخصی‌های کمتر از یک روز باتوجه به‌ساعات کار روزانه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط محاسبه‌ […]

آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد ۴۷ و ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری‌

🔰فصل چهارم- مقررات مختلف

🔻ماده ۳۴- در احتساب مرخصی روز و ماه و سال مطابق تقویم‌رسمی کشوری است و در مرخصی روزانه ماه سی روزحساب می‌شود. مرخصی‌های کمتر از یک روز باتوجه به‌ساعات کار روزانه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط محاسبه‌ خواهد شد.

🔻ماده ۳۵- روزهای تعطیل که طی مدت مرخصی واقع است جزومدت مرخصی محسوب می‌شود.

🔻ماده ۳۶- پرداخت حقوق و فوق العاده‌ های مدت مرخصی قبل ازصدور حکم مرخصی ممنوع است‌.

🔸تبصره ۱- فوق العاده‌ هایی که در ایام مرخصی استعلاجی که ازچهار ماه در یک سال تجاوز نکند و همچنین در ایام مرخصی‌ استحقاقی حسب مورد قابل پرداخت است به‌شرح زیر است‌:

🔻فوق العاده شغل موضوع ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری ‌ضمن رعایت مقررات مربوط‌.

🔻فوق العاده‌ های موضوع بندهای «ب‌، پ‌، ت‌، ج‌، چ‌، ح‌، خ‌، و د»ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری‌.

🔻مستخدمین موضوع ماده ۲۶، مشمول محدودیت چهار ماه‌ موضوع این تبصره نمی‌باشند.

🔸تبصره ۲ – در مورد مستخدمین مبتلا به بیماری سل‌، مقررات ‌قانون حمایت کارمندان مسلول و پیشگیری سل مصوب‌ ۱۸/۱۱/۱۳۳۳ از لحاظ پرداخت حقوق ، فوق العاده‌ها و مزایای مستمر مذکور در تبصره یک این ماده و با رعایت‌ تبصره ۴ ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده ۳۷- عدم حضور مستخدم در پست خود که مدت آن از سه‌روز تجاوز ننماید و مستند به عللی از قبیل آنچه که ذیلاً درج‌می‌شود باشد موجه شناخته خواهد شد:

۱- بیماری او

۲- صدمات ناشی از حوادث که به او یا پدر یا مادر یا همسر یافرزندان او وارد آمده باشد.

۳- بیماری شدید پدر یا مادر یا همسر یا فرزندان‌.

۴- فوت همسر یا اقربای نسبی و سببی تا طبقه سوم‌.

۵- دارا شدن فرزند.

۶- ازدواج او و فرزندانش‌.

۷- احضار مستخدم توسط مراجع قضایی برای ادای شهادت وانجام تحقیقات‌.

تشخیص صحت و سقم جهات ادعایی مستخدم به‌عهده رییس‌اداره است‌. در صورتی که صحت ادعا تصدیق شود، غیبت‌مستخدم برحسب علت جزو مرخصی استحقاقی یااستعلاجی وی محسوب و حکم لازم در این مورد صادرخواهد شد.

🔻ماده ۳۸- هرگونه تغییری در این آیین‌نامه منوط به پیشنهادسازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت‌وزیران خواهد بود.

🔻ماده ۳۹- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه مقررات قبلی راجع به‌مرخصی مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری‌ ملغی است‌.

5/5 (1 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

تبلیغات متنی

پشتیبانی سایت