خدمت نیمه وقت

خدمت نيمه وقت بانوان

تمامي همكاران خواهر رسمي و پيماني شاغل در پست هاي آموزشي(دبير-مربي پرورشي-هنرآموز-مراقب سلامت مدارس-مشاور) مي توانند از خدمت نيمه وقت بانوان استفاده نمايند.

تذكر:همكاران شاغل در پست هاي آموزگار – مدير – معاون – انباردار – خدمتگزار و كاركنان اداري نمي توانند از خدمت نيمه وقت بانوان استفاده كنند.

خدمت نيمه وقت به دو صورت است:

الف)خدمت نيمه وقت 2/1 (يك دوم) كه ساعت كار موظف نصف و حقوق و مزايا نيز به نسبت نصف خواهد شد.

ب) خدمت نيمه وقت 4/3 (سه چهارم) كه ساعت كار موظف 4/3 و حقوق و مزايا نيز به نسبت 4/3 خواهد شد.

مثلادبيري كه ساعت موظف وي 24 ساعت است در وضعيت 2/1 (12 ساعت ) و در وضعيت 4/3 (18 ساعت ) موظف تدريس خواهد شد.

***سنوات خدمت نيمه وقت بانوان تا 3 سال با پرداخت كامل كسورات بازنشستگي از نظر سوابق بازنشستگي كامل محاسبه مي شود. و بيش از 3 سال به نسبت در خدمت نيمه وقت 2/1 (شش ماه) و در خدمت نيمه وقت 4/3 (نه ماه) قابل محاسبه است.

استثناء: سنوات خدمت همكاران خواهري كه از نيمه وقت بانوان استفاده مي كنند چنان چه داراي فرزند معلول حسي و حركتي باشند با ارائه گواهي از بهزيستي و پرداخت كامل كسور بازنشستگي كامل محاسبه مي شود.

***همكاراني كه از خدمت نيمه وقت 2/1 يا 4/3 بانوان استفاده مي نمايند نمي توانند ساعت تدريس غيرموظف(اضافه تدريس) داشته باشند.

همكاراني كه مي خواهند از خدمت نيمه وقت بانوان استفاده نمايند لازم است در شهريور ماه به كارشناسي امور اداري مراجعه و نسبت به دريافت       درخواست خدمت نيمه وقت بانوان نمون برگ اقدام و پس از تكميل آن و اخذ موافقت هاي لازم مجددا جهت صدور حكم به امور اداري تحويل نمايند.

***تكميل نمون برگ درخواست خدمت نيمه وقت براي هر سال جداگانه لازم است. يعني همكاراني كه قصد دارند چندين سال پياپي از خدمت نيمه وقت استفاده كنند مي بايست شهريور ماه هر سال جهت تكميل نمون برگ اقدام نمايند.

***همكاراني كه از خدمت نيمه وقت استفاده كرده اند و مايل به تمديد آن در سال تحصيلي بعد نيستند نيز لازم است در شهريور ماه به امور اداري مراجعه و نسبت به تكميل نمون برگ درخواست اشتغال تمام وقت اقدام نمايند.

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت