اطلاعیه جدید ضمن خدمت درباره پرسش پاسخ

اطلاعیه دوره های
ایمنی و امنیت مدارس
مراقبت بهداشتی و جسمانی

جهت مشارکت در پرسش و پاسخ حتما موارد زیر را در نظر بگیرید.
-امتیاز پاسخگویی صحیح و غیرتکراری بیشتر از امتیاز طرح پرسش است، در پاسخگویی به پرسش های فراگیران دیگر کوشا باشید.
طرح پرسش و پاسخ های تکراری و غیر مرتبط موجب کسر امتیاز خواهد شد. از طرح آن جدا خودداری کنید.
-پرسش های درسی خود را در جلسات مربوطه مطرح بفرمایید.
-پرسش های غیرمرتبط با جلسه و دوره حذف خواهند شد.

متیازدهی پرسش و پاسخ
طرح پرسش غیرتکراری و مرتبط در جلسات هر پرسش (۱۵) امتیاز
طرح پاسخ صحیح و غیرتکراری به پرسش دیگران هر پاسخ (۲۰) امتیاز
حذف شدن پرسش تکراری و یا غیرمرتبط هر پرسش کسر (۵) امتیاز
حذف شدن پاسخ تکراری و یا غیرمرتبط هر پاسخ کسر (۵) امتیاز.

0/5 ( 0 نظر )

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پیشنهاد

پشتیبانی سایت