انواع بازنشستگی در آموزش و پرورش و کارمندان دولت

بازنشستگی
انواع بازنشستگی در آموزش و پرورش و کارمندان دولت

انواع بازنشستگی در آموزش و پرورش وکارمندان دولت:

 
 
مطابق بند(ب)ماده۱۰۳قانون مدیریت خدمات کشوری، خانم ها بدون شرط سنی وبه شرط داشتن حداقل ۲۵سال سابقه خدمت وآقایان باشرط سنی (به شرط داشتن سن ۶۰سال تمام) وبه شرط داشتن حداقل ۲۵سال سابقه خدمت ،درصورت ارائه درخواست کتبی وموافقت اداره محل خدمت با۲۵روزحقوق بازنشسته خواهندشد.
 
 
اگرسن کارمندبه ۶۵سال تمام برسدوسابقه خدمتش هم حداقل ۲۵سال باشد،کارمند به اجبار ازطرف اداره محل خدمتش با حقوق ۲۵روز درماه بازنشسته می گردد.
 
 
مطابق بند(الف)ماده۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ،پرسنل دارای مدارک تحصیلی لیسانس وپائین ترازلیسانس در تاریخی که سنوات خدمت آنهامطابق باآخرین حکم کارگزینی به ۳۰سال تمام برسد،ازتاریخ اتمام ۳۰سال خدمت با حقوق ۳۰روز درماه به افتخار بازنشستگی عادی نائل می گردند.
 
 
به استناد بند(ط)ازقانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، برای برخی از پرسنل خاطی نوعی تنبیه اداری در نظرگرفته میشود که به استناد آن فرد به بازنشستگی قهری با کسریک طبقه شغلی محکوم می شود.دراین بازنشستگی کارگزینی اداره محل خدمتی یک طبقه شغلی ازطبقه شغلی فرد کسر و او را بازنشسته میکند. دراین نوع بازنشستگی فرد برابربا سابقه خدمتش حقوق دریافت خواهدکرد.
 
 

به ازای هرسال خدمت اضافه مازادبرسی سال ،به هنگام محاسبه حقوق بازنشستگی، دو و نیم درصدبه حقوق بازنشستگی فرد اضافه خواهد شد.

———————-

5/5 ( 1 نظر )

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پیشنهاد

صبا

پشتیبانی سایت