بخشنامه اصلی اجرایی نظام رتبه‌بندی معلمان (شماره بخشنامه ۱۸۵۱۷۹ تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۸ وزارت آموزش و پرورش)

بخشنامه اصلی اجرایی نظام رتبه‌بندی معلمان (شماره بخشنامه ۱۸۵۱۷۹ تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۸ وزارت آموزش و پرورش) مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان به منظور تحقق جزء بند الف ماده (۶۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در راستای استقرار [...]

بخشنامه اصلی اجرایی نظام رتبه‌بندی معلمان (شماره بخشنامه ۱۸۵۱۷۹ تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۸ وزارت آموزش و پرورش)

مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان

به منظور تحقق جزء بند الف ماده (۶۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در راستای استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تخصص و عملکرد رقابتی و در اجرای تبصره ذیل بند ۳ ماده ۵ مصوبه شماره ۱۱۸۵۰۱/ت۵۵۷۲۴هـ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران، شیوه نامه اجرایی نظام رتبه‌بندی معلمان به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها موظفند به نحو مقتضی مفاد این شیوه‌نامه را به اطلاع کلیه واجدین شرایط در وزارت آموش و پرورش، نیروهای مأمور به سایر دستگاه‌ها، نیروهای مأمور به تحصیل و… برسانند. اجرای دقیق مفاد این شیوه‌نامه مورد انتظار است.

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش 

شیوه‌نامه اجرایی نظام رتبه‌بندی معلمان

در اجرای تبصره ماده (۵) مصوبه شماره ۱۱۸۵۰۱/ت۵۵۷۲۴هـ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران شیوه‌نامه اجرایی نظام رتبه بندی معلمان برای اجرا از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۸ به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

۱- مشمولان نظام رتبه‌بندی

مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور، شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون واحدهای آموزشی و تربیتی.

۱-۱- مشمولان فوق در صورت اشتغال تمام وقت در واحدهای آموزشی در صورت کسب شایستگی معلمی از مزایای رتبه‌بندی بهره‌مند می‌شوند.

۱-۲- در اجرای تبصره ماده (۳) مصوبه شماره ۱۱۸۵۰۱/ت۵۵۷۲۴هـ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۸ هیئت وزیران، کارمندانی که به استناد مصوبه مورخ ۱۷/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب در مشاغل اداری اشتغال دارند، در صورتی می‌توانند از مزایای این شیوه‌نامه بهره‌مند شوند که متقاضی بازگشت از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۹ به مدرسه باشند. در هر صورت با شروع سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ ادامه فعالیت این افراد در مشاغل اداری به هیچ وجه مجاز نخواهد بود و افراد مشمول شیوه‌نامه بر اساس فرم درخواست پیوست باید وضعیت خود، در ارتباط با استفاده یا عدم بهره‌مندی از رتبه‌بندی این شیوه‌نامه را مشخص نمایند.

۱-۳- کارمندانی که با توجه به بخشنامه شماره ۲۳۰/۱ د مورخ ۲۶/۱/۱۳۵۸ در واحدهای اداری اشتغال به خدمت دارند، برخورداری آنان از رتبه‌بندی موضوع این شیوه نامه با رعایت تبصره ماده (۳) مصوبه مذکور و تکمیل فرم پیوست میسر است.

۱-۴- کارکنانی که از تاریخ ابلاغ شیوه‌نامه از کادر آموزشی به کادر اداری انتقال می‌یابند، صرفاً بر اساس شرایط احراز پست مورد تصدی و بر اساس طرح طبقه‌بندی مربوط انتصاب قطعی می‌یابند.

۱-۵- آن‌دسته از مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان موضوع بند (۱) که طبق قوانین و مقررات مربوط با حفظ سمت به سایر دستگاه‌ها مأمور به خدمت می‌باشند، در شمول مفاد بند ۲-۱ این شیوه‌نامه قرار می‌گیرند.

۱-۶- مشمولین قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی، صرفاً با کسب شرایط سوابق تجربی از مزایای مربوط بهره‌مند می‌گردند.

۲- شرایط اخذ و نحوه ارتقاء رتبه:

الف- رتبه (۱):

۱- داشتن حداقل (۲) سال تجربه و گذراندن (۱۲۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی

۲- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) در طول دو سال منتهی به نتایج ارزیابی (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۷۰) باشد).

۳- کسب حداقل شصت درصد (۶۰%) امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) باشد).

ب- رتبه (۲):

۱- داشتن حداقل (۶) سال تجربه و حداقل (۴) سال توقف در رتبه (۱)

۲- گذراندن (۱۸۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره علاوه بر دوره های آموزشی مربوط به رتبه (۱).

۳- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل هشتاد درصد (۸۰%) در طول سه سال متوالی منتهی به رتبه بعدی (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۷۵) باشد).

۴- کسب حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از پنجاه و پنج درصد (۵۵%) باشد).

ج- رتبه (۳):

۱- داشتن حداقل (۱۲) سال تجربه و حداقل (۳) سال توقف در رتبه (۲).

۲- گذراندن (۱۵۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه.

۳- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) در طول دوره بین دو رتبه (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۸۰) باشد).

۴- کسب حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از شصت و پنج درصد (۶۵%) باشد).

هـ- رتبه (۴):

۱- داشتن حداقل (۱۸) سال تجربه و حداقل (۳) سال توقف در رتبه (۳).

۲- گذراندن (۱۲۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه.

۳- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل نود درصد (۹۰%) در طول دوره بین دو رتبه (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۸۵) باشد).

۴- کسب حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) باشد).

و- رتبه (۵):

۱- داشتن حداقل (۲۴) سال تجربه و حداقل (۳) سال توقف در رتبه (۴).

۲- گذراندن (۱۰۰) ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت و تخصصی در طول دوره بین دو رتبه.

۳- کسب میانگین امتیاز ارزیابی عملکرد به میزان حداقل نود درصد (۹۰%) در طول دوره بین دو رتبه (امتیاز هر سال نباید کمتر از (۸۰) باشد).

۴- کسب حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) از امتیازات شاخص های صلاحیت های معلمی (امتیاز هر یک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای نباید کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) باشد).

۲-۱- سوابق تجربی معلمان در ارتقای طبقه و رتبه شغلی، بر اساس ضوابط دستورالعمل ساعت تدریس هفتگی شاغلین مشاغل معلمان کشور قابل محاسبه خواهد بود.

۲-۲- به موجب ماده (۹) مصوبه مورد اشاره، نظام رتبه بندی معلمان از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۸ لازم الاجرا می باشد. لذا از تاریخ مذکور ارتقای رتبه بندی مشمولان بر اساس مفاد این شویه نامه انجام می شود.

۲-۳- مدت تحصیل در دانشگاه های فرهنگیان، شهید رجایی و همچنین طول تحصیل مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، مصوب ۱۳۶۹ و دوره مهارت آموزی موضوع ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان تجربه مربوط محسوب نمی شود.

۳- امتیاز حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده شغل مشمولان نظام رتبه‌بندی دوره ابتدایی و متوسطه به شرح جداول ذیل خواهد بود.

۳-۱- جدول افزایش امتیاز حق شغل، شاغل و فوق العاده شغل دوره ابتدایی

۳-۲- جدول افزایش امتیاز حق شغل، شاغل و فوق العاده شغل دوره متوسطه

۴- به منظور ایجاد انگیزه برای معلمانی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، آخرین طبقه و رتبه شغلی را اخذ نموده یا می‌نمایند، به ازای هر سال سابقه تجربی، بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب‌نامه مشروط بر اینکه امتیاز ارزیابی عملکرد سالانه آنان نیز کمتر از نود درصد (۹۰%) نباشد، مشمولان شاغل دوره ابتدایی و متوسطه به ترتیب از افزایش حقوق معادل (۱۰۰) و (۵۰) امتیاز ضربدر ضریب ریالی سالانه برخوردار می‌شوند.

۵- معلمانی که در اجرای رتبه بندی حرفه ای موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۹۹۳/ت۵۰۵۱۰ مورخ ۲/۲/۹۴ هیأت وزیران و دستورالعمل های مربوط، از عناوین رتبه های حرفه ای پایه، ارشد، خبره و عالی برخوردار شده اند پس از کسب امتیازات مربوط به شایستگی های معلمی به ترتیب با رتبه های (۲۹، (۳)، (۴) و (۵) تطبیق می‌یابند. معلمانی که در رتبه مقدماتی قرار دارند به شرط احراز ۲ سال تجربه و امتیازات مکتسب از شایستگی‌های معلمی در رتبه (۱) قرار می‌گیرند و ارتقای رتبه بعدی آنها بر اساس مفاد این شیوه‌نامه خواهد بود.

۵-۱- برای ورود به رتبه ۱ کسب امتیازات تعیین‌شده در این شیوه‌نامه ضروری است.

۵-۲- در فرایند تطبیق کسب حداقل ۶۰ درصد امتیازات سه صلاحیت ذکر شده در این شیوه‌نامه مشروط بر اینکه امتیازات مکتسبه برای هر صلاحیت از ۵۰ درصد امتیازات تعریف‌شده برای آن صلاحیت کمتر نباشد مبنای عمل خوداهد بود.

۶- ساختار اجرایی نظام رتبه بندی معلمان:

نظام رتبه بندی معلمان دارای ارکان ذیل می‌باشد:

 

 

بخشنامه_رتبه_بندی_ارسالی_به_ادارات

دانلود متن کامل بخشنامه+ پیوست‌ها و ضمایم

1/5 ( 1 نظر )
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

تبلیغات متنی

 1. با سلام ، من فرهنگی با سابقه ۲۵ سال هستم سوالم اینه که فرهنگیانی که در رتبه عالی حرفه ای هستن ؛ اونا هم باید آزمون بدهن ؟

  به این نظر امتیاز بده
 2. سلام آزمون مجدد رتبه بندی رو بگذارید سوالات خیلی سخت و وقت خیلی کم بود واقعا استرس خیلی شدیدی با این آزمون به ما وارد شده که چرا بعدازچندسال انتظار حالا خیلی راحت میگن شما مشمول این رتبه نمیشود لطف کنید آزمون مجدد برگزار کنید

  به این نظر امتیاز بده
 3. باسلام فرهنگی هستم سابقه ۱۰ سال خدمت و طبق تغییر سمت از خدمتگزار به آموزگاری به مدت دوسال ونیم ولی متاسفانه اداره مربوطه میگویند باید از مدت ابلاغ آموزشی ۳ سال بگذرد تا مشمول رتبه بندی شوید در حالی که شرایط اخذ ونحوه ارتقاء رتبه حداقل ۲ سال تجربه آموزشی و گذراندن ۱۲۰ ساعت ضمن خدمت آموزشی وتخصصی را شرایط است چرا رتبه بندی شامل من نمیشود

  به این نظر امتیاز بده
 4. سلام
  با توجه به این مطلب: ۲-۲- به موجب ماده (۹) مصوبه مورد اشاره، نظام رتبه بندی معلمان از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۸ لازم الاجرا می باشد. لذا از تاریخ مذکور ارتقای رتبه بندی مشمولان بر اساس مفاد این شویه نامه انجام می شود.
  برای معلمانی که مهر یا آبان ارتقای رتبه قرار بود بگیرن، خبره یا عالی این شیوه نامه کلا به ضرر آن هاست. چون افزایش حقوق آن ها به خاطر افزایش رتبه ای که قرار بود بگیرن با توجه به این دستور العما منتفی میشه.

  به این نظر امتیاز بده
 5. امتیازاتی که طبق جدول ضمیمه بخشنامه رتبه بندی به من اضافه میشه به صورت زیره 👇🏻
  رتبه۱) ۲۳۴۰
  رتبه۲) ۲۱۹۰
  رتبه۳) ۲۲۲۰
  رتبه۴) ۲۲۵۰
  رتبه۵) ۲۴۶۰
  😁😁😳😳

  به این نظر امتیاز بده
 6. بنده با ۲۳ سال سنوات حساب کردم طبق جزییات حکم خودم اگر در رتبه ۱ قرار بگیرم بهتر از رتبه ۴ است!! این چجور فرمولی است؟

  به این نظر امتیاز بده
 7. باسلام وصبح بخیر .ازآنجا که رتبه بندی شامل نیروهای اداری نمی شود اگر همه نیروهای شاغل در ادارات آموزش وپرورش به مدارس بروند پس تکلیف ادارات چی می شود ؟ (ادارات هم نیاز به نیرو دارند )

  به این نظر امتیاز بده
پشتیبانی سایت