برنامه جدید ضمن خدمت این هفته

برنامه جدید ضمن خدمت این هفته

?برنامه ضمن خدمت تربیت در پرتوعبادت? در استان های زیر

استان مرکزی
تاریخ آزمون۱۷ مرداد:

ساعت برگزاری ۹ الی ۱۳
=======
استان اصفهان

آزمون جبرانی

?ساعت آزمون ۲۰ مرداد

======
استان همدان

تاریخ آزمون

۱۸ مرداد

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت