دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای فرهنگیان و کارکنان انتقالی

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای فرهنگیان و کارکنان انتقالی

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال ۱۳۹۷ و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه ۱۳۹۸ (بخشنامه شماره ۱۷۴۴۸۵ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه کشور)

در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۷، برای جابه جایی حقوق و مزایای کارکنان انتقالی، هیچگونه جابه جایی و ابلاغ اعتباری توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام نمی گیرد.

۲- در صورت انتقال کارکنان رسمی و پیمانی، دستگاه اجرایی مبدأ (ملی/ استانی) مکلف است اعتبار حقوق و مزایای مستمر و عیدی آنان را بر اساس احکام کارگزینی صادره دستگاه اجرایی مقصد تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نماید. پرداخت مزایای غیرمستمر (از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت های پرسنلی) از تاریخ انتقال، بر عهده دستگاه اجرایی مقصد (ملی/ استانی) می باشد. بدیهی است مابه التفاوت پرداختی، ناشی از تغییر در احکام کارگزینی کارکنان انتقالی (اعم از کاهش/ افزایش)، در پیش بینی تخصیص اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، برای دستگاه اجرایی مبدأ لحاظ می گردد.

توجه: دستگاه اجرایی مقصد موظف است هر گونه تغییر در وضعیت استخدامی، کارکردی و یا تغییر در احکام کارگزینی آنان را به اطلاع دستگاه اجرایی مبدأ برساند.

۳- در صورت جابه جایی کارکنان قراردادی، دستگاه اجرایی مقصد (ملی/ استانی) مکلف است از تاریخ انتقال، حقوق و مزایای مستمر، عیدی و مزایای غیرمستمر (از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت های پرسنلی) آنان را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نماید.

۴- سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته (رسمی، پیمانی و قراردادی) در سال ۱۳۹۷ را ضمن هماهنگی با دستگاه های اجرایی مبدأ و مقصد (ملی / استانی) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ (کاهش از مبدأ و افزایش به مقصد) پیش بینی نماید.

۵- دستگاه های اجرایی ملی مقصد/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد موظفند، فرم های تکمیل و تأییدشده پیوست را تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۷ جهت بررسی و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، مطابق با مفاد بند (۷) این دستورالعمل به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

توجه: در صورت ناخوانا بود فرم ها، ناقص بودن اطلاعات مندرج در آن و یا عدم تأیید هر یک از مسئولین ذیربط، هیچگونه اقدامی توسط این سازمان انجام نخواهد شد.

۶- پیش بینی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، صرفاً برای موارد تأیید شده قابل اقدام می باشد. بدیهی است مسئولیت این امر بر عهده دستگاه اجرایی مقصد خواهد بود.

۷- به منظور بررسی درخواست های ارسالی برای پیش بینی اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال یافته در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در لایحه بودجه ۱۳۹۸، مراحل زیر مورد اقدام قرار گیرد.

الف- جابه جایی بین دستگاه های اجرایی استانی

الف-۱) تکمیل و تأیید فرم شماره (۱) و (۲) توسط دستگاه اجرایی مبدأ

الف-۲) ارسال فرم های تکمیل شده به دستگاه اجرایی مقصد برای تأیید

الف-۳) ارسال فرم های تکمیل شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبدأ و مقصد برای تأیید

الف-۴) ارسال فرم ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد و امور استانها و مناطق در سازمان برننامه و بودجه کشور

توجه: در صورت انتقال کارکنان بین دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی در یک استان، نیاز به ارسال فرم ها نبوده و موضوع با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان انجام می گیرد.

ب- جابه جایی از دستگاه اجرایی استان به دستگاه اجرایی ملی

ب-۱) تکمیل و تأیید فرم شماره (۱) و (۲) توسط واحد استانی دستگاه اجرایی مبدأ

ب-۲) ارسال فرم های تکمیل شده به دستگاه اجرایی ملی مقصد برای تأیید

ب-۳) ارسال فرم های تکمیل شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبدأ برای تأیید

ب-۴) ارسال فرم ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مبدأ به امور استانها و مناطق در سازمان برنامه و بودجه کشور

ج- جابجایی از دستگاه اجرایی ملی به دستگاه اجرایی استانی

ج-۱) تکمیل و تأیید فرم شماره (۱) و (۲) توسط دستگاه اجرایی ملی مبدأ

ج-۲) ارسال فرم های تکمیل شده به واحد استانی دستگاه اجرایی مقصد برای تأیید

ج-۳) ارسال فرم های تکمیل شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد برای تأیید

ج-۴) ارسال فرم ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقصد به امور بخشی مربوطه در سازمان برنامه و بودجه کشور

د- جابه جایی بین دستگاه های اجرایی ملی

د-۱) تکمیل و تأیید فرم شماره (۱) و (۲) توسط دستگاه اجرایی ملی مبدأ

د-۲) ارسال فرم های تکمیل شده به دستگاه اجرایی ملی مقصد برای تأیید

د-۳) ارسال فرم ها توسط دستگاه اجرایی ملی مقصد به امور بخشی مروبط به دستگاه اجرایی ملی مبدأ در سازمان برنامه و بودجه کشور

۸- ارسال آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۷ و آخری فیش حقوق پرداخت شده از دستگاه اجرایی مبدأ و مقصد به همراه فرم های تکمیل شده برای بررسی و اقدامات بعدی الزامی است.

۹- در خصوص دستگاه های اجرایی ملی که واحد استانی دارند، تأیید دستگاه اجرایی ملی اصلی الزامی است.

۱۰- اعتبار مندرج در هر یک از ستوان های فرم شماره (۲) توسط دستگاه اجرایی مبدأ برای کارکنان انتقالی درج می گردد.

۱۱- مبلغ عیدی کارکنان در فرم شماره (۲) به طور کامل و بر مبنای ضریب حقوق مندرج در مصوبه شماره ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن، منظور گردد.

۱۲- حقوق و مزایای کارکنان قراردادی صرفاً در ستون مربوطه (شامل مبلغ قرارداد، عیدی و سایر پرداخت های رفاهی) تکمیل گردد.

۱۳- در خصوص پیش بینی اعتبار حقوق و مزایای نیروهای قراردادی در لایحه ۱۳۹۸، به استناد بند (۹) بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱/۸/۱۳۹۲ و نامه شماره ۷۴۱۰۷۱ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور، انتقال و جابه جایی اعتبار نیروهای قرارداد انجام کار معین (کار مشخص) و ساعتی، صرفاً در داخل یک دستگاه اجرایی و واحدهای استانی آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع بوده و انتقال افراد مذکور میان سایر دستگاه های اجرایی مجوزی ندارد. در صورت بکارگیری این گونه افراد، با رعایت ضوابط بخشنامه مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوطه با توافق دستگاه های اجرایی مبدأ و مقصد و طی مراحل قانونی تعیین شده، پیش بینی حقوق و مزایای آنان در لایحه ۱۳۹۸، از محل کاهش اعتبار دستگاه اجرایی مبدأ، برای دستگاه اجرایی مقصد، قابل اقدام خواهد بود.

۱۴- بدیهی است درخواست های واصله به امور بخشی/ امور استانها و مناطق پس از اتمام مهلت مندرج در بند ۷ این دستورالعمل (پایان مهرماه ۱۳۹۷) قابل اقدام و پیش بینی اعتبار در لایحه بودجه ۱۳۹۸ نخواهد بود.

۱۵- پیش بینی اعتبار برای کارکنان انتقالی از شرکت ها، م<سسات دولتی و دستگاه های اجرایی فاقد ردیف در جداول شماره ۷ و ۱۰ قوانین بودجه سنواتی به دستگاه های اجرایی مندرج در جداول مذکور و بالعکس، امکان پذیر نمی باشد.

توجه: شرکت ها، مؤسسات دولتی و دستگاه های اجرایی مقصد موضوع این بند مکلفند در صورت قبول انتقال و جذب کارکنان مذکور، از تاریخ انتقال به بعد، حقوق و مزایای مستمر، عیدی و مزایای غیرمستمر (از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت های پرسنلی) آنان را پرداخت نمایند.

محمدباقر نوبخت- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

چقدر این خبر مفید بود؟ راضی هستید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد امتیاز: 0

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت