رأی در خصوص درخواست ابطال امتیاز کرونا در آزمون استخدامی وزارت بهداشت سال ۱۳۹۹

ابطال اعطاء تخفیف شهریه به فرزندان اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه‌ ها
رأی در خصوص درخواست ابطال امتیاز کرونا در آزمون استخدامی وزارت بهداشت سال ۱۳۹۹ مقررات اعطای اولویت برای نیروهای قراردادی و شرکتی و متعهدین خدمت درگیر در مقابله مستقیم با بیماری کووید (۱۹) در استخدام‌ های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا قابل ابطال نمی باش طرف […]

رأی در خصوص درخواست ابطال امتیاز کرونا در آزمون استخدامی وزارت بهداشت سال ۱۳۹۹

مقررات اعطای اولویت برای نیروهای قراردادی و شرکتی و متعهدین خدمت درگیر در مقابله مستقیم با بیماری کووید (۱۹) در استخدام‌ های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا قابل ابطال نمی باش

طرف شکایت : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان سنجش

ت) مـوضـوع شکایت و خـواستـه : 1-ابطال بند 3 جلسه سی و یکم ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب 11؍05؍1399 ،

2- ابطال بند های 1 و 2 قسمت «پ» بخش 4 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 1399

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ث) متن مصوبات مورد شکایت :

1- بند 3 جلسه سی و یکم ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب 11؍05؍1399

3 – اعطای اولویت برای نیروهای قراردادی و شرکتی و متعهدین خدمت درگیر در مقابله مستقیم با بیماری کووید (19) در استخدام‌ های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

الف- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می ‌شود در آزمون‌ های استخدامی پیمانی و قرارداد کار معین که بر اساس مجوزهای صادره از سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می ‌کند برای کارکنان قرارداد کار معین، شرکتی، کارگری و متعهدین خدمت که در بازه زمانی شروع تا خاتمه فراگیری بیماری کووید (19) در راستای وظایف و ماموریت های محوله، مستقیما در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کووید (19) در بیمارستان‌ ها فعالیت می ‌کنند، اولویت قائل شده و امتیازاتی متناسب با مدت زمان فعالیت در این رابطه در نمره آزمون آنان اعمال کنند.

ب- دستورالعمل مربوط به نحوه تعیین و اعمال و امتیازات مربوطه با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب شورای توسعه مدیریت و منابع انسانی خواهد رسید.

2- بند های 1 و 2 قسمت «پ» بخش 4 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 1399بخش چهارم : امتیازات و سهمیه های قانونی

پ- سایر سهمیه ها: …

1- با توجه به بخشنامه شماره 369488 مورخ 27؍7؍99 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد قانون اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 16؍6؍99 مجلس شورای اسلامی نمره مکتسبه داوطلبان بومی بجز شهرستان تهران و مراکز استانها با تعاریف ذیل با ضریب یک و چهار دهم (4؍1) محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد. الف – شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد. ب- سکونت داوطلب به مدت حداقل ده سال با ارائه استشهاد محلی (بر اساس فرم پیوست مندرج در صفحه 36 ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) احراز گردد. ج- داشتن سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه می تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن بودن ملاک عمل قرار گیرد. د- در صورت وجود ابهام در خصوص شهرستان محل تولد نظر اداره کل ثبت احوال استان ملاک عمل خواهد بود. د- تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام ملاک عمل برای تعیین بومی بودن خواهد بود.

2 – به نمره مکتسبه کارکنان قرارداد کار معین، کارگری، شرکتی و متعهدین که در راستای وظایف و ماموریت های محوله مستقیما در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کرونا (کووید19) از تاریخ 1؍12؍98 در مراکز درمانی و بهداشتی زیر مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، انستیتو پاستور و فوریت های پزشکی خدمت نموده اند صرفاً در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی، به ازاء هر ماه سابقه خدمت، دو (2) درصد و حداکثر تا بیست (20) درصد نمره کل اولیه فرد اضافه خواهد شد.

ج) خلاصه دلایل شکات: 1- طبق ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام می بایستی بر اساس اصل برابری فرصت ها انجام شود و از نظر قانون اساسی و شرع مقدس عدالت استخدامی ضروری است. این استخدام در حقیقت نوعی تبدیل وضعیت نیروهای غیر رسمی به رسمی به بهانه کرونا بود در صورتی که نیروهای درگیر کرونا اگر استحقاق پاداش داشته باشند بایستی بدون آزمون تبدیل وضعیت یا از طرق دیگر مشمول پاداش شوند. 2- در برخی استان ها برای افرادی که درگیر مستقیم با کرونا نبوده اند به بهانه های مختلف گواهی خدمت صادر شده است. 3-سهمیه کرونا به مشاغل درمانی اختصاص داده شده و برای مشاغل بهداشتی سهمیه ای در نظر گرفته نشده است. 4- منظور از اولویت مذکور در قانون و مصوبه ستاد کرونا این است که در شرایط برابر به لحاظ نمره علمی، اولویت با داوطلب بومی و کرونایی باشد، نه این که امتیاز غیر قابل جبرانی به آنان داده شود. 5- در قانون اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری، ضریب 40 درصد (4؍1) برای داوطلبان بومی ذکر نشده است و در قانون مدیریت اختیاری به شورای توسعه مدیریت جهت اعمال چنین سهمیه ای اعطاء نشده است. ضمن این که داوطلبان مراکز استان ها در استان خودشان غیر بومی محسوب شده اند. 6- با توجه به این که امتیازات مذکور، موجب تبعیض ناروا و موجب از بین رفتن حالت رقابت در آزمون استخدامی گردیده است، بنابراین بند 3 مصوبه ستاد ملی کرونا، بند های 1 و 2 قسمت «پ» بخش 4 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی، به جهت مغایرت با بند 9 اصل سوم، اصل 28 قانون اساسی و ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره، 36 مورخ 15؍01؍1396، 743 مورخ 09؍08؍1396 و 2082 تا 2086 مورخ 03؍11؍1397 قابل ابطال است.

چ) خلاصه دفاعیات طرف شکایت: 1- به موجب بندهای الف وب از ردیف 3 بند (ب) مصوبات سی و یکمین جلسه ستاد ملی کرونا مورخ 11؍5؍1399 به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده است در آزمون های استخدامی پیمانی و قرارداد کار معین که بر اساس مجوزهای صادره از سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می کند برای کارکنان قرارداد کار معین، شرکتی، کارگری و متعهدین خدمت که در بازه زمانی شروع تا خاتمه فراگیری بیماری کروید 19 در راستای وظایف و ماموریت های محوله، مستقیماً در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کووید 19 در بیمارستان ها فعالیت می کنند اولویت قائل شده و امتیازاتی متناسب با زمان فعالیت در این رابطه در نمره آزمون آنان اعمال کنند. 2- به موجب بند 3 دستورالعمل نحوه تعیین و اعطای امتیازات و اولویت جذب نیروهای درگیر مستقیم با بیماری کرونا مصوب 27؍5؍1399 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، به ازای هر ماه فعالیت مستقیم کارکنان مشمول در بازه زمانی تعیین شده، دو درصد امتیاز کل به امتیاز مکتسبه فرد در مرحله آزمون کتبی و حداکثر تا 20 درصد در آزمون های بکارگیری و استخدام وزارت بهداشت و موسسات زیر مجموعه افزوده خواهد شد. 3- بند 2 قسمت پ بخش 4 دفترچه راهنمای آزمون استخدامی بهمن ماه سال 1399 دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در راستای مصوبه ستاد ملی کرونا و دستورالعمل یادشده تنظیم و انتشار یافته است فلذا درخواسا ابطال آن فاقد وجاهت می باشد .

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس اتفاق نظر اعضای هیات تخصصی ابطال بند 3 جلسه سی و یکم ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب 11؍05؍1399 به تبعیت از قرارهای شماره 759 مورخ 17؍03؍1400 و قرار شماره 319 مورخ 17؍03؍1400 صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و ابطال در دیوان عدالت اداری نمی باشد و مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده می شود . درخصوص بند های 1 و 2 قسمت «پ» بخش 4 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 1399 قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می گردد.
رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً به موجب جزء 2 بند «الف» مصوبات هفتصد و سی و هفتمین جلسه شورای عالی امنیت ملّی که پس از تأیید مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مصوبات ستاد ملّی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در حکم مصوبه شورای عالی امنیت ملّی است و کلّیه دستگاهها و نهادها ملزم به اجرای مصوبات ستاد مذکور هستند،

ثانیاً ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا به موجب جزء «الف» بند 3 مصوبه جلسه مورخ 11؍05؍1399، به وزارت بهداشت اجازه داده است در آزمون‌‌های استخدامی برای کارکنان قرارداد کار معین، شرکتی، کارگری و متعهدین خدمت که در بازه زمانی شروع تا خاتمه فراگیری بیماری کووید (19) در راستای وظایف و ماموریت های محوله، مستقیماً در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کووید (19)، اولویت قائل شده و امتیازاتی متناسب با مدت زمان فعالیت در این رابطه در نمره آزمون آنان اعمال کند و در جزء «ب» ماده 3 مصوبه مذکور مقرر داشته دستورالعمل مربوط به نحوه تعیین و اعمال و امتیازات مربوطه با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت به تصویب شورای توسعه مدیریت و منابع انسانی برسد.

ثالثاً شورای شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در اجرای تصویب نامه لازم الاجرای ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا ، در جلسه مورخ 27؍05؍1399 دستورالعمل نحوه تعیین و اعمال اولویت و امتیازات برای کارکنان قرارداد کار معین، کارگری، شرکتی، طرح پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت درگیر در مقابله مستقیم با بیماری کرونا را تصویب کرده است که در ماده 3 این دستورالعمل آمده است : «٣- به ازای هر ماه فعالیت مستقیم کارکنان موضوع بند یک در بازه زمانی تعیین شده، دو درصد (2٪) امتیاز کل به امتیاز مکتسبه فرد در مرحله آزمون کتبی و حداکثر تا (20٪) در آزمون های بکارگیری و استخدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسات زیر مجموعه آن افزوده خواهد شد…»

رابعاً بر اساس ماده 44 اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 16؍06؍1399 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است : «شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان ها اولویت قائل شود.» و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 21؍07؍1399 دستورالعمل ایجاد اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان‌ها (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استان‌ها) در آزمون‌های استخدامی را تصویب که طی شماره 369488 مورخ 27؍7؍1399 سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است و به موجب ماده 2 بخشنامه مذکور : «نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی در آزمون کتبی (مجموع وزن چهل درصد (40%) برای حیطه عمومی و شصت درصد (60%) برای حیطه تخصصی) با ضریب «یک و چهار دهم» (4‏‏‏‏‏/1) محاسبه و ملاک عمل قرار می‌گیرد و این مصوبه به موجب دادنامه شماره 11 مورخ 16؍01؍1400 هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری قابل ابطال تشخیص داده نشده و رأی به رد شکایت صادر گردیده است،

بنابراین از آنجائیکه بند های 1 و 2 قسمت «پ» بخش 4 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور سال 1399 در تبعیت و اجرایی نمودن موازین فوق الذکر وضع و اعمال شده و خارج از حدود اختیارات نمی باشد ، لذا قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد امتیاز: 0

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت