رشته های مورد نیاز خرید خدمات آموزش و پرورش خوزستان

رشته های مورد نیاز خرید خدمات آموزش و پرورش خوزستان

رشته های مورد نیاز در طرح خرید خدمات آموزشی ردیف پست / رشته تدریس رشته و مدرک تحصیلی مرتبط آموزگار داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در کلیه رشته های علوم تربیتی ، روان شناسی تربیتی،راهنمایی ومشاوره تحصیلی ۲ آموزگار درس تربیت بدنی داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته تربیت بدنی و علوم

رشته های مورد نیاز در طرح خرید خدمات آموزشی
ردیف
پست / رشته تدریس
رشته و مدرک تحصیلی مرتبط

آموزگار
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در کلیه رشته های علوم
تربیتی ، روان شناسی تربیتی،راهنمایی ومشاوره تحصیلی
۲
آموزگار درس تربیت بدنی
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته تربیت بدنی و
علوم ورزشی )تمام گرایش ها(
۳
دبیری متوسطه اول
رشته زبان خارجه)زبان و
ادبیات انگلیسی(
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی،
مترجمی زبان انگلیسی
۴
دبیری متوسطه اول
رشته تربیت بدنی
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته تربیت بدنی و
علوم ورزشی )تمام گرایش ها(
۵
دبیری متوسطه اول
رشته زبان و ادبیات
فارسی
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی ، آموزش زبان و ادبیات فارسی
۶
دبیری متوسطه اول
رشته مطالعات اجتماعی
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی:علوم اجتماعی )تمام گرایش ها( ، جامعه شناسی )تمام
گرایشها(
۷
دبیری متوسطه اول
رشته علوم تجربی
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی:علوم تجربی،رشته های گروه شیمی،فیزیک،و علوم
زیستی و بهداشتی
۸
دبیری متوسطه اول
رشته ریاضی
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: ریاضی )تمام گرایش ها(
۹
دبیری متوسطه اول
رشته کارو فن آوری
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی : حرفه و فن،دبیری حرفه و فن،رایانه)تمام گرایش ها(
، کارآفرینی
۱۰
دبیری متوسطه اول
رشته دینی و عربی
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: زبان وادبیات عرب )تمام گرایش ها( الهیات ومعارف
اسلامی )تمام گرایش ها( علوم اسلامی )تمام گرایش ها( ، علوم
قرآنی، دینی وعربی
۱۱
دبیری متوسطه اول
رشته هنر
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: هنر )تمام گرایش ها( ، معماری، طراحی صنعتی ،
نقاشی، تصویر سازی ، ارتباط تصویری ، معماری منظر،
گرافیک
۱۲
دبیری متوسطه دوم
رشته فلسفه
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: فلسفه وحکمت اسلامی ، فقه وحقوق اسلامی ، الهیات
ومعارف اسلامی )تمام گرایش ها( ، علوم اسلامی )تمام گرایش
ها(
۱۳
دبیری متوسطه دوم
رشته روان شناسی
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: روانشناسی )تمام گرایش ها( ، مشاوره و راهنمایی
۱۴
دبیری متوسطه دوم
رشته تربیت بدنی
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته تربیت بدنی و
علوم ورزشی )تمام گرایش ها(
۱۵
دبیری متوسطه دوم
رشته جغرافیا
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: جفرافیا )تمام گرایش ها( ، زمین شناسی ، علوم زمین
۱۶
دبیری متوسطه دوم
رشته شیمی
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: شیمی) تمام گرایش ها(،مهندسی شیمی )تمام گرایش
ها(
۱۷
تاریخ
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته های دبیری
تاریخ و تاریخ )تمام گرایش ها(
۱۸
دبیری متوسطه دوم
رشته ریاضیات
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته تحصیلی
ریاضی )تمام گرایش ها(
۱۹
دبیری متوسطه دوم
رشته مطالعات وعلوم
اجتماعی
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: علوم اجتماعی )تمام گرایش ها( ، جامعه شناسی )تمام
گرایش ها(
۲۰
دبیری متوسطه دوم
رشته اقتصاد
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: علوم اقتصادی )تمام گرایش ها( ، برنامه ریزی سیستم
های اقتصادی
۲۱
دبیری متوسطه دوم
رشته زیست
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: زیست شناسی )تمام گرایش ها(
۲۲
دبیری متوسطه دوم
رشته زبان خارجه
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی ، زبان وادبیات انگلیسی
ومترجمی زبان انگلیسی
۲۳
دبیری متوسطه دوم
رشته ادبیات فارسی
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: زبان وادبیات فارسی ، آموزش زبان و ادبیات فارسی
۲۴
دبیری متوسطه دوم
رشته دین و زندگی
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: الهیات ومعارف اسلامی )تمام گرایش ها( ، علوم
اسلامی )تمام گرایش ها( ، علوم قرآنی
۲۵
دبیری متوسطه دوم
رشته عربی
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: زبان وادبیات عرب)تمام گرایش ها(
۲۶
دبیری متوسطه دوم
رشته فیزیک
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس فیزیک )تمام گرایش ها(
۲۷
زمین شناسی
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس دبیری زمین شناسی –زمین
شناسی – معدن
۲۸
هنر
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته آموزش هنر و رشته
های مختلف هنری
۲۹
تفکر و مواد رسانه ای و
علوم
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته های علوم ارتباطات /
اجتماعی
۳۰
کارگاه کارآفرینی و ترسیم
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته کارآفرینی
۳۱
سلامت و بهداشت
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته های زیست
شناسی و بهداشت
۳۲
مدیریت خانواده و سبک
زندگی
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته های مطالعات
خانواده ، علوم اجتماعی ، معارف اسلامی ، جامعه شناسی
۳۳
هنرآموز فنی حرفه ای و
کاردانش
رشته صنایع شیمیایی
داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در یکی از رشته
های تحصیلی: مهندسی شیمی –شیمی کاربردی –پالایش وبهره
برداری نفت –استخراج –پلیمر- صنایع شیمیایی – مهندسی
شیمی
۳۴
هنرآموز فنی حرفه ای و کاردانش
رشته عکاسی دیجیتال
داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: رشته های مطلوب گروه عکاسی دیجیتال
۳۵
هنرآموز فنی حرفه ای و
کاردانش رشته حسابداری
داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: حسابداری مالی و اداری – امور مالی –حسابرسی –
اقتصاد بازرگانی – بازرگانی
۳۶
هنرآموز فنی حرفه ای و
کاردانش
رشته خیاطی لباس و
طراحی دوخت
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: خیاطی – طراحی لباس
۳۷
هنرآموز فنی حرفه ای و
کاردانش
رشته مدیریت خانواده
داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: مدیریت خانواده-آشپزی –شیرینی پزی-سفره آرایی –
کارهای هنری در خانه
۳۸
هنرآموز فنی حرفه ای و
کاردانش
رشته معماری داخلی
داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: معماری ، نقشه کشی معماری و ساختمان ، دبیر فنی
معماری، علمی کاربردی معماری- معماری داخلی – مرمت آثار
تاریخی
۳۹
هنرآموز فنی حرفه ای و
کاردانش
رشته کامپیوتر
داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: نرم افزار – سخت افزار – کاربرد ریاضی در کامپیوتر-
برنامه نویسی – برنامه سازی – اپراتوری کامپیوتر- شبکه های
کامپیوتری – it – ict – هوش مصنوعی – فن آوری اطلاعات
۴۰
هنرآموز فنی حرفه ای و
کاردانش
رشته ماشین ابزار /
تراشکاری
داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: ماشین ابزار- مکانیک عمومی – مکانیک جامدات –
تراشکاری- تراش وفرز- قالب سازی
۴۱
هنرآموز فنی حرفه ای و
کاردانش
رشته تاسیسات
داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: تاسیسات حرارتی و بروردتی – لوله کشی سرد وگرم –
تاسیسات بهداشتی –تهویه وتبرید –مکانیک سیالات
۴۲
هنرآموز فنی حرفه ای و
کاردانش
رشته الکترونیک
داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: تعمیر لوازم صوتی تصویری –الکترونیک-کنترل و ابزار
دقیق- الکترونیک عمومی – مهندسی تکنولوژی الکترونیک
۴۳
هنرآموز فنی حرفه ای و
کاردانش
رشته الکترو تکنیک
داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: قدرت –برق صنعتی – شبکه های تولید وتوزیع
۴۴
هنرآموز فنی حرفه ای و
کاردانش رشته متالوژی
داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: ریخته گری – ذوب فلزات – متالوژی
۴۵
هنرآموز فنی حرفه ای و
کاردانش
رشته ساختمان
داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: عمران- عمران روستایی-بنا سازی –سازه های فلزی-
ساختمان-عمران سازه – تکنولوژی ساختمان
۴۶
هنرآموز فنی حرفه ای و کاردانش
رشته صنایع فلزی
داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: ورقکاری –جوشکاری
۴۷
هنرآموز فنی حرفه ای و
کاردانش
رشته مکانیک خودرو
داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: صنایع اتومبیل –اتومکانیک –تعمیر خودرو- صنایع خودرو-
مکانیک- مکانیک خودرو
۴۸
هنرآموز فنی حرفه ای و
کاردانش
داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: صنایع چوب،چوب شناسی و صنایع چوب،سازه های
چوبی،علمی کاربردی صنایع چوب،علوم و صنایع چوب و کاغذ، دبیر
رشته تزئینات داخلی چوب
فنی صنایع چوب،مهندسی تکنولوژی سازه های چوبی،مهندسی
تکنولوژی صنایع چوب
۴۹
هنرآموز فنی حرفه ای و
کاردانش
رشته جوشکاری برق و
صنایع فلزی
داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: صنایع فلزی ، جوشکاری ، دبیری صنایع فلز، ساختمانهای
فولادی ، تاسیسات فولادی،مهندسی تکنولوژی جوشکاری ، علمی
کاربردی جوشکاری – فن آوری بازرسی جوش
۵۰
هنرآموز فنی حرفه ای و
کاردانش
رشته برق ساختمان
داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: رشته های مطلوب گروه برق ساختمان – الکتروتکنیک
۵۱
هنرآموز فنی حرفه ای و
کاردانش
رشته الکترونیک صنعتی
داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: رشته های مطلوب گروه الکترونیک صنعتی ،کنترل و ابزار
دقیق
۵۲
هنرآموز فنی حرفه ای و
کاردانش
رشته برق صنعتی
داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در یکی از رشته های
تحصیلی: رشته های مطلوب گروه برق صنعتی – برق قدرت –
الکترونیک
۵۳
هنرآموز فنی و حرفه ای
رشته ناوبری
داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در یکی از رشته های
ناوبری
۵۴
هنرآموز رشته مکاترونیک
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
مکاترونیک – هوش مصنوعی – الکترونیک – کنترل و ابزار
دقیق – ماشین ابزار
۵۵
هنرآموز تربیت کودک
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
تربیت کودک – روانشناسی – بهداشت – پرستاری
۵۶
استادکاروهنرآموز گرافیک
و فتو گرافیک
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های گرافیک
– فتو گرافیک – ارتباط تصویری – گرافیک رایانه ای- تصویر سازی
۵۷
هنرآموز صنایع غذایی
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
صنایع غذایی
۵۸
هنرآموز ماشین های
کشاورزی
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
ماشین آلات کشاورزی – مکانیزاسیون
۵۹
هنرآموز پویانمایی –
انیمیشن
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
پویا نمایی
۶۰
هنرآموز امورزراعی
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
زراعت
۶۱
هنرآموز امور دامی
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
دامی
۶۲
هنرآموز مددیاری افراد با
نیازهای ویژه
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
مددیاری سالمندان با نیازهای ویژه
۶۳
هنرآموز امور باغی
داشتن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های
امور باغی – باغبانی

 

اطلاعات کامل برای ثبت نام و جزییات متعاقبا اعلام می شود

0/5 ( 0 نظر )
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

.