سوالات مربوط به کارشناسی بازنشستگان

سوالات مربوط به کارشناسی بازنشستگان

سوالات مربوط به کارشناسی بازنشستگان ويرايش شده در سال  93

1- حداقل سابقه خدمت برای متقاضیان بازنشستگی عادی چند سال است؟

جواب ): به استنادماده 103قانون مدیریت خدمات کشوری افرادحائزشرایط ذیل می توانند بازنشسته شوند

* خانم ها با حداقل 25سال سابقه بدون شرط سنی

* آقایان با حداقل 25سال سابقه و حداقل 60 سال سن

* جانبازان با حداقل 25 سال سابقه و حداقل 55سال سن.

2- جانبازانی که متقاضی بازنشستگی جانبازی می باشند (موضوع بخشنامه 20%جانبازی و20سال سابقه خدمت)درصورتی که جمع سوابق رسمی و ارفاقی آنان به 30سال نرسدآیا می توانند بازنشسته شوند؟

جواب ): خیرمگرآنکه نامبردگان دارای50 سال سن باشند.

3- به استنادتبصره 2،ماده 103قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی مکلفندکدام دسته ازهمکاران راراسا و بدون تقاضای کارمندبازنشسته نمایند؟

جواب):كارمندان دارای سی سال سابقه خدمت وشصت سال سن(برای مشاغل غیرتخصصی)وکارمندان دارای سی وپنج سال سابقه خدمت وشصت وپنج سال سن ( برای مشاغل تخصصی)

4- مدت خدمت نیمه وقت بانوان تا چند سال جزء سابقه بازنشستگی لحاظ می شود؟

جواب ): حداکثر به مدت سه سال درصورتی که کسورات بطور کامل پرداخت شده باشدوبرای بانوانی که فرزندمعلول دارند، بدون محدودیت مدت نیمه وقت شدن ، (بشرط پرداخت کامل کسورات)برای تمامی سال ها محاسبه می شود .

5- نحوی محاسبه حقوق مستخدمینی که به استناد بخشنامه جانبازی بازنشسته می شوندچگونه است؟

جواب ): پس ازمحاسبه حقوق و مزایای احکام دوسال پایان خدمت ، جمع ردیف آخربه عنوان حقوق بازنشستگی در نظر گرفته می شود(جمع ردیف آخرنمون برگ شماره 1)

6- چه کسانی و باچه شرایطی می توانند متقاضی ازکارافتادگی شوند؟

جواب ): به استنادماده 79 قانون استخدام کشوری هرگاه مستخدم رسمی علیل یابه علت حادثه ای ناقص شود به نحوی که ازکارکردن بازبماند می تواند ازکارافتادگی بگیرد.

7- فرآیندکسب مجوز ازکارافتادگی راتوضیح دهید ؟

جواب ): مرحله اول )صدورگواهی استراحت پزشکی توسط پزشک متخصص ،که می بایست تا سقف 4ماه توسط پزشک معتمدوکمسیون پزشکی شهرستان ،وبیش از4ماه توسط کمسیون پزشکی استان تایید گردد

مرحله دوم)اخذ مدارک متقاضی وتشکیل پرونده توسط اداره محل خدمت وارسال آن به اداره کل.

مرحله سوم)تاییدوارسال پرونده برای کسب مجوزازطریق اداره کل به معاونت توسعه مدیریت وسرمایه نیروی انسانی ریاست جمهوری .

مرحله چهارم)صدورابلاغ از تاریخ اخذ مجوزمعاونت توسعه مدیریت وسرمایه نیروی انسانی ریاست جمهوری .

مرحله پنجم)محاسبه حقوق وارسال مدارک برای صدورحکم به سازمان بازنشستگی

8- نحوی محاسبه حقوق فرد ازکارافتاده به چه صورتی انجام می پذیرد .

جواب ): برای افرادبالای 15سال سابقه خدمت ، ابتدا 3 سال به سابقه آنان اضافه می گرددوسپس حقوقشان براساس میانگین دو سال آخرخدمت محاسبه می شود،وبرای افرادی که کمتراز15سال سابقه دارند حداقل پانزده سال سابقه لحاظ می شود.

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت