– شركت كنندگان در شغل محلهاي وزارت آموزش و پرورش:

– شركت كنندگان در شغل محلهاي وزارت آموزش و پرورش:
– معرفی داوطلب سه برابر ظرفیت برای بررسی مدارک و انجام مصاحبه استخدامی به منزله قبولی فرد تلقی نمیگردد بلکه در
گزینش نهایی با توجه به كد شغل– محل انتخابی براساس مجموع نمره فضلی داوطلبان معرفی شده با وزن هفتاد درصد ) 70 )%

آزمون كتبی و سی درصد) 30 %( مصاحبه استخدامی به تعداد یک برابر ظرفیت )به ترتیب نمره فضلی( پذیرش صورت خواهد
گرفت.
– گذراندن دوره یکسااله مهارت آموزی و موفقیت در آزمون جامع دوره مزبور مطابق ضاوابط و مقررات اعلام شاده از ساوی
دان شگاه مجری دوره برای معرفی شدگان نهایی دارای سهمیه )ایثارگران، معلولین( و سایر داوطلبان ، الزامی ا ست . محل
برگزاری دوره یکساله مهارت آموزی بعد از قبولی نهایی، توسط دانشگاه مجری دوره اعلام خواهد شد . تغییر محل آموزش
و جابجایی مهارت آموزان مجاز نمی باشد.
– مطابق شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه آزمون استخدامی ،بخشی از هزینه های مصاحبه استخدامی، معاینات پزشکی و
برگزاری دوره یکساله مهارت آموزی)خدمات آموزشی ورفاهی( برعهده داوطلب خواهد بود .
– داوطلبان معرفی شده برای مصاحبه ا ستخدامی موظفند “فرم اطلاعات فردی” را از سایت دبیرخانه هیات مركزی گزینش
به نشانی : http://www.gozinesh.medu.ir دریافت و نسبت به تکمیل دقیق فرم و الصاق یک قطعه عکس به آن اقدام و
به همراه دو قطعه عکس پر سنلی، ت صویر كلیه صفحات شنا سنامه و كارت ملی ، همزمان با تحویل سایر مدارک در زمان
مصاحبه استخدامی ، تحویل نماینده هسته گزینش نمایند.
– م سئولیت های نا شی از خلل در ا ستخدام افرادی كه توانایی شركت در تمام یا بخ شی از دوره یک ساله مهارت آموزی را
ندارند برعهده خود شااخص بوده و دانشااگاه مساائولیتی د ر قبال معرفی شاادگان شاارایط خال مثل باردار بودن ، فرزند
شیرخوار یا كوچک ، بیمار نیاز به مراقبت و… ندارد .
– چنانچه معرفی شدگان در طول برگزاری دوره یکساله مهارت آموزی از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند ؛ وزارت آموزش و
پرورش به تشخیص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزینه آزمون ، مصاحبه استخدامی و برگزاری دوره اقدام خواهد نمود.
– دان شگاه مجری دوره یک ساله مهارت آموزی م سئولیتی در قبال ا سکان و تغذیه مهارت آموزان ندارد . در صورت تقا ضای
مهارت آموز و وجود امکانات ، امکان ارائه خدمات با اخذ هزینه مربوط خواهد بود .
– رعایت كلیه شاارایط و ضااوابط دفترچه راهنمای آزمون اسااتخدامی وزارت آموزش و پرورش در چهارمین آزمون متمركز
دستگاههای اجرایی مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش كشور و اطلاعیه بعدی آن از سوی داوطلبان الزامی می باشد.
بنابراین از داوطلبانی كه فاقد شرایط عمومی واختصاصی آزمون بوده و بدو ن توجه به ضوابط اعلام شده اقدام نموده اند در
بررسی مدارک و كنترل ضوابط از فرآیند استخدام حذف خواهند شد .
– داوطلبان دارای حد نصاب كه در ردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های شغلی آموزش و پرورش قرار گرفته اند
درصورت كسب موفقیت می بایست به ترتیب ذیل در مرا حل آزمون شركت نمایند . بدیهی است شركت داوطلب در مرحله
بعد منوط به كسب امتیاز لازم در مقایسه با سایر داوطلبان واحراز شرایط لازم مطابق مفاد آگهی استخدامی می باشد.
– مرحله اول: بررسی مدارک وكنترل ضوابط
– مرحله دوم: انجام مصاحبه استخدامی
– مرحله سوم: بررسی صلاحیت های عمومی
– مرحله چهارم: برگزاری دوره یکساله مهارت آموزی
– بررسی مدارک و انجام مصاحبه استخدامی از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت براساس تقویم زمانبندی شده مندرج در سایت
اداره كل آموزش و پرورش استان محل استخدام صورت خواهد گرفت. براین اساس معرفی شدگان جهت اطلاع د قیق از زمان و
مکان بررسی مدارک و انجام مصاحبه استخدامی به سایت اداره كل آموزش و پرورش محل مورد تقاضا مراجعه نمایند.
– در هنگام بررسی مدارک به همراه داشتن كلیه مدارک شخصی و تحصیلی به همراه مدارک مربوط به سهمیه پذیرفته شده

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟
پشتیبانی سایت