شيوه نامه ادامه تحصيل

درپي سوالات مكرر  همكاران فرهنگي در باره ادامه تحصيل  شيوه نامه ساماندهي فرآیند ادامه تحصيل كاركنان آموزش و پرورش فارس جهت اطلاع همكاران  در اين سايت گذاشته شده است .

الف) آموزگار ابتدايي می تواند در یکی از رشته های آموزش و پرورش ابتدايي، گروه روانشناسي و روانشناسي (همه گرايش‌ها)،‌ روانشناسي عمومي، روانشناسي شخصيت، روانشناسي تربيتي، روانشناسي باليني، علوم تربيتي، مشاوره، مشاوره و راهنمايي، سنجش و اندازه‌گيري، امورتربيتي، امورتربیتی،فلسفه تعلیم وتربیت ،برنامه ریزی درسی و سنجش و اندازه گیری ادامه تحصیل دهد‌.

 ب) دبير دوره اول متوسطه (راهنمايي) می تواند در یکی از رشته های تحصیلی در گروه درسی علوم تجربي، رياضي، هنر، زبان انگليسي، تربيت‌بدني، ‌معارف اسلامي و پرورشي، ادبيات فارسي، علوم اجتماعي، حرفه و فن ادامه تحصیل دهد.

ج) دبير دوره دوم متوسطه می تواند در یکی از رشته های تحصیلی در گروه درسی اقتصاد، تاريخ و مطالعات اجتماعي، تربيت‌بدني، جغرافيا، شيمي، روانشناسي و علوم تربيتي، رياضيات، زبان و ادبيات انگليسي، ‌زبان و ادبيات فارسي، علوم زيستي و بهداشتي، فيزيك، معارف اسلامي، هنر، ادامه تحصیل دهد.بقيه مطالب بر روي ادامه مطلب زير كليك كنيد

باسمه تعالي

اداره كل آموزش و پرورش فارس

معاونت پژوهش ، برنامه ريزي و منابع انساني

 

شيوه نامه ساماندهي فرآیند ادامه تحصيل كاركنان آموزش و پرورش فارس

 

           با توجه مفاد ماده 62 قانون مديريت خدمات كشوري كه برابر آن كارمندان موظفند براي توانمند‌سازي و افزايش مهارتها و توانايي هاي شغلي خود اقدام نمايند، همچنين گسترش دانشگاه ها و افزايش روز افزون تعداد داوطلبان فرهنگي براي ادامه تحصيل در دوره هاي تحصيلي بالاتر، لزوم ساماندهي امور ادامه تحصيل كاركنان آموزش و پرورش، هدايت آنان براي ادامه تحصيل در رشته هاي مورد نياز و مرتبط با مشاغل مورد تصدي، بيش از گذشته ضروري مي باشد. به همين دليل تمام فرهنگيان قبل از اقدام به ثبت نام در دوره هاي تحصيلي كارداني،كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در تمامي دانشگاه هاي كشور ( دولتي،آزاد، پيام نورو…..) ملزم به اخذ نمون برگ معلم از اداره محل خدمت خود برابر شرايط مندرج در طرح طبقه بندي مشاغل معلمان كشور مي باشند. 

     بديهي است انتخاب رشته تحصيلي براي ادامه تحصيل كاركنان آموزش و پرورش، داراي شرايط خاص بوده و بايد در زمينه نياز شغلي آنان باشد. لذا اين افراد نمي‌توانند بدون رعايت شرايط وزارت متبوع خود انتخاب رشته نموده و ادامه تحصيل دهند. فرهنگيان فقط مجازند رشته‌هايي را انتخاب كنند كه اداره محل خدمت آنان با ادامه تحصيل ذينفع در آن رشته تحصيلي، موافقت كتبي كند. ضوابط مذكور در قالب نمون برگ معلم كه با توجه به مدارك تحصيلي كه در طرح هاي طبقه‌بندي مشاغل معلمان و كاركنان پيش‌بيني گرديده، ابلاغ شده است.

نكات قابل توجه:

به استناد ماده 70 قانون مديريت خدمات كشوري وتبصره هاي ذيل آن ، افرادي مي توانند از مزاياي مدرك تحصيلي جديد استفاده نمايند كه برابر طرح طبقه بندي مشاغل ، در شرايط احراز رشته شغلي و پست مورد تصدي ، مدرك تحصيلي مأخوذه پيش بيني شده باشد. لذا موارد ذيل براي اجرا ابلاغ مي گردد.

1- دريافت نمون برگ معلم با موضوع موافقت با انتخاب رشته و ادامه تحصيل براي تمام فرهنگيان رسمي و پيماني در همه دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالي (آزاد ، شبانه ، دولتي ، غيرانتفاعي و…)  الزامي است.

2- با توجه به قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور درساعات اداري وماده 61 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب مجلس شوراي اسلامي،ادامه تحصيل پذيرفته شدگان در خارج ازساعات اداري روزهاي كاري هفته يا با استفاده از مرخصي امكان پذير خواهد بود.

تبصره : ايثارگراني كه مشمول تبصره ماده 61 قانون مديريت خدمات كشوري باشند، براي استفاده ازمأموريت آموزشی، تابع مقررات مربوط هستند.  

3- ادامه تحصيل در دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالي از جمله دانشگاه فرهنگيان وآموزشكده هاي فني وكشاورزي و…، با شركت در آزمون هاي ورودي سازمان سنجش آموزش كشور و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي آزمون امكان پذير مي باشد و دريافت نمون برگ معلم به شرط نداشتن شرايط عمومي واختصاصي و سايرضوابط مندرج در دفترچه راهنماي آزمون كه رعايت آن برعهده داوطلب است، فاقد اعتبار مي باشد و عواقب آن برعهده داوطلب خواهد بود.

4- داوطلبان مكلفند قبل از شركت در هر آزمون، موافقت كتبي اداره محل خدمت  خود را با ادامه تحصيل در رشته دلخواه اخذ كنند. موافقت با هريك از رشته ها برابر نياز استان و ادارات آموزش و پرورش  محل خدمت کارکنان، ممكن است متفاوت باشد .

 5- برابر ماده 4 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش، مصوب مجلس شوراي اسلامي، تسليم گواهينامه يا ريز نمرات و  تأييديه تحصيلي به متعهد خدمت ، (مگر براي تحصيل در رشته‌هاي مورد) نياز ممنوع است.

6- برابر بخشنامه شماره 50/710 مورخ 2/8/84 معاون برنامه‌ريزي و توسعه مديريت وزارت متبوع، كاركناني كه قصد ادامه تحصيل در دوره هاي تحصيلي بالاتر را دارند، مكلفند در رشته‌هاي مرتبط و مورد نياز (با توجه به مدارك تحصيلي كه در طرح هاي طبقه‌بندي مشاغل معلمان و كاركنان پيش‌بيني گرديده است) ادامه تحصيل دهند و بدون رعايت اين موضوع، اعمال مدرك تحصيلي در حكم كارگزيني آنان ممنوع است. چنانچه فرهنگيان بدون توجه به نياز شغلي، تدريس موظف، مدرك تحصيلي، پست سازماني و نياز دستگاه (نياز را دستگاه تعيين مي‌كند نه كارمند) ادامه تحصيل ‌دهند، ارسال ريز نمرات متعهدين خدمت، ارائه موافقت‌نامه در قالب نون برگ معلم و يا هرگونه موافقت كتبي ديگر … ممنوع است.

تبصره : اگر فردي هم ‌زمان با انجام وظايف شغلي خود خارج از وقت اداري، بنا به به خواست و تمايل خود در رشته‌هاي غيرمرتبط و غير مورد نياز ادامه تحصيل مي‌دهد، در نتيجه ادامه تحصيل شان در سهميه فرهنگيان ميسر نيست و مواردي از قبيل: موافقت با انتقال موقت، نمون برگ معلم، ارسال ريزنمرات، مأموريت آموزشی ، استفاده از سهميه فرهنگيان، اعمال مدرك تحصيلي، يا هرگونه موافقت نامه و…   موضوعيت نخواهد داشت .

7- شرايط لازم براي موافقت با ادامه تحصيل فرهنگيان منطبق بودن رشته تحصيلي انتخابي با شغل افراد است كه در تمام موافقت‌ نامه‌ها، متقاضيان بايد‌ مشمول يكي ازاولويت هاي ذيل باشند.

 

*اولويت اول: يكسان و هم رشته بودن مدرك تحصيلي (كارداني/كارشناسي/كارشناسي ارشد/ دكتري) با رشته انتخابي از اولويت‌هاست و هر فرد بايد مرتبط با رشته تحصيلي خود، ادامه تحصيل دهد. منظور از مدرك تحصيلي (غيراز مدرك ديپلم) در شرط مذكور، آن مدرك تحصيلي است كه در حكم كارگزيني فرد اعمال شده است و از مزاياي آن استفاده مي شود و مبين آن است كه آن رشته مرتبط با شغل وي و مورد نياز بوده است، لذا فرد مي‌تواند در تداوم همان رشته، در دوره تحصيلي بالاتر مربوط به رشته تحصيلي مندرج در حكم كارگزيني خود، ادامه تحصيل دهد.

تبصره: اگر مدرك تحصيلي و رشته‌اي به هردليل در حكم كارگزيني فرد اعمال نشده باشد( براي مثال به دلیل نياز نداشتن يا غيرمرتبط بودن و…)، وی مشمول اين بند نمي‌شود ولي اگر مدرك تحصيلي كه به هر عنوان قبلاً در حكم كارگزيني اعمال گرديده است، منطبق و مرتبط با رشته شغلی ذينفع نباشد (براي مثال فرد آموزگار است ولي ليسانس مديريت بازرگاني دارد و در حكم كارگزيني هم اعمال شده است ) براي ادامه تحصيل ناگزير فرد بايد با توجه به رشته شغلی خود كه در طرح طبقه بندي مشاغل معلمان كشور پيش بيني گرديده است، ادامه تحصيل دهد نه با توجه به رشته اي كه در حكم كارگزيني اعمال گرديده است. موافقت يا مخالفت با ادامه تحصیل کارکنان در هر يك از رشته‌های تحصیلی برابر نیاز، در اختيار اداره آموزش و پرورش محل خدمت است و معلمان بايد با توجه به اظهار نظركتبي اداره محل خدمت خود برای انتخاب رشته و ادامه تحصیل اقدام كنند.

 

*اولويت دوم: موافقت با ادامه تحصيل برابر مجموعه رشته‌هاي مطلوب و مربوط در هر گروه درسي است كه با توجه به نياز اداره آموزش و پرورش محل خدمت، ادامه تحصیل افراد ذینفع در هر رشته متفاوت خواهد بود. در اين حالت، موافقت‌ نامه‌ها فقط برابر گروه درسي صادرمي شود.(به طور مثال دبیر ادبیات دوره اول متوسطه می تواند جهت ادامه تحصیل در صورت موافقت منطقه محل خدمت در رشته علوم تجربی ادامه تحصیل دهد در این صورت فرد باید در رشته ادبیات مازاد باشد و در رشته علوم تجربی مورد نیاز باشد.)نیاز و عدم نیاز را اداره محل خدمت تعیین می کند نه خود فرد. موافقت يا مخالفت با ادامه تحصیل کارکنان در هر يك از رشته‌های تحصیلی برابر نیاز، در اختيار اداره آموزش و پرورش محل خدمت است و معلمان بايد با توجه به اظهار نظركتبي اداره محل خدمت خود برای انتخاب رشته و ادامه تحصیل اقدام كنند.

 

*اولويت سوم: به استناد طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان كشور، هر معلم برابر رشته شغلي خود مندرج در بند 12 حكم كارگزيني            (آموزگاري، دبير راهنمايي، دبير دبيرستان، هنرآموزي، مدرس، مربي امور تربيتي، مشاور تحصيلي، مديريت واحدآموزشی و …) و با توجه به مدرك تحصيلي لازم در شرايط احراز آن شغل، مي‌تواند براي دريافت مدرك تحصيلي لازم براي احراز آن شغلي كه اشتغال دارد، ادامه تحصيل دهد يا برابر پست سازماني مندرج در بند 11 حكم كارگزيني خودو با توجه به مدارك تحصيلي لازم و پيش بيني شده براي شرايط احراز پست سازماني كه در آن پست اشتغال موظف دارد، ادامه تحصيل دهد. براي مثال:

الف ) فردي با پست سازماني كتابدار، مجاز به ادامه تحصيل در یکی از رشته‌هاي كتابداري، علوم كتابداري ، اطلاع‌رساني مي باشد.

ب) فردي با پست سازماني مسؤول امور آموزشی مدارس، مجاز به ادامه تحصيل در یکی از رشته هاي مديريت و برنامه‌ريزي امور آموزشی، راهنماي آموزشی، آموزش و پرورش ابتدايي در دوره هاي تحصيلي كارداني وكارشناسي يا در رشته‌هاي تحصيلي مطلوب در دوره كارشناسي ارشد مي باشد.

موافقت يا موافقت نکردن با هريك از اين رشته‌ها در داخل گروه درسي، از اختيارات اداره محل خدمت است و معلمان بايد برابر موافقت كتبي اداره مذکور اقدام كنند. براي مثال برابر نیاز به نیروی انسانی، در اداره آموزش و پرورشی ممكن است با ادامه تحصیل شاغلان در پست مسؤول امور آموزشی مدارس فقط در رشته برنامه‌ريزي آموزشی موافقت شود ولی در اداره دیگری با ادامه تحصیل افراد مذکور در رشته آموزش ابتدايي هم موافقت گردد. موافقت يا مخالفت با ادامه تحصیل کارکنان در هر يك از رشته‌های تحصیلی برابر نیاز، در اختيار اداره آموزش و پرورش محل خدمت است و معلمان بايد با توجه به اظهار نظركتبي اداره محل خدمت خود برای انتخاب رشته و ادامه تحصیل اقدام كنند

 

*اولويت چهارم: با ادامه تحصيل در داخل همه گروه هاي درسي در هر دوره تحصیلی در همه رشته‌هاي مطلوب و مربوط به 9 گروه درسي دوره اول متوسطه (راهنمايي سابق) و همه رشته‌هاي مطلوب و مربوط به 14گروه درسي دوره دوم متوسطه بدون امكان تغيير در رسته شغلي و دوره تحصیلی افراد، موافقت می شود. (موافقت با ادامه تحصیل کارکنان در گروه های درسی سایر دوره های تحصیلی، ممنوع است)

برای مثال آموزگار یا دبير دوره اول متوسطه یا دبير دوره دوم متوسطه ویا …، فقط باید برابرگروه هاي درسي دوره تحصیلی خود ادامه تحصيل‌دهد يعني یک آموزگار نمي‌تواند در رشته‌هاي تحصیلی مرتبط با دبير دوره اول (راهنمايي سابق ) يا دوره دوم متوسطه، ادامه تحصيل دهد، همچنين دبیر راهنمايي نمی تواند دبيرستان را و … به عبارت ديگر پس از ارائه مدرك پایان تحصيلات، هيچ نيازي به تغيير در وضعيت فرد نيست و فقط ابلاغ ايشان تغيير مي يابد. موافقت يا مخالفت با ادامه تحصیل کارکنان در هر يك از رشته‌های تحصیلی برابر نیاز، در اختيار اداره آموزش و پرورش محل خدمت است و معلمان بايد با توجه به اظهار نظركتبي اداره محل خدمت خود برای انتخاب رشته و ادامه تحصیل اقدام كنند

 

*اولويت پنجم: اگر فردي تدريس موظف تمام وقت (غير از اضافه كار) با ابلاغ رايانه‌اي در رشته‌اي تدريس يا اشتغال دارد بدون توجه به مندرجات حكم كارگزيني خود مي‌تواند به شرط موافقت اداره محل خدمت، در رشته‌اي كه به شيوه موظف و تمام وقت تدريس مي‌نمايد، ادامه تحصيل دهد، مشروط به اينكه حداقل يك سال تحصيلي كامل تا تاريخ صدور موافقت اداره محل خدمت در آن رشته تدريس كرده و در زمان صدور موافقت‌ نامه نيز همچنان تدريس در آن رشته تداوم داشته باشد. افرادي كه پست سازماني ديگري دارند ولي به شيوه موظف وتمام وقت با ابلاغ رسمي در پست ديگري حداقل يك سال كامل اشتغال داشته و در زمان صدور موافقت‌ نامه نيز اشتغال آنان تداوم دارد، مي‌توانند به استناد مدارك تحصيلي لازم و پيش‌بيني شده براي شرايط احراز آن پست سازماني، ادامه تحصيل دهند.(به طور مثال فردی دارای مدرک دینی و عربی است ولی به طور موظف ریاضی تدریس می کند ،این فرد می تواند در رشته های مطلوب ریاضی ادامه تحصیل نماید. موافقت يا مخالفت با ادامه تحصیل کارکنان در هر يك از رشته‌های تحصیلی برابر نیاز، در اختيار اداره آموزش و پرورش محل خدمت است و معلمان بايد با توجه به اظهار نظركتبي اداره محل خدمت خود برای انتخاب رشته و ادامه تحصیل اقدام كنند

 

 

 

 

رشته های تحصیلی مجاز برای ادامه تحصیل

 

موافقت يا مخالفت با ادامه تحصیل کارکنان در هر يك از رشته‌های تحصیلی برابر نیاز، در اختيار اداره آموزش و پرورش محل خدمت است و معلمان بايد با توجه به اظهار نظركتبي اداره محل خدمت خود برای انتخاب رشته و ادامه تحصیل اقدام كنند.رشته های تحصیلی مجازی که با ادامه تحصیل کارکنان آموزش و پروش در آن رشته ها با توجه به رشته شغلی یا پست سازمانی، موافقت می شود به شرح ذیل می باشد.

 

الف) آموزگار ابتدايي می تواند در یکی از رشته های آموزش و پرورش ابتدايي، گروه روانشناسي و روانشناسي (همه گرايش‌ها)،‌ روانشناسي عمومي، روانشناسي شخصيت، روانشناسي تربيتي، روانشناسي باليني، علوم تربيتي، مشاوره، مشاوره و راهنمايي، سنجش و اندازه‌گيري، امورتربيتي، امورتربیتی،فلسفه تعلیم وتربیت ،برنامه ریزی درسی و سنجش و اندازه گیری ادامه تحصیل دهد‌.

 

 ب) دبير دوره اول متوسطه (راهنمايي) می تواند در یکی از رشته های تحصیلی در گروه درسی علوم تجربي، رياضي، هنر، زبان انگليسي، تربيت‌بدني، ‌معارف اسلامي و پرورشي، ادبيات فارسي، علوم اجتماعي، حرفه و فن ادامه تحصیل دهد.

 

ج) دبير دوره دوم متوسطه می تواند در یکی از رشته های تحصیلی در گروه درسی اقتصاد، تاريخ و مطالعات اجتماعي، تربيت‌بدني، جغرافيا، شيمي، روانشناسي و علوم تربيتي، رياضيات، زبان و ادبيات انگليسي، ‌زبان و ادبيات فارسي، علوم زيستي و بهداشتي، فيزيك، معارف اسلامي، هنر، ادامه تحصیل دهد.

 

د) هنرآموزان هنرستان ها می توانند برابر جدول ذیل ادامه تحصیل دهند.

 

رشته ها و گرایش های تحصیلی مورد قبول برای تصدی عنوان هنرآموز برای رشته های مختلف فنی و حرفه ای و کاردانش مجموعه رشته های هنرستانی
دبیر فنی برق ،برق قدرت،برق- کنترل،تأسیسات الکتریکی،الکتروتکنیک، مهندسی تکنولوژی الکتروتکنیک
الکترونیک، برق- مخابرات،برق- کنترل، دبیر فنی الکترونیک ، مهندسی تکنولوژی الکترونیک ،تکنولوژی مخابرات الکترونیک
تأسیسات، مکانیک در حرارت و سیالات، تأسیسات حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع تأسیسات حرارتی و برودتی، دبیر فنی تأسیسات،مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی، علمی-کاربردی تأسیسات حرارتی و برودتی تأسیسات
صنایع فلزی، جوشکاری ، دبیری صنایع فلزی، ساختمان های فولادی ،تأسیسات فولادی ،مهندسی تکنولوژی جوشکاری، علمی کاربردی جوشکاری صنایع فلزی
مکانیک خودرو،اتومکانیک ،دبیر فنی اتو مکانیک ،مکانیک در حرارت و سیالات ،مهندسی تکنولوژی جوشکاری مکانیک خودرو
کامپیوتر با هر گرایش ،ریاضی کاربردی با گرایش کامپیوتر،مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کامپیوتر
حسابداری، امور مالی ، دبیری حسابداری ، علمی کاربردی حسابداری حسابداری
نقشه برداری ،دبیر فنی نقشه برداری ،علمی کاربرداری نقشه برداری نقشه برداری
عمران ،دبیر فنی ساختمان ، راه و ساختمان ، سا ختمان، سازه ، عمران، کارهای عمومی ساختمان ، مهندسی تکنولوژ ی ساختمان ساختمان
مواد ( متالوژی ) با کلیه گرایش ها (متالوژی عمومی ، مواد، ریخته گری ، ذوب فلزات ، آهن و فولاد، انتخاب و شناسایی مواد، مدل سازی ) ، مهندسی ، تکنولوژ ی متالوژی، علمی کابردی متالوژی متالوژی
سرامیک با کلیه رشته ها سرامیک
صنایع چوب ، چوب شناسی و صنایع چوب ، سازه های چوبی،صنایع چوب و کاغذ ، دبیر فنی صنایع چوب ، علوم و صنایع چوب و کاغذ ، علوم و صنایع چوب ، علمی کابردی صنایع چوب ، مهندسی تکنولوزی سازه های چوبی ، مهندسی تکنولوژ ی صنایع چوب صنایع چوب
طراحی دوخت ، دبیری طراحی دوخت ، علمی کابردی طراحی و دوخت طراحی و دوخت
نقاشی ، دبیری نقاشی نقاشی
گرافیک ، ارتباط تصویری ، دبیری گرافیک گرافیک
تکنولوژی نساجی ، شیمی نساجی ، صنایع نساجی ، دبیر فنی نساجی نساجی
تربیت بدنی تربیت بدنی
بهداشت ، پرستاری ، آموزش و پرورش پیش از دبستان ، کودکیاری کودکیاری
مهندسی کشاورزی – صنایع غذایی ، مهندسی شیمی صنایع غذایی
نمایش ، سینما ، کارگردانی ، هنر های نمایشی پشتیبانی صحنه
چاپ دستی ، نقاشی ، چاپ و نقش پارچه چاپ دستی
سینما ، کارگردانی ، نمایش ، هنرهای نمایش سینما

 

صنایع دستی صنایع دستی
مرمت آثار فرهنگی مرمت آثار فرهنگی
معماری ، نقشه کشی معماری، دبیر فنی معماری ، علمی- کاربردی معماری معماری
نمایش ، سینما ، کارگردانی ، هنر های نمایشی نمایش
علوم دامی ، دامپزشکی امور دامی
مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات، مهندسی کشاورزی باغبانی، مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی امور زراعی و باغی
مهندسی کشاورزی ، مکانیک ماشین های کشاو.رزی ، مکانیزاسیون کشاورزی ماشین های کشاورزی
تربیت دبیر مدیریت خانواده مدیریت خانواده
نقشه کشی صنعتی ، ساخت وتولید ، ماشین ابزار ، قالب سازی ، فلز کاری ، دبیر فنی نقشه کشی عمومی نقشه کشی عمومی
مکانیک ساخت تولید ، ماشین ابزار ، قالب سازی ، فلز کاری، دبیر فنی ساخت تولید، مکانیک طراحی جامدات، طراحی ماشین، علمی کاربردی ساخت وتولید ، مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ساخت و تولید
مهندسی معدن با هر گرایش ، دبیر فنی معدن معدن
ناوبری ناوبری
الکترونیک و مخابرت دریایی الکترونیک و مخابرات دریایی
مکانیک موتورهای دریایی مکانیک موتورهای دریایی
چاپ چاپ

 

هـ) مدير واحد هاي آموزشی یا معاون مدارس (با توجه به شرايط احراز پست مدير يا معاون واحد آموزشی)می توانند در یکی از رشته هاي ذکر شده ذیل، ادامه تحصیل دهند. 

1- گروه مديريت آموزشی شامل : علوم تربيتي باگرايش هاي(برنامه ريزي آموزشی، برنامه ريزي درسي ،تكنولوژي آموزشی ، مديريت آموزشی ، فلسفه آموزش وپرورش ، فلسفه تعليم وتربيت ، تعليم وتربيت اسلامي )

تبصره : درباره ساير رشته هاي مشابه درگروه مديريت و همچنين سايرگرايش هاي علوم تربيتي، تصميم گيري برابر نياز بر عهده اعضای کارگروه مرتبط در اداره كل آموزش وپرورش مي باشد .

2- علاوه بررشته هاي مذکور، باتوجه به بند 2 شرايط احراز رشته شغلي مديريت واحدهاي آموزشی مندرج در طرح طبقه بندي مشاغل معلمان، موافقت با ادامه تحصیل مدیر یا معاون واحد آموزشی در یکی از رشته هاي نام برده شده ذيل نيز برابر نياز اداره كل آموزش وپرورش استان منعی ندارد.

الف – مدير یا معاون دبستان در رشته هاي تحصيلي مربوط به رشته شغلي آموزگاري شامل: آموزش و پرورش ابتدايي،  گروه روان شناسي وعلوم تربيتي و رشته هاي مطلوب و مربوط مندرج در طرح طبقه بندي مشاغل معلمان

ب – مدير یا معاون دبیرستان های دوره اول متوسطه (مدارس راهنمايي سابق) در رشته هاي تحصيلي مربوط به گروه هاي درسي 9 گانه راهنمايي شامل: علوم تجربي ، رياضي ، هنر، زبان انگليسي، تربيت بدني ، معارف اسلامي و پرورشي ، ادبيات فارسي ، علوم اجتماعي ، حرفه و فن ، و رشته هاي مطلوب و مربوط مندرج در طرح طبقه بندي مشاغل معلمان

 ج-  مدير یا معاون دبيرستان در دوره دوم متوسطه در رشته هاي تحصيلي مربوط به گروه هاي درسي دبيرستان شامل: اقتصاد ، تاريخ ومطالعات اجتماعي ، تربيت بدني ، جغرافيا، شيمي، روانشناسي وعلوم تربيتي ، رياضيات ، زبان وادبيات انگليسي ، زبان وادبيات فارسي ، علوم زيستي وبهداشتي ، فيزيك ، معارف اسلامي ، هنر و رشته هاي مطلوب ومربوط به اين گروه ها مندرج در طرح طبقه بندي مشاغل معلمان

د – مدير یا معاون هنرستان در رشته هاي تحصيلي مطلوب ومربوط به گروه هاي درسي فيزيك شامل : مهندسي برق –  قدرت ، مهندسي مكانيك ،  ساخت وتوليد كليه گرايش ها، مهندسي برق- مخابرات ، مهندسي برق كنترل ، مهندسي برق الكترونيك ، مهندسي مواد- سراميك ، مهندسي مواد خوردگي وحفاظت مواد ، مهندسي مواد جوشكاري ، مهندسي مواد شكل دادن فلزات ، مهندسي مواد- استخراج فلزات ، مهندسي مواد شناسايي وانتخاب مواد ، رشته هاي مربوط شامل ( ژئوفيزيك ، مهندسي عمران ، مهندسي محيط زيست ، مهندسي عمران فتوگرامتري ، مهندسي عمران سازه ، مهندسي عمران سازه هاي هيدروليك ، مهندسي عمران ، مهندسي آب، مهندسي عمران مكانيك خاك وپي ، مهندسي عمران برنامه ريزي حمل ونقل ، مهندسي عمران راه وترابري ، مهندسي عمران سنجش ازراه دور، مهندسي عمران نقشه برداري ، مهندسي عمران سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي ، مهندسي عمران سازه هاي دريايي، مهندسي عمران زلزله ، مهندسي عمران ساخت موافقت يا عدم موافقت با هريك از اين رشته‌ها در اختيار محل خدمت است و معلمان بايد طبق نظر كتبي محل خدمت اقدام كنند .

تبصره: با ادامه تحصیل مدير یا معاون هنرستان در رشته هایی علاوه بر رشته هاي مذکور، برابر عنوان رشته های تحصيلي كه در يك هنرستان محل خدمت آنها موجود است و در آن رشته، پذيرش دانش آموز انجام مي شود ، موافقت می شود. براي مثال در يك هنرستان رشته كامپيوتر، حسابداري و….  وجودارد، لذا مدير و معاون آن  هنرستان مي توانند در همان عنوان رشته هاي موجود نيز برابر نياز و موافقت اداره كل آموزش وپرورش استان،  در دوره تحصيلي بالاتر، ادامه تحصيل دهند .

 

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

  1. با سلام
    چرا هیچ اشاره ای به عناوین گرایش های ارشد نشده!!
    بعنوان مثال بنده لیسانس برق قدرت دارم اما اطلاع ندارم کدوم زیر گرایش برق قدرت در ارشد مورد تایید هستش؟

    به این نظر امتیاز بده
  2. یعنی یه معلم از شهرستان میتونه بره دانشگاه شهید بهشتی ادامه تحصیل بده؟باتوجه باه ساعت کاری معلمها وشیفت روزانه دانشگاه که فقط صبح هست؟

    به این نظر امتیاز بده
پشتیبانی سایت