شیوه نامه اعزام به خارج فرهنگیان سال تحصیلی ۹۸_۹۷ به بعد

شیوه نامه اعزام به خارج فرهنگیان سال تحصیلی ۹۸_۹۷ به بعد   ۱ شیوه نامه و ضوابط ثبت نام، انتخاب و اعزام نیروی انسانی به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به بعد – سال تحصیلی ۲ باسمه تعالی مقدمه : رهنمود های صریح و دور اندیشانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت […]

شیوه نامه اعزام به خارج فرهنگیان سال تحصیلی ۹۸_۹۷ به بعد

 

۱
شیوه نامه و ضوابط ثبت نام،
انتخاب و اعزام نیروی انسانی به
مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
به بعد – سال تحصیلی
۲
باسمه تعالی
مقدمه :
رهنمود های صریح و دور اندیشانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه
خصوص مدارس ایرانی خارج از کشور و تاکید معظم له بر ضرورت توسعه کمی و کیفی آنها و نیز توجهه ویه ر ریاسه
محترم جمهوری به این حوزر از وزارت آموزش و پرورش بیانگر اهمیه و جایگهار راهبهردی ایهن مهدارس در ای هاد و
استحکام پیوند هم وطنان مقیم خارج از کشور با میهن عزیز و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و حفه و تعمیه
هوی ایرانی، اسلامی فرزندان این مرز و بوم در اقصی نقاط جهان میباشد. در همین راستا نقش و رسهال فرهنگیهان
اعزامی به عنوان))سفیران آموزش و فرهنگ(( در تحق اهداف نظام در این بخش بسیار تعیین کنندر، اثهر ذهرار و
بی بدیل اس و تنها معلمان آگاه، مومن، انقلابی، توانمند و دلسوز از عهدر ان ام شایسته آن بر خواهند آمد.
شرایط و مقتضیات کاملاً متفاوت کار و زندذی در خارج از کشور ای اب مینماید که فرآینهد انتخهاب و اعهزام نیهرو بهه
مدارس خارج از کشور با نگاهی دقی تر و حساسیتی بیشتر مورد عنای مسئولین ذیربط قرار ذرفتهه و بها تلقهی آن بهه
عنوان دغدغهای انقلابی و ملی به نحو مطلوب ان ام ذیرد.
از سوی دیگر همکاران داوطلب اعزام به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشهور بایهد نسهب بهه تصهمیم و
انتخاب خود کاملاً آذار و متعهد بودر ،آمادذی لازم فکری، روحی و تخصصی را برای پریرش این رسال سنگین کسب
نمایند تا ضمن ان ام وظایف سازمانی این ماموری ، الگو و پیام رسان شایسته ای برای فرهنگ و تمدن ایران سهربلند
و ارزش های مقدس و حیات بخش اسلام عزیز باشند و در این زمینه توجه و تأمل داوطلبان عزیز را پیش از هر چیز به
اصول زیر به عنوان))منشور سفیران آموزش و فرهنگ (( جلب مینماید:
۱ پای بندی به اصول و ارزش های انقلاب اسلامی و حف و ذسترش آنها. –
۲ مهرورزی و ای اد آرامش خاطر در دانشآموزان، اولیاء و همکاران . –
۳ تلقی ماموری خارج ازکشور به عنوان امان ملی و رسال فرهنگی . –
۴ آمادذی ان ام ماموری محوله به نحو شایسته، کامل و اثربخش. –
۳
۵ حف شؤون اسلامی و منزل فرهنگی خود و خانوادر بطور کامل و به احسن وجه . –
۶ اهتمام جدی در ارتقای بیش از پیش و کیفی آموزش و پرورش دانش آموزان . –
۷ رعای ضوابط و مقررات مربوط و اجرای برنامهها و سیاس های وزارت متبوع . –
۸ کسب ت ربه های علمی و عملی مفید و انتقال آن به حوزر های آموزشی در داخل کشور. –
* نیروهای مورد نیاز مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
آموزشی:
آموزگار چند پایه –
آموزگار استثنایی –
دبیر دوره متوسطه اول و دوم –
 علوم پایه: فیزیک ریاضی شیمی زیست شناسی و زمین شناسی کامپیوتر – – – –
 علوم انسانی: ادبیات فارسی عربی دین و زندگی زبان انگلیسی مطالعات اجتماعی – – – –
اجرایی و ادار :
مدیر آموزشگاه –
معاون آموزشی –
معاون اجرایی –
مشاور تحصیلی و تربیتی –
مربی امور تربیتی –
کارشناس آموزش و امتحانات –
کارشناس امور مالی )عمومی، ادار ( –
۴
الف( شرایط عمومی
۱ استخدام رسمی یا پیمانی در وزارت آموزش و پرورش. –
۲ داشتن حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۵ سال سابقه خدم برای دارندذان مدرک تحصیلی لیسانس و ۲۷ سال سابقه برای دارندذان –
مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر تا پایان شهریور ۱۳۳۷ )بر اساس آخرین حکم کارذزینی(
۳ داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی )لیسانس( مندرج درحکم کارذزینی برای داوطلبان کلیهه رشهته هها و مشهاغل در –
زمان ثب نام.
۴ برخورداری از سلام جسمانی،بینایی،شنوایی،ذفتاری و روانی در زمان آزمون و اعزام با تایید پزشک معتمد وزارت آموزش –
و پرورش.
تبصرر: ثب نام جانبازان عزیزی که نقص عضو آنان مانع از ان ام وظایف سازمانی و محوله نمیباشد، بلامانع اس .
۵ تأهل –
ترکر: خواهران فرهنگی که همسرشان جزو شاغلین رسمی وزارت آموزش و پرورش نیستند، نمیتوانند در آزمون شرک نمایند.
۶ احراز صلاحی لازم ذزینش و حراس با توجه به قرار ذرفتن جایگار معلمهین اعزامهی بعنهوان مهامورین دوله در ردیهف –
مشاغل حساس در مهل زمانی قانونی
۷ داوطلبان نباید بیش از ۳ فرزند تح تکفل) حداکثر ۱۶ سال برای فرزندان ذکور( داشته باشند وهزینه سه فرزند تح تکفل –
اعم از هزینه اولیه اخر روادید،عوارض خروج از کشور وبلیط ابتدا وانتهای مأموری از منابع دولتی پرداخ و در صورت قبهولی
نهایی و داشتن فرزند بیشتر ، پرداخ کلیه هزینه های مربوطه بر عهدر سرپرس ایشان می باشد.
ضمنا فرزند دختر تا زمانی که تح تکفل مأمور اعزامی باشند هزینه های مربوطه با رعای ۳ فرزنهد تحه تکفهل از سهوی
آموزش وپرورش پرداخ خواهد شد ،لکن هزینه فرزندان پسر بالای ۱۸ سال به عل مشمول بودن خدم وظیفهه عمهومی از
سوی آموزش وپرورش پرداخ نمی شود.
تبصرر: رؤی اصل شناسنامه و مدارک هویتی متقاضی در زمان سن ش و ارزیابی حضوری )مصاحبه( ان ام میشود.
ترکر: زوج فرهنگی نباید در زمان اعزام و در طول مدت ماموری فرزند زیر ۳ سال داشته باشند .
۵
ترکر: داشتن فرزند زیر ۳ سال ویا تولد فرزند در صورت قبولی در تمام مراحل قبل از اعزام و در طول مدت مأموری برای زوجه
فرهنگی پریرفته شدر به منزله انصراف قطعی و ادامه مأموری آنان کان لم یکن تلقی میذردد.
۸ نداشتن سابقه ماموری ثاب بیش از شش مار در خارج از کشور –
تبصرر: زوجهای فرهنگی چنانچه زوج یا زوجه سابقه بیش از شش مار مأموری ثاب را در خارج از کشور داشهته باشهند ههی
کدام از آنها ح شرک در آزمون را ندارند ودر هر مرحله از آزمون خلاف آن ثاب ذردد ،ادامه مأموری کان لم یکن وتبعهات
وپرداخ خسارات واردر برعهدر ایشان خواهد بود.
ترکر: ارائه تاییدیه)بند ۸( از ادارر آموزش و پرورش محل خدم در زمان سن ش و ارزیابی حضوری الزامی اس .
ترکر: مرد متقاضی شرک در آزمون که همسرش شاغل در سایر نهادها و ارذان ها می باشد، زوجه وی نباید منع قانونی برای
خروج از کشور را داشته باشد و ارائه ذواهی تایید شدر از محل اشتغال بکار ایشان و موافق با مرخصی وی در زمهان مصهاحبه
الزامی می باشد.
ضمنا مرکز اموربین الملل ومدارس خارج از کشوردرخصوص جرب وبکار ذیری همسران مأمور غیر فرهنگی وشهاغل در سهایر
دستگار ها هی مسؤلیتی نخواهد داش .
۳ داشتن ذواهی پایان خدم و یا معافی و نیز ذررنامه عادی)شخصی( در زمان اعزام و نداشتن منع قانونی برای خروج از –
کشور
۱۰ تسلط کامل به روخوانی و روانخوانی قرآن کریم –
– ۱۱ توانایی ان ام کار با رایانه
۱۲ داشتن ذواهینامه رانندذی پایه دوم در زمان اعزام –
۱۳ ارائه ذواهی عدم سابقه کیفری و عدم سوء پیشینه در زمان مصاحبه و اعزام الزامی اس . –
۱۴ چنانچه متقاضیان در آزمونهای قبلی اعزام به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور شرک نمودر و بعنهوان –
پریرفته شدر نهایی اعلام شدراند و تاکنون به هر دلیلی اعزام نشدراند ،ح شرک م دد در آزمون را ندارند.
۱۵ کلیه پریرفته شدذان آزمون اعزام به خارج فرهنگیان سنوات ۳۱ و قبل از آن که تا تاریخ صدور این دسهتورالعمل، تأییهد –
نهایی ذزینش،حراس ویا هر دو برای آنها صادر نشدر باشد، پریرش آنان کان لم یکن تلقی می ذردد و در صورت داوطلهب و
واجد شرایط بودن می توانند در آزمون شرک نمایند.
۶
ب( شرایط اختصاصی
۱ مشاغل مجتمعها آموزشی و پرورشی)سرپرستی( –
۱/۱ کارشناس آموزش و امتحانات :ا شتغال در پس های کارشناس، کارشهناس مسهئول، رئهیس ذهرور و بهالاتر، –
منحصراً مربوط به حوزرهای آموزش و سن ش در سطح منطقه، استان وحهوزر سهتا دی بها حهداقل ۸ سهال سهابقه اشهتغال در
.)۳۷/۶/ پس های مرکور که سه سال از پنج سال منتهی به آزمون در آن رشته اشتغال داشته باشد) ۳۱
تبصرر: آشنایی کامل با سیستم پایگار اطلاعاتی دانش آموزان در تمام دورر های تحصهیلی بهرای متقاضهیان رشهته آمهوزش و
امتحانات ضروری و ارائه تائیدیه کتبهی ) فرم شمارر ۴ ( از ادارر سن ش استان در زمان مصاحبه الزامی اس .
۱/۲ کارشناس امور مالی)عمومی، ادار ( : اشتغال در پس های کارشهناس، کارشهناس مسهئول، رئهیس ذهرور و –
بالاتر منحصراً مربوط به حوزر فعالی های مالی در سطح منطقه، استان و حوزر سهتادی بها حهداقل ۸ سهال سهابقه اشهتغال در
.)۳۷/۶/ پس های مرکور که سه سال از پنج سال منتهی به آزمون در آن رشته اشتغال داشته باشد) ۳۱
۲ مشاغل مدارس –
۲/۱ مدیر واحد آموزشی: داشتن حداقل ۸ سال سابقه مدیری در واحدهای آموزشی که چهار سال از پنج سال منتهی به –
.)۳۷/۶/ آزمون در آن رشته اشتغال داشته باشد) ۳۱
۲/۲ معاون واحد آموزشی: داشتن حداقل ۸ سال سابقه مدیری یا معاون واحدهای آموزشی که سه سهال از پهنج سهال –
.)۳۷/۶/ منتهی به آزمون در آن رشته اشتغال داشته باشد) ۳۱
تبصرر: افراد شاغل در سطوح ذیل که استخدام اولیه آنهها در مشهاغل معلمهان بهودر اس )مشهمولین بخشهنامه ۲۳۰ /د مهور
معاونه واحهدهای « ۵۸/۱۲/۶ ( مشروط بر داشتن پنج سال سابقه مدیری ، معاون و یا کارشناس و بالاتر میتوانند در رشهته
شرک نمایند: » آموزشی
الف کلیه شاغلین در حوزر ستادی از سطح کارشناس و بالاتر. –
ب رؤسا، معاونان، مدیران، رؤسای ذرور و ادارر و کارشناسان مسئول و کارشناسان ادارات کل استان. –
ج رؤسا، معاونان، مسئولان دورر های تحصیلی، کارشناس امور آموزشی مناط و نواحی)مدیری ها(. –
۷
۳۷ که سه – /۶/ ۲/۳ آموزگار، دبیر: داشتن حداقل ۸ سال سابقه تدریس موظف و تمام وق در رشته مورد تقاضا تا تاریخ ۳۱
سال آخر منتهی به آزمون در آن رشته اشتغال داشته باشد.
تبصرر: دبیران رشته علوم ت ربی)متوسطه اول( در صورت داشتن شرایط می توانند در یکی از رشته های زیس شناسهی ،زمین
شناسی و یا شیمی شرک نمایند.
۳۷ که سه سال – /۶/ ۲/۴ مشاور تحصیلی و تربیتی: داشتن حداقل ۸ سال سابقه کار در رشته مشاورر تحصیلی تا تاریخ ۳۱
آخر منتهی به آزمون در آن رشته اشتغال داشته باشد.
۳۷ که سه سال آخر – /۶/ ۲/۵ مربی امور تربیتی: داشتن حداقل ۸ سال سابقه کار در رشته امور تربیتی مدارس تا تاریخ ۳۱
منتهی به آزمون در آن رشته اشتغال داشته باشد.
۲/۶ معاون اجرایی : داشتن حداقل ۸ سال سابقه کار در امهور دفتهر داری و معاونه اجرایهی مهدارس در دور ر ابتهدایی، –
متوسطه)اول و دوم( و پیش دانشگاهی)متصدی دفتری، کارشناس پایگار اطلاعات دانش آموزی( که پنج سال آخر منتههی بهه
آزمون در آن رشته اشتغال داشته باشد. ا رائه تائیدیه کتبهی )فرم شمارر ۴( از ادارر سن ش منطقه در زمان مصاحبه الزامی اس .
* تذکرات ویژه برا شرکت در آزمون
۱ چنانچه زوج)مرد( واجد شرایط بودر ولی زوجه)زن( شرایط نداشته باشد، در این حال زوج مهی توانهد بها رعایه بنهد ههای –
۳،۲ و ۴ شرایط عمومی در آزمون شرک کنند و در صورت پریرش نهایی و اعزام، زوجه با استفادر از مرخصی بدون حقوق وی را
همراهی میکند و چنانچه به رشته ایشان نیاز باشد، به عنوان نیروی تبعی )با دریافت حقهو و مزایها کامهل ریهالی
واریز در ایران ( پس از احراز صلاحی های لازم حرفه ای و تخصصی بکار ذرفته میشود و ادارات مبداء نسب به صدور
حکم اشتغال در خارج از کشور اقدام خواهند نمود.
تبصرر: در خصوص زوجهای فرهنگی تاییدیه حراس و ذزینش برای هر یک الزامی اس .
۲ چنانچه زوج)مرد( بازنشسته و یا دارای سابقه خدم بالای ۲۵ سال برای دارندذان مدرک لیسانس و ۲۷ سال سابقه بهرای –
۱۳۳۷ باشد، هی یک از آنان ح شرک در آزمون را ندارند. /۶/ دارندذان مدرک فوق لیسانس و بالاتر تا ۳۱
تبصرر: رعای بندهای ۲ و ۳ شرایط عمومی برای هر یک از زوجین الزامی اس .
۸
۳ آموزذاران دورر ابتدایی باید توانایی و تسلط کافی برای تدریس در کلاسهای چند پایه را داشته و دورر های آشنایی با کتب –
جدیدالتالیف، دوررهای توصیفی، نظام آموزشی ۶ ۳ ۳ و… را ذرراندر باشند. – –
شرک نمایند. – » آموزذاری « ۴ مدیر آموزذاران با داشتن سایر شرایط عمومی و اختصاصی می توانند در رشته
تبصرر: احکام این افراد در زمان اعزام در منطقه محل خدم می بایس به آموزذاری تغییر یابد.
۵ متقاضیان تدریس در هریک از دورر های ابتدایی و متوسطه باید علاور بر رشته تخصصهی خهود ، توانهایی تهدریس دروس –
مرتبط و نیمه مرتبط را داشته و دورر های آشنایی با کتب جدید التالیف رشته تخصصی را ذرراندر باشند.
تبصرر: حداقل مدرک تحصیلی تمام افراد شرک کنندر باید لیسانس پیوسته باشد. رشته تحصیلی )مدرک کارشناسی؛دانشنامه(
و رشته آزمون و سابقه فرد در فرم ۵۰۲ یکسان باشد.
۴ آن دسته از همکارانی که در هنرستان های فنی، حرفهای و کاردانش با سم هنرآموز به تدریس اشتغال دارند، در صهورت –
دارا بودن سایر شرایط میتوانند در رشته تخصصی خود که مورد نیاز مدارس خارج از کشور باشد )جدول رشهته ههای آزمهون (،
داوطلب شرک در آزمون شوند.
۵ مؤلفان کتب درسی میتوانند در رشته کتاب مورد تالیف بشرط داشتن سایر شرایط شرک نمایند. –
۶ راهنمایان آموزشی و معلمان راهنما در صورت داشتن سایر شرایط میتوانند در رشته تخصصی تدریس خود داوطلب شوند. –
۹
مدارک لازم و مراحل ثبت نام اینترنتی :
الف( ثبت نام در آزمون :
-۱ فرم شمارر ۱( از طری اینترن به آدرس : ( » درخواس شرک در آزمون « فرم تکمیل شدر
http://eazam.medu.ir
۲ فایل عکس اسکن شدر جدید تمام ر رنگی با زمینه سفید با فرم – jpg 300 پیکسل )ح م عکس ذخیرر * حداکثر ۴۰۰
از ۷۰ کیلو بای بیشتر نباشد(
۱۲۴۵ نزد بانک مرکزی بنهام ) تمرکهز وجهور درآمهد اختصاصهی وزارت – / ۵۰۰ ریال به حساب شمارر ۳۱ / ۳ واریز مبلغ ۰۰۰
آموزش و پرورش( از طری درذار ثب نام اینترنتی در سای .
ترکر ۱: زوجهای فرهنگی داوطلب شرک در آزمون لازم اس کلیه مراحل ثب نام را مستقلاً ان ام دادر و هزینه مربوطه را بطور
جداذانه پرداخ نمایند.
ترکر ۲: وجه ثب نام و مدارک دریافتی مسترد نخواهد شد.
ب( مدارک مورد نیاز در مرحله دوم : )سنجش و ارزیابی حضور (
-۱ فرم شمارر ۲ )تعهد نامه( تکمیل و تائید فرم برای هر یک از زوجین فرهنگی الزامی اس .
-۲ فرم شمارر ۳ )تائیدیه(
-۳ فرم شمارر ۴ ) تائیدیه مخصوص معاونین اجرایی و مسوولین آموزش و امتحانات(
-۴ فرم شمارر ۵ )تأییدیه عدم مأموری ثاب بیش از ۶ مار(
-۵ فرم شمارر ۶ )تأییدیه از ادارر آموزش وپرورش منطقه ،استان وادارر کل امور اداری به عنوان سرذرور آموزشهی وعضهوی
وفعالی در ان من های علمی وآموزشی(
-۶ ۶ )تمام اعضهای خهانوادر(، * سایر مدارک مورد نیاز : تصویر تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی و دو قطعه عکس پرسنلی ۴
آخرین حکم کارذزینی و فرم ۵۰۲ )باید یرای هر یک از زوجین فرهنگی جداذانه مدارک تهیه و ارائه شود(.
-۷ ارائه ذواهی تخصصی )برای هریک از رشته ها( دورر های ضمن خدم ، کتب جدید التالیف، توصیفی و ابلاغ های تدریس
دروس مرتبط و نیمه مرتبط و… در مرحله سن ش و ارزیابی حضوری الزامی اس .
-۸ ارائه ذواهی عدم سابقه کیفری و عدم سوء پیشینه
۱۱
تذکرات :
۱ فقط مدارکی که هنگام ثب نام و در زمان مقرر ارائه میشود، مورد استناد و ملاک عمل خواهدبود و پس از آن هی ذونهه –
مدرک جدیدی پریرفته نخواهد شد.
۲ کلیه مدارک مورد نیاز مربوط به امتیازات، تاییدیه پزشکی و … پس از اعهلام نتی هه آزمهون کتبهی و در زمهان مصهاحبه از –
پریرفته شدذان دریاف خواهد شد .
-۲ ادامه تحصیل درحین مأموری در خارج از کشور م از نبودر وتبعات عدم رعای این مهم برعهدر فرد بهودر ومرکهز امهور
بین الملل ومدارس خارج از کشورهی ذونه مسؤلیتی دراین رابطه نخواهد داش .
 یادآور ها مهم:
۱ مسئولی حسن اجرای دقی شرایط عمومی و اختصاصی شیور نامه بر عهدر فرد متقاضی می باشد. –
۲ مسئولی نظارت برحسن اجرای دقی مفاد شیور نامه و عملکرد داوطلبان در استان برعهدر مهدیر کل و در حهوزر سهتادی، –
برعهدر مدیرکل اموراداری و تشکیلات می باشد.
۳ چنانچه در هریک از مراحل ثبت نام، انتخاب و اعزام مشخص شود که شرکت کننده ا فاقد هر یک –
از شرایط مندرج در شیوه نامه بوده است، نام و از فهرست داوطلبان حهذ مهی شهود و مسهتولیت و
تبعات آن و نیز جبران خسارت به عهده شخص داوطلب خواهد بود.
۱۱
مراحل انتخاب و پذیرش نهایی داوطلبان
۱ احراز شرایط عمومی و اختصاصی برابر مفاد شیور نامه –
۲ کسب رتبه لازم در آزمون کتبی )به تفکیک رشته و براساس فهرس فضلی( جه شهرک در مرحلهه سهن ش و ارزیهابی –
حضوری(.
۳ تسلط کامل بر روخوانی و روان خوانی قرآن . –
که شامل موارد زیر می باشد: – » سن ش و ارزیابی حضوری « ۴ کسب امتیاز لازم در مرحله
الف دانش تخصصی و مهارت های شغلی و حرفه ای متناسب با رشته آزمون –
ب وی ذیهای فردی، شخصیتی و دیپلماسی فرهنگی متناسب با ماموری خارج از کشور. –
ج آشنایی کافی به زبان انگلیسی در سطح مکالمه و رفع نیازهای شغلی . –
د توانایی کار با رایانه در حد – ICDL براساس نیاز رشته های تحصیلی.
و ارائه مدارک و مستندات لازم، ابلاغ های تدریس، ذواهی دورر های تخصصی ضمن خدم و… –
۵ اعزام پریرفته شدذان نهایی منوط به تائید کتبی هیات مرکزی ذزینش و مرکز حراس برای هریک از زوجین خواهد بود. –
۶ نمرر کل داوطلبان که تعیین کنندر رتبه و ملاک پریرش نهایی آنان می باشد بر اساس جدول زیر محاسبه می ذردد: –
مرحله اول
آزمون کتبی
زوج فرهنگی
%۰۰
%۱۰
مرحله دوم
امتیاز
ایثارگری
معلم
نمونه
سرگروه
آموزشی/عضویت
و فعالیت در
انجمن های علمی
و آموزشی
زوج
فرهنگی
)برابر بند
۷۱ شیوه
نامه(
مجموع
نمره و
امتیاز کل
مرحله
دوم
سنجش و ارزیابی حضوری
تخصصی
ویژگیهای
شخصیتی
زبان
خارجی
روخوانی
قرآن
حافظ بیش
از یک جزء
قرآن کریم
%۴۰
۳۰%
%۱۰


۵%
۵%
۳%
۵%
%۱۰۰
تبصرر: نمرات مکتسبه مرحله اول)آزمون کتبی(، در مرحله دوم)مصاحبه( نقشی نداشته و صرفا به منزلهه ورود بهه مرحلهه بعهد
خواهد بود.
۱۲
۷ امتیاز زوج فرهنگی)در مرحله اول( در صورت داشتن کلیه شرایط برای شرک کنندذان در آزمون امکانپریر اس . –
۸ امتیاز حاف بیش از یک جز از قرآن کریم مشروط بر ارائه تاییدیه از دارالقرآن استان قابل محاسبه خواهد بود. –
۳ تاییدیه معلم نمونه استانی وکشوری از ستاد بزرذداش مقام معلم ادارر کل آموزش و پرورش استان و وزارت متبوع بانضمام –
مستندات مربوطه ضروری می باشد.
۱۰ ارائه تاییدیه از ادارر آموزش و پرورش منطقه ، استان و ادارر کل امور اداری برای سرذرور های آموزشی و نیز عضهوی و –
) فعالی در ان من های علمی و آموزشی در زمان مصاحبه الزامی اس . )فرم شمار ۶
۱۱ آزادذان، جانبازان، رزمندذان به شرط حضور داوطلبانه در جبهه و بستگان درجه اول شهدا)پدر، مهادر، ه مسهر و فرزنهد( در –
صورت موفقی در آزمون کتبی وارائه ذواهی رسمی ونیز پس از استعلام از مراجع ذیصلاح امتیاز مربوطه محاسبه خواهد شد.
تبصرر : یادآور می شود اختصاص امتیاز ایثارذری صرفاً یکی از موارد فوق را شامل می شود.
۱۳۷۱ سازمان اموراداری اسهتخدامی کشهور سهواب ایثهارذری از تهاریخ /۵/ تبصرر:به استناد بخشنامه شمارر ۲۷۲۷ /د مور ۲۰
۱۳۶۱ محاسبه می ذردد. /۵/ ۱۳۵۰/۵/۳۱ لغای ۲۰
۱۲ امتیاز زوج فرهنگی)در مرحله دوم( صرفا شامل زوج های مورد نیاز در رشته های تحصیلی و تدریس به شرح ذیل –
می شود:
ردیف رشته تحصیلی و تدریس فرد شرکت کننده در آزمون رشته تحصیلی و تدریس همسر فرهنگی
۱
ابتدایی
ابتدایی، فیزیک، ریاضی، زیس شناسی،شیمی، ادبیات فارسی، عربی
۲
فیزیک، ریاضی، زیس شناسی،شیمی
ادبیات فارسی، عربی ، مدیری ، معاون ،آموزش وامتحانات وامور مالی
۳
مدیری ، معاون آموزشی، معاون اجرایی، آموزش و امتحانات، امور مالی
ابتدایی، ادبیات فارسی و عربی
تبصرر: ارائه ذواهی و تاییدیه از ادارر آموزش و پرورش محل خدم مبنی بر میزان ساعات ضمن خدم تخصصهی، تهدریس
چندپایه و یا تهدریس سهایر دروس مهرتبط و نیمهه مهرتبط بها رشهته تخصصهی)مطاب ابهلاغ(، مهدرک تحصهیلی از دانشهگا ر
سراسری)مرتبط بودن مدرک تحصیلی با رشته تدریس و رشته مورد تقاضای ذی نفع در آزمون، سابقه تدریس و یا اشتغال طب
رشته تحصیلی(، بهرر ذیری از فناوریهای نوین و تولید محتوای الکترونیکی در زمان حضور در مرحله مصاحبه ضروری می باشد
۱۳
۱۳ قبولی نهایی منوط به کسب امتیازات لازم و احراز صلاحی با توجه به سواب تخصصهی رشهته مربوطهه و وی ذهی ههای –
عمومی و دیپلماسی فرهنگی و کسب حدنصاب مقرر در مصاحبه می باشد. درغیر اینصورت فرد در ردیف پذیرفته شدگان
نهایی قرار نمی گیرد.
نحوه اعزام
پریرفته شدذان نهایی از سال تحصیلی ۳۷ ۳۸ به بعد به شرط ارائه ذواهی های لازم، سازماندهی و اعزام خواهند شد. – –
تعیین محل ماموری پریرفته شدذان نهایی، زمان اعزام و مدت ماموری آنان با توجه به نیهاز مهدارس، سیاسه هها و –
مصالح کلی وزارت آموزش و پرورش و نیز ضوابط سازماندهی به عهدر مرکز اموربین الملل و مدارس خارج ازکشور خواهد بود .
تغییر محل مأموری همکاران به هی وجه امکان پریر نخواهدبود. –
عدم تمکین از رفتن به محل مأموری به منزله انصراف قطعی از اعزام بودر وایشان ملزم به پرداخه کلیهه خسهارات ههای –
واردر می باشد.
احکام ماموری نیروها براساس رشته قبولی و ارائه آخرین مدرک تحصیلی قبل از اعهزام منهدرج در حکهم کهارذزینی محهل –
۷۱ هیات محترم وزیران و اصلاحیه ههای بعهدی بهرای یهک /۱۰/ خدم به استناد مصوبه شمارر ۲۳۳۲۰ /ت ۴۶۱ هه مور ۳
سال تحصیلی صادر خواهد شد وتمدید آن در صورت نیاز و رعای ضوابط ومقررات ورعای مصالح وشئون ماموران اعزامی
به خارج از کشور ورضای از نحور ان ام وظیفه وعملکرد افراد خواهد بود.
ضمنا مرکز امور بین الملل ومدارس خارج از کشور م از خواهد بود در هر زمهان کهه معلهم اعزامهی رعایه ضهوابط ومصهالح
واستانداردهای دیپلماسی فرهنگی را ننماید به مأموری وی خاتمه وبه محل خدم خود در ایران بازذرداندر شود.
۱۴
تذکرات مهم :
پیش از اعزام که از سوی مرکز اموربین الملل و مدارس خارج ازکشور – » توجیهی « و » آموزشی « ۱ شرک در دورر های
برذزار می ذردد، الزامی اس .
۲ پریرفته شدذان نهایی باید ذررنامه،ذواهینامه معتبر رانندذی و نیز اصل مدرک تحصیلی خود را دراختیار داشته باشند. –
۳ تعیین شیور ضوابط آزمون کتبی، سهن ش و ارزیهابی حضهوری ، امتیهازات ، حهد نصهابها و بههههررسی و تصهمیم ذیهری –
درخصوص موارد پیش بینی نشدر به عهدر مرکز اموربین الملل و مدارس خارج از کشور می باشد.
۴ ثب نام و شرک در آزمون کتبی و سن ش و ارزیابی حضوری، هی ذونه حقی برای شرک کنندذان ای هاد نمهی کنهد و –
پریرش نهایی و اعزام،مستلزم وجود نیاز، اخر روادیههههد کشورها، و داشتن کلیه شرایط طب شیورنامه و ان ام مراحل قانونی و
اعلام قطعی از سوی مرکز اموربین الملل و مدارس خارج ازکشور خواهد بود.
-۵ در صورت پریرش نهایی زوج فرهنگی، زوج)مرد( به عنوان قبولی اصلی تلقی و زوجه آن)زن( به عنوان نیروی به تبعیه
از همسر و دریافت حقو و مزایا ریالی واریز در ایران در مدارس جمهوری اسهلامی ایهران در خهارج از کشهور
اشتغال بکار خواهند داش ؛ به بیان دیگر صرفا به یک نفر از آنان و سرپرس خانوادر فوق العادر ارزی تعل می ذیرد.
تبصرر: نیروی تبعی فرهنگی در مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مشمول تقلیل ساع آموزشی نمی شوند.
به عبارت دیگر مأمور به صورت تمام وق وحداقل ۳۶ ساع در هفته ان ام وظیفه نماید.
-۶ کلیه داوطلبین باید اصل و تصویر آخرین حکم کارذزینی، فرم ۵۰۲ خود را در مرحله سن ش و ارزیابی حضوری به همرار
داشته باشند.)جه تسریع در امور(
-۷ احکام کارذزینی مأمور بعد از اعزام و در طول مدت مأموری به هی عنوان تغییر نخواهد کرد بنابراین هرذونه ارتقاء مدرک
و تغییر حکم کارذزینی باید قبل از اعزام ان ام شود.
۱۵
مراحل و تقویم اجرایی
ردیف
شرح فعالیت
تاریخ اجرا
۱
ارسال شیوه نامه آزمون به دفاترستاد ، ادارات کل و استانها
۱۳۰۱/۰۱/۰۰
۲
ابلاغ به ادارات و واحدها تابعه جهت اطلاع همکاران
۱۳۰۱/۰۱/۱۴
۳
ابلاغ به کلیه مدارس جهت آگاهی همکاران
۱۳۰۱/۰۱/۱۴
۴
دریافت و تکمیل فرم توسط متقاضیان و ثبت نام از طریق اینترنت به نشانی
http://eazam.medu.ir
۱۳۰۱/۰۲/۰۱
لغایت
۱۳۰۱/۰۲/۰۵
۵
مراجعه به سایت و مشاهده و کنترل اطلاعات ثبت نامی
۱۳۰۱/۰۲/۰۶
لغایت
۱۳۰۱/۰۲/۰۱
۶
پرینت کارت شرکت در آزمون با مراجعه به سایت اینترنتی در موعد مقرر
http://eazam.medu.ir
۱۳۰۱/۰۲/۱۱
لغایت
۱۳۰۱/۰۲/۲۰
۱
انجام آزمون کتبی سراسر )عمومی و اختصاصی( در روز جمعه و در مراکز استانها
۱۳۰۱/۰۲/۲۱
۰
اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون کتبی به میزان ۳ برابر تعداد نیرو مورد نیاز در هر
رشته شغلی
۱۳۰۱/۰۳/۱۰
۰
اعلام تاریخ و نحوه انجام مرحله سنجش و ارزیابی حضور به اداره کل امور ادار و
تشکیلات و ادارات کل استان و سایت http://www.mbm.medu.ir
۱۳۰۱/۰۳/۲۰
۱۰
تکمیل فرم تعهد نامه)شماره ۲( از سو داوطلب و تکمیل و تائید فرم تائید یه از سو
۵ و ۶( و ارائه آنها به همراه سایر مدارک در مرحله ، کارگزینی ها محل خدمت )شماره ۴،۳
سنجش و ارزیابی حضور
۱۳۰۱/۰۳/۱۲
لغایت
۱۳۰۱/۰۳/۲۵
۱۱
برگزار مرحله سنجش و ارزیابی حضور
متعاقباً اعلام خواهد
شد
۱۲
اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی http://www.mbm.medu.ir
متعاقباً اعلام خواهد
شد
۱۶
حوزه ها و کشورها محل اعزام :
کشور تح پوشش
سرپرستی امارات عربی متحدر : امارات، عمان سرپرستی کوی : کوی سرپرستی قطر و بحرین : قطر، بحرین
سرپرستی سوریه : سوریه، لبنان، اردن سرپرستی شبه قارر هند : پاکستان، هندوستان، بنگلادش
سرپرستی ترکیه، کشورهای مشترک المنافع و روسیه : ترکیه، آذربای ان، ارمنستان، ذرجستان، تاجیکستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان،
ترکمنستان، بلاروس، ازبکستان، اوکراین و…
حوزر آسیای شرق : کرر شمالی، کرر جنوبی، ژاپن، اندونزی، چین، مالزی، تایلند، فیلیپین، سریلانکا و…
حوزر خاورمیانه و آفریقا : غنا، آفریقای جنوبی، ال زایر، زیمبابور، تونس، تانزانیا، مصر، سنگال، سودان، اتیوپی، عربستان، یمن، ساحل عاج
عراق، افغانستان ، نی ریه و………………
حوزر اروپا، آمریکا : ایتالیا، اسپانیا، دانمارک، اتریش، آلمان، چک، ونزوئلا، یونان، بل یک، نروژ، بوسنی، لهستان، م ارستان، فرانسه، سوئد،
مکزیک، صربستان، رومانی، قبرس، انگلستان، آلبانی، برزیل، پرتغال، بلغارستان، سوئیس و…
شهر تح پوشش
سرپرستی امارات عربی متحدر : دبی، شارجه، ابوظبی، العین، مسقط سرپرستی کوی : کوی سرپرستی قطر و بحرین : دوحه، منامه
سرپرستی سوریه : دمش ، بیروت، امان
سرپرستی شبه قارر هند : اسلام آباد، کراچی، کویته، لاهور، دهلی نو، حیدرآباد، مومبای،
چندیگر، پونا، میسور، داکا و …
سرپرستی ترکیه، کشورهای مشترک المنافع و روسیه : استانبول، آنکارا، ارزروم، طرابوزان، باکو، نخ وان، ایروان، تفلیس، دوشنبه، مسکو،
آستراخان، آستانا، آلماتی، بیشکک، عش آباد، مرو، مینسک، تاشکند، کی یف و…
حوزر آسیای شرق : پیونگ یانگ، سئول، توکیو، جاکارتا، پکن، شانگهای، ذوان و، کوالالامپور، بانکوک، مانیل، کلمبو، و …
حوزر خاورمیانه و آفریقا : آکرا، پروتوریا، ال زیرر، حرارر، تونس، دارالسلام، قاهرر، داکار، خارطوم، آدیس آبابا، ریاض، جدر، صنعا، ابوجا،
کربلا، ن ف، بغداد، بصرر، کاظمین، کابل، و…
حوزر اروپا، آمریکا : رم، میلان، جنوا، مادرید، کپنهاگ، وین، هامبورگ، مونیخ، دوسلدروف، برلین، فرانکفورت، پراگ، کاراکاس، ماتورین،
آتن، بروکسل، اسلو، سارایوو، ورشو، بوداپس ، پاریس، استکهلم، مکزیکوسیتی، بلگراد، بخارس ، نیکوزیا، لیماسول، لندن، منچستر، تیرانا،
برازیلیا، لیسبون، صوفیا، ژنو، برن
۱۷
پیوستها:
فرم شماره ۱: فرم پیش نویس ثبت نام در آزمون –
فرم شماره ۲: تعهد نامه . –
فرم شماره ۳: تاییدیه کلیه نیروها. –
فرم شماره ۴: تاییدیه نیروها معاونت اجرایی و آموزش و امتحانات . –
فرم شماره ۵ : تاییدیه عدم ماموریت ثابت بیش از ۶ ماه –
فرم شماره ۶ :تأییدیه سرگروه آموزشی وعضویت وفعالیت در انجمن ها علمی وآموزشی –
جدول کد و نام رشته ها آزمون. –

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت