حق شغل و شاغل

حق شغل و شاغل

کسانی که دارای ۶سال سابقه خدمت مرتبط یا ۱۰سال سابقه خدمت غیر مرتبط باشند در رتبه پایه و اگر به این سابقه نرسیده باشند با رتبه مقدماتی سنجیده می شوند. (کارمندانی که در رتبه مقدماتی قرار گرفته و به ازای هر ۶ سال سابقه خدمت تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه و یا ۱۰ سال تجربه غیر مربوط، به یک رتبه بالاتر، ارتقا می یابند. کارمندان مشمول این بند در مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه پایه و در مشاغل سطح کارشناسی و بالاتر، حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند)

ü  باید توجه داشت که امتیاز حق شغل مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش ومشاغل بهداشتی ودرمانی وزارت بهداشت درمان آموزشی پزشکی با توجه به طبقه و رتبه شغلی مربوط به ضریب (۱/۱)محاسبه می شود.(یعنی باید آنرا در ۱/۱ضرب نماییم.(جدول شماره۱)

ü  امتیاز فوق العاده مدیریت هر یک از عناوین مدیریت و سرپرستی (مدیران حرفه ای)متناسب  با پیچیدگی وظایف ومسئولیت ها حیطه سرپرستی ونظارت وحساسیت های شغلی وسایر عوامل مربوط بر اساس جدول شماره ۲تعیین می شود.

این جدول مخصوص ادارات شهرستان ها ،مدیریت شهرستان ها واستان وهمچنین در سطح وزارتخانه می باشد. که برای محاسبه می توان بطور خلاصه چنین عنوان نمود که شهرستان ها واستان باید از سطح ۲ استفاده نمایند . (ازطرح سوابق مدیریتی دراین بحث صرف نظر می کنیم.)

جدول شماره ۱( امتیاز حق شغل بر اساس این جدول است )

امتیاز حق شغل × ضریب سال

رتبه های شغلی

طبقات جدول

مقدماتی

پایه

ارشد

خبره

عالی

گروه های

۲۰گا نه قبلی

طبقه۱

۱تا۵

۲۴۰۰

۲۶۵۰

طبقه ۲

۶

۲۶۰۰

۲۸۵۰

طبقه ۳

۷

۲۸۰۰

۳۰۵۰

طبقه ۴

۸

۳۰۰۰

۳۲۵۰

۳۶۰۰

۴۰۵۰

۴۶۰۰

طبقه۵

۹

۳۲۰۰

۳۴۵۰

۳۸۰۰

۴۲۵۰

۴۸۰۰

طبقه۶

۱۰

۳۴۰۰

۳۶۵۰

۴۰۰۰

۴۴۵۰

۵۰۰۰

طبقه۷

۱۱

۳۶۰۰

۳۸۵۰

۴۲۰۰

۴۶۵۰

۵۲۰۰

طبقه۸

۱۲

۳۸۰۰

۴۰۵۰

۴۴۰۰

۴۸۵۰

۵۴۰۰

طبقه۹

۱۳

۴۰۰۰

۴۲۵۰

۴۶۰۰

۵۰۵۰

۵۶۰۰

طبقه۱۰

۱۴

۴۲۰۰

۴۴۵۰

۴۸۰۰

۵۲۵۰

۵۸۰۰

طبقه۱۱

۱۵

۴۴۰۰

۴۶۵۰

۵۰۰۰

۵۴۵۰

۶۰۰۰

طبقه۱۲

۱۶

۴۶۰۰

۴۸۵۰

۵۲۰۰

۵۶۵۰

۶۲۰۰

طبقه۱۳

۱۷

۴۸۰۰

۵۰۵۰

۵۴۰۰

۵۸۵۰

۶۴۰۰

طبقه۱۴

۱۸

۵۰۰۰

۵۲۵۰

۵۶۰۰

۶۰۵۰

۶۶۰۰

طبقه۱۵

۱۹

۵۲۰۰

۵۴۵۰

۵۸۰۰

۶۲۵۰

۶۸۰۰

طبقه۱۶

۲۰

۵۴۰۰

۵۶۵۰

۶۰۰۰

۶۴۵۰

۷۰۰۰

جدول امتیاز مدیریت (شماره ۲)

حوزه جغرافیایی

سطوح مدیریت

۵

معاونین اداره وکارشناسان مسئول ورئیس گروه ها

۴

رئیس ادارات ومعاون مدیرت

۳

مدیریت شهرستان ها(مدیریت ها ) معاون مدیر کل

۲

۱

شهرستان

سطح ۱

۵۱۰

۵۵۰

۶۰۰

۹۵۰

۱۰۰۰

۱۰۵۰

۱۴۰۰

۱۴۵۰

۱۵۰۰

۱۸۵۰

۱۹۰۰

۱۹۵۰

۳۳۰۰

۲۳۵۰

۲۴۰۰

سطح۲

سطح ۳

استان

سطح ۱

۶۵۰

۷۰۰

۷۵۰

۱۱۰۰

۱۱۵۰

۱۲۰۰

۱۵۵۰

۱۶۰۰

۱۶۵۰

۲۰۰۰

۲۰۵۰

۲۱۰۰

۲۴۵۰

۲۵۰۰

۲۵۵۰

سطح ۲

سطح ۳

ملی

سطح ۱

۸۰۰

۸۵۰

۹۰۰

۱۲۵۰

۱۳۰۰

۱۳۵۰

۱۷۰۰

۱۷۵۰

۱۸۰۰

۲۱۵۰

۲۲۰۰

۲۲۵۰

۲۶۰۰

۲۶۵۰

۲۷۰۰

سطح ۲

سطح ۳

امتیاز حق شاغل بر اساس این جدول است

ردیف

امتیاز

تحصیلات

امتیاز دوره های اموزشی مصوب

امتیاز مهارت و توانایی

امتیاز سنوات خدمت در هر سال

امتیازتجربه مربوط ومشابه در هر سال

۱    دیپلم

۱۲۰۰

به ازای طی هر یک ساعت دوره اموزشی مصوب .نیم امتیاز(حداکثر۵۰۰)

۲۵۰

۱۵

۱۰

۲    فوق دیپلم

۱۴۰۰

۳۰۰

۲۰

۱۲

۳    لیسانس

۱۷۰۰

۴۰۰

۲۵

۱۴

۴    فوق لیسانس

۲۰۰۰

۶۰۰

۳۰

۱۶

۵    دکترا

۲۳۰۰

۸۰۰

۳۵

۱۸

جدول شماره ۳

ü  امتیاز حق مشاغل:کارمندان بر اساس عوامل تحصیلات ،سنوات خدمت وتجربه ،دوره های آموزشی ومهارت ها وتوانایی های فردی بر اساس جدول  شماره ۳

ü    حق شاغل:برای محاسبه حق شاغل باید از جدول شماره ۳ امتیازت مربوطه را مشخص نموده(طبق فرمول زیر)

ü    امتیاز حق شاغل= سابقه خدمت ×(امتیاز تجربه+امتیاز سنوات)+امتیاز مهارت+امتیاز ضمن خدمت + امتیاز تحصیلات

ü    مبلغ حق شغل = ضریب سال × امتیاز حق شغل

ü    مبلغ حق شاغل = ضریب سال×امتیاز حق شاغل

ü    مبلغ فوق مدیریت = ضریب سال ×امتیاز فوق العاده مدیریت

ü    تفاوت تطبیق۱= مجموع مبالغ مشمول کسور باز نشستگی سال قبل (به استثنای سختی کار) – حقوق ثابت با ضریب ۵۰۰

ü  مجموع مبالغ مشمول کسور باز نشستگی سال قبل (به استثنای سختی کار) = حقوق مبنا ،افزایش شنواتی ،فوق العاده شغل ،فوق العاده جذب ،ترمیم فوق العاده جذب ،فوق العاده وزه و همترازی

ü    حقوق ثابت با ضریب۵۰۰ = (امتیاز حق شغل + امتیاز حق شاغل + امتیاز حق ایثار گری )× ۵۰۰

ü    تفاوت تطبیق۲= ((مجموع مبالغ مشمول کسور باز نشستگی سال قبل (به استثنای سختی کار) × ۱۱۵درصد)) – حقوق سال ۸۸

ü    تفاوت تطبیق۳=۱۰۰۰۰۰۰ریال – (حقوق سال ۸۸ +حق عایله مندی + حق اولاد)

ü    تفاوت تطبیق۳(در صورت نداشتن حق عایله مندی و حق اولاد):۶۰۰۰۰۰ریال – حقوق سال ۸۸

ü    حق ایثار گری = امتیاز ایثارگری × ضریب سال

ü    کمک هزینه اولاد  = ضریب سال × تعداد اولاد حدکثر تا ۳نفر×۲۱۰

ü    حق عائله مندی =  ضریب سال ×۸۱۰

ü       حقوق ثابتحق شاغل +  حق شغل + ایثارگری

ü  تفاوت تطبیق۲شامل کسانی می گردد که خقوق آنها نسبت به سال ۸۷ کمتر از ۶۰۰۰۰۰ریال افزایش یافته( در صورت نداشتن حق عایله مندی و حق اولاد)

ü    تفاوت تطبیق۳ شامل کسانی می گردد که خقوق آنها نسبت به سال ۸۷ کمتر از ۱۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافته باشد.

v    اضافه کاری :

ü    رسمی و پیمانی:

مجموع امتیازات شغل، شاغل ومدیریت× ضریب سال = مبلغ هرساعت اضافه کاری

۱۷۶

ü  جمع حقوق :حقوق سال مورد نظر+سختی کار + بدی آب وهوا+(محرومیت از تسهیلات + محرومیت روستایی + فوق العاده محل خدمت

ü  توجه :امتیاز حق شاغل نباید از ۷۵درصد حق شغل بیشتر شود.
جدول ایثار گری

ردیف

درصد جانبازی

مدت اسارت

مدت خدمت داوطلبانه

امتیاز

۱

۵درصد

۶ماه

۶ماه

۴۰۰

۲

تا۱۰درصد

تا۱۲ ماه

تا۱۲ ماه

۵۰۰

۳

تا۱۵درصد

تا ۱۸ ماه

تا ۱۸ ماه

۶۰۰

۴

تا۲۰درصد

تا۲۴ ماه

تا۲۴ ماه

۷۰۰

۵

تا۲۵درصد

تا۳۰ ماه

تا۳۰ ماه

۸۰۰

۶

تا۳۰درصد

تا۳۶ ماه

تا۳۶ ماه

۹۰۰

۷

تا۳۵درصد

تا۴۲ ماه

تا۴۲ ماه

۱۰۰۰

۸

تا ۴۰درصد

تا۴۸ ماه

تا۴۸ ماه

۱۱۰۰

۹

تا۴۵درصد

تا۵۴ ماه

تا۵۴ ماه

۱۲۰۰

۱۰

تا ۵۰درصد

تا۶۰ ماه

تا۶۰ ماه

۱۳۰۰

۱۱

تا۵۵درصد

تا۷۸ ماه

تا۷۸ ماه

۱۴۰۰

۱۲

۶۰درصدوبالاتر

۷۸ماه وبالاتر

۷۸ماه وبالاتر

۱۵۰۰

ü  تا تصویب و ابلاغ دستورالعملهای مربوط به نحوه تعیین و تخصیص امتیاز، درصد یا مبالغ مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از کشور، سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف، مناطق کمتر توسعه یافته، بدی آب و هوا، نوبت کاری، مبلغ تضمین، کسر صندوق، فوق العاده محل خدمت ( جابجایی محل خدمت)، مبالغ مقطوع تعیین شده مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۸۷ کارمندان مبنای پرداخت برای سال ۱۳۸۸ می باشد.

ü  مبالغ مربوط به فوق العاده های محرومیت از تسهیلات زندگی مناطق مرزی و فوق العاده جذب مناطق محروم و دور افتاده تحت عنوان فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته، قابل پرداخت می باشد.

ü  پس از تصویب و ابلاغ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از سوی هیئت وزیران پرداخت مبلغ مذکور بر اساس فهرست مصوب و ضوابطی خواهد بود که از سوی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اعلام می شود.

ü  تا ابلاغ دستورالعمل های مربوط به تعیین فوق العاده ماموریت روزانه کارمندان، میزان فوق العاده مذکور به ازای هر روز ماموریت معادل یک سی ام حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی قابل پرداخت می باشد. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹ ) قانون استخدام کشوری مصوب ۲۴/۶/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

ü      میزان معافیت مالیاتی حقوق ودستمزد سال ۱۳۸۸مبلغ۴۱۶۸۰۰۰ریال در ماه تعیین شد.

ü  شورای عالی کار در ایران حداقل حقوق کارگران را ۲۵ درصد افزایش داده و حداقل حقوق کارگران در سال۱۳۸۸ مبلغ ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

ü    حداقل حقوق روزانه سال ۱۳۸۸برابر با ۸۷۸۴۰ریال می باشد.

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت