مرخصی پدران شاغل در زمان تولد فرزند چند روز است؟

مرخصی پدران شاغل در زمان تولد فرزند چند روز است؟
مرخصی پدران شاغل در زمان تولد فرزند چند روز است؟ 🔰 خوشوقتی کارشناس روابط کار: 🔻 از ابتدای سال ۱۳۹۶ برای آقایان شاغل در قوای سه‌گانه و بخش عمومی غیر دولتی به ۳ روز محدود کردند، یعنی از ابتدای سال ۱۳۹۶ مدت این مرخصی برای آقایان شاغل در قوای مقننه و قضاییه و مجریه و […]

مرخصی پدران شاغل در زمان تولد فرزند چند روز است؟

🔰 خوشوقتی کارشناس روابط کار:

🔻 از ابتدای سال ۱۳۹۶ برای آقایان شاغل در قوای سه‌گانه و بخش عمومی غیر دولتی به ۳ روز محدود کردند، یعنی از ابتدای سال ۱۳۹۶ مدت این مرخصی برای آقایان شاغل در قوای مقننه و قضاییه و مجریه و بخش عمومی غیردولتی مثل شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی به ۳ روز محدود شده است و پدران شاغل در این دو بخش، از پدران شاغل در بخش خصوصی مستثنی شدند و درحال حاضر مدت مرخصی آن‌ها فقط ۳ روز است.
🔻در قانون برنامه ششم، ذکری از بخش خصوصی نشده و پدران شاغل در این بخش، مستثنی نشده‌اند و مدت مرخصی تشویقی برای آن‌ها طبق قانون کاهش نیافته و همچنان همان ۱۴ روز است، و پدران شاغل در بخش خصوصی، برای بهره‌مندی از این مرخصی قانونی، حتما باید حکم یا گواهی مرخصی زایمان مادر فرزند یا برگ معرفی به کار همسر خود را در پایان ایام مرخصی زایمان به کارفرما ارائه کنند.

🔻پرداخت حقوق و مزایا و بیمه مربوط به ایام این مرخصی در تعهد کارفرماست و این ایام جزو سوابق کار و بازنشستگی پدرانی محسوب می‌شود که طبق ضوابطی که گفته شد، از این مرخصی استفاده کنن

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت