طبقه اصلي

جدول طبقه    ضمنا مدت سابقه در منطقه محروم ازسال 1388  نصف مي گردد

داشتن طبقه ارزشيابي +گردان+ تشويقي 6 ماه جبهه متوالي + و مدت تعجيل  در ارتقاء طبقه تاثير دارد و ضمنا مدت سابقه به نسبت نصف آن سابقه تجربي و تدريس حساب مي شود

 

مدرك

طبقه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

پايان ابتدايي

مدت سابقه

6

12

18

24

        هر6 سال يك طبقه

سيكل

مدت سابقه

5

10

15

20

25

       هر5 سال يك طبقه

ديپلم

مدت سابقه

5

10

15

20

25

     هر5 سال يك طبقه

فوق ديپلم

مدت سابقه

5

10

15

20

25

  هر5 سال يك طبقه

(ليسانس)

مدت سابقه

4

8

12

16

20

24

  هر4 سال يك طبقه

 (فوق ليسانس)

مدت سابقه

4

8

12

16

20

24

  هر4 سال يك طبقه

دكتري حرفه اي

مدت سابقه

4

8

12

16

20

24

هر4 سال يك طبقه

دکتري تخصصي PHD

مدت سابقه

4

8

12

16

20

24

هر4 سال يك طبقه

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟
پشتیبانی سایت