سوالات رایگان آزمون ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند مرحله دوم

سوالات رایگان آزمون ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند مرحله دوم

سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده

۳۵۰سوال رایگان آزمون ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند مرحله دوم

 

 

سوالات آزمون دوم دوره شیوه های نوین تربیت فرزند

………….۱راه یا راه های مجاز ارضای نیاز ها یا رسیدن به خواسته ها و اهداف است.

نهاد

……………۲از ویژگی های خانواده پویا است.

یکدیگر را همانگونه که هستند می پذیرند.

۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫درصد آقایان و ………….. درصد خانم ها بیماری روانی دارند.

۱۵ – ۳۵

………………..۴یعنی اعمال تاثیر و نفوذ بیش از پذیرش تاثیر و نفوذ میباشد.

رهبری

………………….۵-یعنی روند اخذ و درونی کردن ویژگی های فرهنگی یک جامعه توسط افراد به  گونه ای که این افراد از درون این ارزش ها و  هنجارهای فرهنگی و اجتماعی را بتوانند بروز  دهند.

جامعه پذیری

…………………..۶توسط دو نهاد خانواده و مدرسه انجام می گیرد.

تربیت فرزند

…………………۷از راه های رفع نیازهای عاطفی و  جنسی است.

همه موارد

۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫عبارت است از مجموعه مقدماتی  که افراد برای رسیدن به یک هدف آماده می  کنند.

سازمان

۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫نماینده نهاد اجتماعی تعلیم و  تربیت است.

 

مدرسه

……………-۱۰ و ……………… یک راه مجاز ارضا  نیازهای مادی است.

تلاش کردن – داشتن شغل

………………….۱۱یعنی فرآیند ارتباط دو یا چند  نفره ای که بیشتر از طرف مدیر تاثیر گذاشته می  شود تا اینکه تاثیر بگیرد.

مدیریت

………………۱۲یعنی ساده رد نشدن از کنار  مسائل کوچک و انداختن گناهان گردن دیگری  در خانواده مقابله ای.

نکته بینی

………………………۱۳از دلایل وجود مشکل در خانواده  مقابله ای می باشد.

قضاوت

…………….۱۴و………….وتوصیه های تربیتی ،در  خانواده پویا متناسب با هر فرد است.

تربیت کردن-رفتار با دیگران

………………….۱۵جایی است که تشکیلات ، اهداف و  برنامه هایی دارد که بر اساس اون اهداف و برنامه  ها فعالیت می کند.

همه موارد

…………………۱۶به عنوان اصل خدشه ناپذیر در خانواده  پویا وجود دارد.

راستگویی و احترام به خانواده

  1. اختلالی که در آن به وسیله بوسیدن ،بغل کرد ن سفت فشاردادن کودک به وی آزار رسانده می شود ، اختلال ……………است.

پدوفیلیا

.۱۸ اختلالی که در آن فرد به وسیله توهین و تحقیر شدن به اوج لذت جنسی می رسد ………………….  نام دارد.

بردگی جنسی

۱۹٫آخرین نیاز از نیازهای هرم مازلو نیازهای ……………… است.

خود شکوفایی

۲۰ ارزش های اخلاقی در جایی که به ارزش های  فراتر احتمالی اجتماعی برسند چه نامیده می  شود؟

همه موارد

۲۱ از اهداف آموزش کدام یک از موارد زیر است ؟

یادگیری – جامعیت بخشیدن به یادگیری

۲۲ از تبعات رفتار ناصحیح با غریزه جنسی کدام  مورد صحیح می باشد؟

ایدز- بردگی جنسی

۲۳ -از تبعات رفتار ناصحیح با غریزه جنسی کدام  مورد نمی باشد؟

پدوفیلیا

-۲۴ از جمله اهداف تربیت جنسی رشد هماهنگ  جنبه های مختلف شخصیت در کنار…………..

جنبه جنسی و جنسیتی آن

-۲۵ از جمله اهداف سازمان بهزیستی کدام یک از  موارد زیر صحیح می باشد ؟

همه موارد

۲۶ از جمله اهداف سازمان بهزیستی کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد ؟

ایجاد زندگی توام با رفاه بیشتر و ایجاد زندگی  توام با مشکلات کمتر

۲۷ از جمله اهداف سازمان بهزیستی کدام یک از  موارد زیر صحیح نمی باشد ؟

ایجاد زندگی توام با تکنولوژی بیشتر

۲۸ از جمله اهداف مدرسه کدام یک از موارد زیر  صحیح می باشد ؟

همه موارد

۲۹ از جمله اهداف مدرسه کدام یک از موارد زیر  صحیح نمی باشد ؟

ایجاد زندگی توام با رفاه بیشتر و مشکلات کمتر

۳۰ از جمله کارکرد های عناصر فرهنگی کدام یک از  موارد زیر است ؟

آشنایی افراد با مسیرهای خاص ارضای نیازهای  خود

۳۱ -از فروپاشی خانواده پدر سالار کدام یک از انواع  خانواده به وجود آمده است ؟

سالم و آسیب خورده

۳۲ از کارکردهای ……..، تامین سلامت جسمانی است  که شامل آب سالم – غذای سالم، نیاز جنسی  بین همسران – خواب راحت، چینش وسایل  درخانه می توان نام برد

زیستی

۳۳ از کارکردهای خانواده می توان به زیستی، روانی، تربیتی،………. و ………… اشاره کرد.

اجتماعی و اقتصادی

۳۴ از کارکردهای خانواده می توان به زیستی، روانی،  درست تربیتی،اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد.

۳۵ از کارکردهای زیستی ، ……………… است که شامل آب سالم – غذای سالم، نیاز جنسی بین همسران – خواب راحت، چینش وسایل در خانه می توان نام برد.

تامین سلامت

۳۶ از کارکردهای زیستی ، تامین سلامت جسمانی  است که شامل:

همه موارد

۳۷ از کارکردهای زیستی ، تامین سلامت جسمانی  است که شامل آب سالم- غذای سالم، نیاز  جنسی بین همسران – خواب راحت، چینش  وسایل در خانه می توان نام برد

درست

۳۸ از کارکردهای زیستی ، تامین سلامت جسمانی  است که شامل کدام یک از موارد زیر نمی باشد؟

رشد استخوانی

۳۹ از کارکردهای فیزیولوژیک ، رفع نیازهای بدنی  است که شامل……………

همه موارد

۴۰ از کارکردهای فیزیولوژیک ، رفع نیازهای بدنی  است که شامل کدام یک از موارد زیر نمی باشد؟

نیاز جنسی 

۴۱ از کارکردهای فیزیولوژیک ، رفع نیازهای بدنی  است که شامل نیاز به آب و غذا، نیاز های  دستگاه گوارش، نیاز به اکسیژن و هوای  سالم میباشد.

درست 

۴۲ ………………………….از نیازهای روانی اشخاص کدام گزینه است؟

نیاز به توجه و دیده شدن

۴۳ از ویژگی های خانواده ………..مقابله به مثل  ،حسادت،انتقام و لجاجت می باشد.

مقابله ای

۴۴ از ویژگی های خانواده پویا کدام یک از موارد زیر  صحیح می باشد ؟

همه موارد

۴۵ از ویژگی های خانواده پویا کدام یک از موارد زیر  صحیح نمی باشد ؟

دخالت در امور یکدیگر

۴۶ از ویژگی های خانواده سنتی ………….و…………  می باشد.

سلطه گرانه-گسترده

۴۷ از ویژگی خانواده مقابله ای …………..می باشد.

 همه موارد

۴۸ آزار جنسی و تجاوز کودکان متناسب با کدامیک  از اهداف تربیت جنسی است ؟

پیشگیری از آسیب جنسی و شخصیتی ناشی از  سوء رفتار جنسی

۴۹ افرادی که به لحاظ جسمی مرد و به لحاظ روحی  ترنس زن هستند ، چه اختلالی دارند ؟

۵۰ اکثر خانواده های ایرانی از کدام نوع از خانواده  ها می باشد؟

مقابله ای

۵۱ آگراندیسمان یعنی:

همه موارد

۵۲ امروزه در ایران اکثر خانواده ها به خانواده های  …………… تبدیل شده اند.

هسته ای

۵۳امروزه در دنیا اکثر خانواده ها به خانواده های  …………………. هسته ای تبدیل شده اند.

نادرست

۵۴ آموزش از راه دور شامل کدام یک از انواع  آموزش است ؟

رسمی

۵۵ آموزش از طریق آداب و رسوم شامل کدام یک از  انواع آموزش است ؟

ضمنی

۵۶ آموزش از طریق ساختارها و فرایند های  فرهنگی شامل کدام یک از انواع آموزش است ؟

ضمنی

۵۷ آموزش از طریق شبکه آموزش شامل کدام یک  از انواع آموزش است ؟

غیر رسمی

۵۸ آموزش در کلاس درس شامل کدام یک از انواع  آموزش است ؟

رسمی

۵۹ آموزش شنا شامل کدام یک از انواع آموزش  است ؟

غیر رسمی

۶۰ انسان ها ورای تفاوت های اجتماعی ،  فرهنگی که دارند اشتراکاتی در تحولات و

تکاملات ………. دارند.

شخصیتی

۶۱ انگیزه ها و نیازهای انسان شامل کدام یک از  موارد زیر است ؟

همه موارد

۶۲ انواع آموزش چند مورد است ؟

 ۳ مورد

۶۳ انواع آموزش شامل آموزش ………….. و ………….. و  ……………… است.

غیر رسمی – رسمی – ضمنی

۶۴ انواع آموزش شامل آموزش رسمی و ………….. و  …………… است.

غیر رسمی – ضمنی

۶۵ انواع آموزش شامل آموزش ضمنی و ………….. و  …………… است.

 

غیر رسمی – رسمی

۶۶ انواع آموزش شامل آموزش غیررسمی و …………..  و …………. است.

رسمی – ضمنی

۶۷ انواع روابط در مدرسه عبارت است از : روابط  دانش آموزان ، روابط دانش آموز و معلم ، روابط  دانش آموز و اولیا مدرسه.

درست

۶۸ اولین نیاز از نیازهای هرم مازلو نیازهای  ………………. است.

فیزیولوژیک

۶۹ بخشی از شخصیت ما در یک مرحله عالی و  متعالی رشد کدام ارزش ها است ؟

اخلاقی

۷۰ برای داشتن خانواده سالم باید قانون خاصی را  درست برای خانواده داشته باشید.

۷۱ به طور کلی چند مدل تعاملی خانواده وجود  دارد؟

 ۷مدل

۷۲ بیماری روانی در خانم ها………….نسبت به آقایان  می باشد.

بیشتر از دو برابر

۷۳ پایین ترین سطح تعاملی خانواده در کدام نوع  خانواده مشاهده میشود؟

زیستی

۷۳ پذیرفتن استقلال و فردیت اعضا در  خانواده…….مشاهده می شود.

پویا

۷۴ پذیرفتن محدودیت افراد در  خانواده………مشاهده می شود.

پویا

 

۷۵ پیشگیری …………… یعنی اگر بیماری برای فرد  پیش آمد ، کارهایی در جهت بهبود و سلامتی  انجام دهد.

ثانویه 

۷۶ پیشگیری …………… یعنی افراد مراقب خود باشند تا سالم بمانند و به بیماری دچار نشوند.

اولیه

۷۷ پیشگیری …………………. یعنی اگر بیماری اتفاق  افتاد و نتوانستند به مسیر درست هدایت کنند،  از معلولیت شدید جلوگیری شود.

ثالث

۷۸ پیشگیری اولیه یعنی…………………………….

افراد مراقب خود باشند تا سالم بمانند و به  بیماری دچار نشوند.

۷۹ اگر بیماری پیش آمد و نتوانستند به مسیر درست پیشگیری ثالث یعنی…………………..

هدایت کنند، از معلولیت شدید جلوگیری شود.

۸۰ اگر بیماری برای فرد پیش آمد ، کارهایی در جهت پیشگیری ثانویه یعنی :

بهبود و سلامتی انجام دهد.

۸۱ تاکید بر نقش مدرسه به عنوان نظام اخلاقی و  دینی به خاطر بخشی از ارزش های ………….. و  …………… است.

معنوی – اخلاقی

۸۲ تاکید بر نقش مدرسه به عنوان نظام اخلاقی و  دینی به خاطر بخشی از ارزش های معنوی و…………… است.   

اخلاقی

۸۳ تاکید بر نقش مدرسه به عنوان نظام اخلاقی و  دینی به خاطر بخشی از ارزش های اخلاقی و  …………… است.

معنوی

۸۴ تامین بهداشت جنسی برای ایفای نقش جنسی  یعنی………………..

رفتار سالم و کارآمد جنسی در ارتباط با همسر

۸۵ تامین رشد ………….. از کارکردهای زیستی شامل  رشد دندانی و رشد وزنی، رشد استخوانی، رشد  مغزی است

بهنجار جسمانی

۸۶ تامین رشد بهنجار جسمانی از کارکردهای ……….  شامل رشد دندانی و رشد وزنی، رشد استخوانی،  رشد مغزی است.

زیستی 

۸۷ تامین رشد بهنجار جسمانی از کارکردهای  زیستی شامل رشد دندانی و رشد استخوانی و  ………….. است.

رشد مغزی 

۸۸ تامین رشد بهنجار جسمانی از کارکردهای  زیستی شامل رشد دندانی و رشد وزنی، رشد  استخوانی، رشد مغزی است.

درست

 

۸۹ تامین رشد بهنجار جسمانی از کارکردهای  زیستی شامل رشد دندانی و رشد وزنی، رشد  استخوانی و در نهایت …………. است.

رشد مغزی

۹۰ تامین رشد بهنجار جسمانی از کارکردهای  زیستی شامل کدام یک از موارد زیرمی باشد؟

همه موارد

۹۱ تامین رشد بهنجار جسمانی از کارکردهای  رشد حرکتی زیستی شامل کدام یک از موارد زیر نمی باشد؟

۹۲ تامین رشد نابهنجار جسمانی از کارکردهای  زیستی شامل رشد دندانی و رشد وزنی، رشد  استخوانی، رشد مغزی است.

نادرست 

۹۳ تربیت جنسی شامل جنبه …………… و جنسیتی  می باشد.

جنسی

۹۴ تربیت جنسی شامل جنبه جنسی و …………………  می باشد.

جنسیتی

۹۵ تربیت جنسی شامل کدام قسم از تربیت است

تربیت جنسی و جنسیتی

۹۶ تربیت فرزند توسط ۲ نهاد ………………و  …………….انجام می گیرد.

خانواده و مدرسه

۹۷ تربیت فرزند توسط دو نهاد خانواده و مدرسه  انجام می گیرد.

درست 

۹۸ تربیت فرزند توسط دو نهاد مدرسه و جامعه  انجام می گیرد.

نادرست 

۹۹ تربیت یک پسر و هدایت به یک آقا و مرد متناسب با کدامیک از اهداف تربیت جنسی است  ؟

زمینه سازی برای شکل گیری هویت جنسی  متناسب با جنسیت جسمانی

۱۰۰ تربیت یک دختر و هدایت به یک خانم و بانو  متناسب با کدامیک از اهداف تربیت جنسی است  ؟

زمینه سازی برای شکل گیری هویت جنسی  متناسب با جنسیت جسمانی

۱۰۱ تعلیم و تربیت یعنی:

علم آموزی و اصلاح رفتار

۱۰۲ تعلیم و تربیت یعنی اصلاح رفتار و………..

علم آموزی

۱۰۳ تعلیم و تربیت یعنی علم آموزی و………..

 اصلاح رفتار

۱۰۴ تفاوت بین مفهوم رهبری و مدیریت تشریحی و  قراردادی می باشد.

درست

۱۰۵ تلاش کردن و …………….. یک راه مجاز ارضا  نیازهای مادی است.

داشتن یک شغل

۱۰۶ جامعه پذیری یعنی:

روند اخذ و درونی کردن ویژگی های فرهنگی یک  جامعه توسط افراد به گونه ای که این افراد از  درون این ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و  اجتماعی را بتوانند بروز دهند.

۱۰۷ جامعه نهادی است که برای تربیت فرزند به کمک خانواده می آید 

نادرست

۱۰۸ جنبه های مهم تربیت جنسی شامل کدام موارد  است ؟

همه موارد 

۱۰۹ جنبه های مهم تربیت جنسی شامل کدام  موارد نیست ؟

افراد مسیر تربیت جنسی را در طول زندگی طی  می کنند.

۱۱۰ جو حاکم بر خانواده مقابله ای………..می باشد.

همه موارد

۱۱۱ جو حاکم بر خانواده…………. حساسیت ،اشکال  گرفتن ،تذکرو نکته بینی است.

مقابله ای

۱۱۲ چند درصد آقایان بیماری روانی دارند ؟

 ۱۵

۱۱۳ چند درصدخانم ها بیماری روانی دارند ؟

 ۳۵

۱۱۴ چند نوع خانواده شناخته شده است؟

سالم و ناسالم

۱۱۵ چه عواملی در افراد پلیس درونی را تشکیل می  دهد ؟

اخلاق – معنویت

۱۱۶ چهارچوب مرجع یعنی:

همه موارد

۱۱۷ حجم یادگیری های که بچه ها در مدرسه از برنامه های غیر رسمی و بیرون از برنامه ها به دست می آورند بسیار بیشتر از آن چیزی است که از معلم می آموزند.

درست

۱۱۸ حدیث امام علی (ع) مبنی بر اینکه اگر کسی می  خواهد خودش را الگو قرار دهد بر او واجب است  که قبل از اینکه دیگران را بخواهد تربیت کند،  خودش تربیت شده باشد ، به چه اصلی اشاره  دارد ؟

تربیت الگویی

۱۱۹ خانواده اگر بخواهد فرد را خوب تربیت کند باید  افراد را ……………. و فرهنگ پذیر تربیت کند.

جامعه پذیر

۱۲۰ خانواده اگر بخواهد فرد را خوب تربیت کند باید  افراد را جامعه پذیر و …………… تربیت کند.

فرهنگ پذیر

۱۲۱ خانواده ای که از …… و …… و فرزندان تشکیل  شده است خانواده هسته ای است.

پدر و مادر 

۱۲۲ خانواده ای که از پدر و مادر تشکیل شده است  خانواده هسته ای است.

نادرست 

۱۲۳ خانواده ای که از پدر و مادر و فرزندان تشکیل 

خانواده هسته ای

۱۲۴ خانواده ای که از پدر و مادر و فرزندان تشکیل  شده است خانواده ……….. است.

هسته ای 

۱۲۵ خانواده ای که از پدر و مادر و فرزندان تشکیل  شده است خانواده هسته ای است.

درست

۱۲۶ خانواده ای که از پدر و مادر و فرزندان و ….. و  ……. تشکیل شده است، خانواده ی گسترده ای است.

عروس و داماد

۱۲۷ خانواده ای که از پدر و مادر و فرزندان و عروس و  داماد تشکیل شده است، چه نوع خانواده ای  است؟

خانواده گسترده

۱۲۸ خانواده ای که از پدر و مادر و فرزندان و عروس و  داماد تشکیل شده است، خانواده ی گسترده ای  است.

درست

۱۲۹ خانواده ای که از پدر و مادر و فرزندان و عروس و  داماد تشکیل شده است، ……… است.

خانواده گسترده

۱۳۰ خانواده ای که از فرزندان و عروس و داماد  تشکیل شده است، خانواده ی گسترده ای است.

نادرست

 ۱۳۱ خانواده ای که دائما جنگ و دعوا دارند و حتی ۵ دقیقه نمی توانند با هم صحبت کنند ، کدام یک  از انواع خانواده است؟

مقابله ای

۱۳۲ خانواده ای که در آن اعضاء فقط نیاز های مادی  هم را برطرف می کنند ، کدام یک از انواع  خانواده است؟

زیستی

۱۳۳ خانواده ای که قهر طولانی مدت دارد و کلا حرفی  برای گفتن ندارد و تعاملی با هم ندارند ، کدام  یک از انواع خانواده است؟

کناره گیر

۱۳۴ خانواده ای که هیچ چیز قانونمندی ندارند و نیز  تعادلی در ارتباطات خود ندارند ،کدام یک از  انواع خانواده است؟

نامنسجم

۱۳۵ خانواده به لحاظ فرم در اکثر نقاط کشور به چه  نوع خانواده ای تبدیل شده است ؟

خانواده هسته ای

۱۳۶ خانواده پویا یعنی خانواده ای در حال حرکت ,با  سواد و خانواده ای که امکانات اقتصادی خود را  بهبود می بخشد.

درست

۱۳۷ خانواده زیستی ، خانواده ای است که: در آن اعضاء فقط نیاز های مادی هم را برطرف  می کنند.

۱۳۸ خانواده سالم از نظر ………………. اعمال و وظایفی  را که انجام می دهد کارآمد و کافی است.

کارکردی

۱۳۹ خانواده سالم از نظر کارکردی اعمال و وظایفی را  که انجام می دهد ……………. و کافی است.

کارآمد

۱۴۰ خانواده سلطه گر دو مسیر ………… و …………….را  در پیش میگیرد .

رشد – انحطاط

۱۴۱ خانواده سلطه گر دو مسیر انحطاط و ……………. را  در پیش می گیرد.

رشد

۱۴۲ خانواده سلطه گر دو مسیر رشد و ………را در  پیش می گیرد.

انحطاط

۱۴۳ خانواده سلطه گر ممکن است که به لحاظ ظاهری  دچار فروپاشی بشود ولی قانونمندی های آن به  مدت طولانی باقی خواهد ماند.

درست 

۱۴۴ خانواده کنار ه گیر ، خانواده ای است که:

قهر طولانی مدت دارد و کلا حرفی برای گفتن ندارد و تعاملی با هم ندارند.

۱۴۵ خانواده کناره گیر از کدام نوع خانواده به وجود  مقابله ای می آید؟

۱۴۶ خانواده گسترده و سلطه گرانه از ویژگی های  کدام یک از خانواده های زیر است ؟

سنتی 

۱۴۷ خانواده ای است که: دائما جنگ و دعوا دارند و حتی ۵ دقیقه نمی توانند با هم صحبت کنند.

مقابله ای

۱۴۸ خانواده مقابله ای وقتی سطح تحصیلاتش بالا می  رود و به اصطلاح باکلاس تر می شود ، چون بلد  نیستند مشکلات را حل کنند تبدیل به خانواده  ……………. می شوند.

کناره گیر

۱۴۹ هیچ چیز قانونمندی ندارند و نیز تعادلی در خانواده نامنسجم ، خانواده ای است که:

ارتباطات خود ندارند.

۱۵۰ خانواده………و گسترده از ویژگی های خانواده  سنتی می باشد.

سلطه گرانه

۱۵۱ خانوار عبارت است از عده ای که دور هم جمع  می شوند و ………. وظایف و کارهایی را انجام می  دهند.

زیر یک سقف

۱۵۲ خانوار عبارت است از عده ای که دور هم جمع  می شوند و زیر یک سقف وظایف و کارهایی را  .انجام می دهند

درست

۱۵۳ دارا بودن…….و ثروت و…….از عوامل رهبری پدر  قدرت جسمانی – حضور در اجتماع بر خانواده می باشد.

۱۵۴ دارا بودن…….و……. توسط پدر باعث رهبر شدن  وی بر خانواده میباشد.

قدرت جسمانی-ثروت

۱۵۵ داشتن چهارچوب مرجع درست و کارآمد بخش  بزرگی از فرآیند ….. است.

جامعه پذیری

۱۵۶ داشتن شغل و …………….. یک راه مجاز ارضا  نیازهای مادی است.

3.4/5 ( 11 نظر )
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۱
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

آناهیتا یکشنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۳

الهی که خیر ببینید از صمیم قلبم ممنونم وبراتون آرزوی سلامتی وشادی دارم. لطف خیلییییییی زیادی کردید .درپناه مهر بی دریغ الهی باشید.واقعا عالی بود.

.