۳۰۰سوال (رایگان) ضمن خدمت مراقبت جسمانی مرحله سوم

۳۰۰سوال (رایگان) ضمن خدمت مراقبت جسمانی مرحله سوم

آزمون مرحله سوم ۳۰۰سوال ضمن خدمت مراقبت جسمانی عاطفی روانشناختی دانش آموزان ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ را با عنوان لباس کوتاه می شناسند. نوجوانی   ۲ …………..سبب افزایش توجه دختران به بدنشان می شود تغییرات رشدی ۳ ………………به حیات فردی کمک می کند. تفکر انتزاعی ۴ ………………به حیات نوعی کمک می کند. بلوغ ۵٫٫٫نوسانات خلقی نوجوان ، شرایطی

آزمون مرحله سوم

۳۰۰سوال ضمن خدمت مراقبت جسمانی عاطفی روانشناختی دانش آموزان

۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ را با عنوان لباس کوتاه می شناسند. نوجوانی

 

۲ …………..سبب افزایش توجه دختران به بدنشان می شود

تغییرات رشدی

۳ ………………به حیات فردی کمک می کند. تفکر انتزاعی

۴ ………………به حیات نوعی کمک می کند. بلوغ

۵٫٫٫نوسانات خلقی نوجوان ، شرایطی طبیعی است . درست

N 6

۶- N 6 LP  برنامه ریزی کلامی ـ عصبی رفتار است. درست

۷- N 6 LP   چیست؟ برنامه ریزی کلامی –عصبی رفتار

۸-اتفاق ارزشمند در تعاملات اجتماعی، بیان نظرات در یک محیط

دوستانه و آزاد می باشد.

درست

۹-اتفاق ارزشمند در تعاملات اجتماعی، پذیرفتن نظر دیگران و صرفنظر

از نظرات خود است.

نادرست

۱۰-اثر مخرب سوءاستفاده های جنسی ……………….. ماندگار است. یک عمر

۱۱- اثرات مخرب سوءاستفاده های جنسی برای یک عمر ماندگار . درست

۱۲احترام حسی است که از ترکیب دو حس …….. و

………………….است

ترس و محبت

۱۳-احترام دونوع ………… و …………. . یک جانبه -دوجانبه  است

۱۴احترام دونوع ، یک جانبه و دوجانبه است درست

۱۵احترام یک جانبه به رشد اخلاقی کودک زیر سنین ۱۱ سالگی منجر

می شود

نادرست

۱۶احساس احترام باید با توازن ترس و محبت همراه باشد ؟ درست

۱۷-احترام سبب افزایش …………… و ………………….. می شود اطاعت و احساس تکلیف

۱۸-احساس احترام سبب افزایش اطاعت و احساس تکلیف می شود.

درست

۱۹احساس تکلیف چیست؟ نوعی تمایل یا احساس اجبار برای

انجام دستورات بزرگسال

۲۰احساس تکلیف فقط در روابط مبتنی بر احترام یک جانبه تحقق می

یابد.

درست

۲۱احساس تکلیف نوعی تمایل یا احساس اجبار برای انجام دستورات

بزرگسال است.

درست

 

۲۲احساس گناه والدین سبب باجگیری عاطفی نوجوان در هنگام بروز

نوسانات خلقی می شود.

درست

۲۳احساس های متناقض تاثیری بر روابط نوجوان ندارد درست

۲۴-نا احساس های متناقض تاثیری بر آشفتگی در روابط نوجوان ندارد. درست

۲۵-احساس های متناقض می تواند سبب آشفتگی در روابط نوجوان شود درست

۲۶احساس و تمایلات عاطفی متفاوت که سهم زیادی در پی ریزی ذهن

کودک وجود دارد در کدام گزینه آموده است؟

همه موارد

۲۷-حساس یک جانبه نوعی ارتباط ……… . نا هم تراز  است

۲۸-یک جانبه همراه با احساس تکلیف است. درست  احساس

۲۹احساس یک جانبه همراه با احساس مسئولیت است درست

۳۰-آخرین اصل از اصول مراقبت اجتماعی کدام است؟ اصل مشارکت نوجوان در تحقق آرمانها

۳۱آخرین اصل از اصول مراقبت اجتماعی اصل مشارکت نوجوان در

تحقق آرمانهاست.

درست

۳۲-اخلاق خودپیرو چگونه در نوجوان ظهور و بروز پیدا می کند؟ همه موارد

۳۳ارزش اخلاق خود پیرو اینست که در استقلال کودک و نوجوان

اهمیت اساسی دارد، سبب تابعیت از آنچه که او درست می پندارد می

شودو به طور فعال از آنچه غلط می داند ، اجتناب می کند.

درست

۳۴-آرمان های نوجوان شکل ذهنی دارند . درست

۳۵-آرمان های نوجوان شکل …………. دارند. ذهنی

۳۶-آرمان های نوجوان غیر واقعی دارند. نادرست  شکل

۳۷-آرمانهای نوجوان ارزش بالایی برای خودشان ، نسل بعد ، جامعه دارد درست

۳۸اریکسون در مورد جامعه پذیری چه نظری دارد ؟ بین خواسته های فرد و خواسته

های جامعه تضاد مدوام وجود دارد.

 

۳۹-تحمیل نظرات خود به دیگرا از تاثیرات خوب تعاملات اجتماعی در کدام گزینه نیامده است ؟

پذیرفتن بی چون و چرای نظر دیگران

همه موا از نظر اریکسون ، برای جامعه پذیری فرد باید بتواند بین انتظارات

خود و آنچه جامعه در اختیارش قرار می دهد ، آشتی برقرار نماید.

درست

۴۰-از دو سالگی به بعد پیروی اخلاقی در کودک چگونه است؟ همه موارد

 

 

 

۴۱-از نظر اریکسون ، بهترین راه برای جامعه پذیری این است که ؛

فرد بتواند از آنچه جامعه در اختیارش قرار می دهد برای رفع

نیازهای اجتماع استفاده نماید.

نادرست

۴۳از نظر اریکسون ، بهترین راه برای جامعه پذیری کدام است؟ فرد بتواند بین انتظارات خود و

انچه جامعه در اختیارش قرار می

دهد آشتی برقرار نمای.

۴۴آزادی عمل مجاز دانستن عدم چهارچوب و حرکت های نامنظم و

پراکنده است.

نادرست

۴۵آزادی عمل مجاز دانستن عدم چهارچوب و حرکت های نامنظم و

پراکنده نیست.

درست

۴۶- آزار جنسی آزاری …………… است.رو حی و جسمی

۴۷-آزار جنسی آزاری جسم . نادرست است

۴۸-آزار جنسی آزاری روحی و جسم . درست  است

۴۹-آزار جنسی آزاری روح است. نادرست

۵۰-آزار جنسی فقط برای پسران پیش می آید. نادرست

۵۱آزار جنسی هم برای دختران وهم برای پسران پیش می آید ؟ درست

۵۲آزار جنسی یعنی ؛ نوجوان علیرغم میل خودش و به خواست دیگری

و با زور و تهدید و اغوا به رفتار جنسی می پردازد.

درست

۵۳-آزار جنسی یعنی چــه ؟

۵۴-اشفتگی های روابط نوجوان به دلیل ………. . احساسات متناقض  است

۵۵بازگذا فضای حرکت ذهنی و اصل آزادی عمل و تجربه به چه معناست؟ شتن

عملی نوجوان در بستر موارد و

موضوعات اعتقادی

۵۶اصل اعتدال بین حقانیت فرد و جامعه یعنی ؛ اصالت خانواده در نظر

نوجوان حفظ شود.

نادرست

۵۷اصل اعتدال بین حقانیت فرد و جامعه یعنی ؛ اصالت نوجوان در بین

همسالانش باید در نظر گرفته شود.

نادرست

 

۵۸اصالت نوجوان در خانوا اصل اعتدال بین حقانیت فرد و جامعه یعنی چه ؟ ده و مدرسه

تحکیم می شود

۵۹-اصل اول از اصول مراقبت اخلاقی ، آزادی عمل و تجربه نادرست  است

۶۰اصل اول از اصول مراقبت جسمی ، تفاوت جنسی در برابر کهتری

جنسی است.

درست

۶۱اصل اول اصول مراقبت جسمی بیان می دارد که هیچ یک از دو جنس

حق بیشتر و کمتر نسبت به جنس دیگر ندارد.

درست

۶۲اصل اول اصول مراقبت جسمی بیان می دارد که یکی از دو جنس

بسته به شرایط به جنس دیگر ، از حق بیشتری برخوردار است

نادرست

۶۳اصل برابری طرفین ، برابری از نظر استعدادها ، توانایی ها ، جایگاه و

اقتدار است .

نادرست

۶۴-برابری طرفین باید به رسمیت شناخته شود. درست  اصل

۶۵اصل برابری طرفین نباید از طرف بزرگسالان به رسمیت

شناخته شود

نادرست

۶۶اصل برابری طرفین یعنی : نوجوان بتواند در حل مسائل مانند

بزرگسالان دخالت نماید.

درست

۶۷اصل برابری طرفین یعنی نوجوان هم بتواند به اندازه بزرگسال در

تعیین مسیر زندگی خود اظهار نظر کند

درست

۶۸اصل تعلق اجتماعی نوجوان به جامعه ی بزرگسال یعنی ؛چه بخواهیم

و چه نخواهیم ، باید نگاهمان روبه آینده باشد.

درست

۶۹اصل دوم از اصول مراقبت اجتماعی کدام است؟

 

اصل اعتدال بین حقانیت فرد و جامعه

 

۷۰اگر می خواهید رفتار کسی را اصل موجود در NLP کدام است؟ تغییر

دهید با او گام بردارید

۷۱اصل موجود در NLP می گوید: رفتار هیچ کس را نمی توان تغییر

داد.

نادرست

 

۷۲اصل نابرابری طرفین باید به رسمیت شناخته شود. درست

. کود از پدر و مادر تحت تاثیر ………………… افزایش می یابد احساس احترام ۷۳ اطاعت ک

 

۷۴اطاعت کودک از پدر و مادر تحت تاثیر…… افزایش می یابد احساس احترام

۷۵آغاز بلوغ در پسران چه سنی است ۱۱تا ۱۲ سالگی

۷۶آغاز بلوغ در پسران در ۱۲ ـ ۱۱ سالگی است. درست

۷۷آغاز کننده دوره نوجوانی، …… است تفکر انتزاعی

۷۸-آغاز کننده ی دوره ی نوجوانی ، بلوغ جنسی است. نادرست

۷۹-آغاز کننده ی دوره ی نوجوانی ، تفکر انتزاع . درست است

۸۰-آغاز کننده ی دوره ی نوجوانی ، تفکر عینی است. نادرست

۸۱-آغاز کننده ی دوره ی نوجوانی کدام است؟ تفکر انتزاعی

۸۲افراد محافظ اصول و مفاهیم دینی باید سعی کنند برای ترویج اصول و

مفاهیم دینی برپایه ی شرایط و مقتضیات تحولی ………………. اقدام

نمایند.

اخلاق

۸۳افراد محافظ اصول و مفاهیم دینی باید سعی کنند برای ترویج اصول و

مفاهیم دینی برپایه ی شرایط و مقتضیات تحولی نیازهای انسان ها

اقدام نمایند.

نادرست

۸۴افراد می توانند با دانش ، هوشمندی و کسب تدریجی مهارتهای

اجتماعی ، بین انتظارات خود و آنچه جامعه در اختیارشان قرار می

دهد ، آشتی برقرار نمایند.

درست

۸۵افراد می توانندبا کسب تدریجی مهارت در مدرسه ، بین انتظارات خود

و آنچه جامعه در اختیارشان قرار می دهد ، آشتی برقرار نمایند.

نادرست

۸۶افرادی که از عزت نفس و خودکارآمدی بالا برخوردارند ، از شک و

تردید در امان هستند.

درست

۸۷افرادی که از عزت نفس و خودکارآمدی بالا برخوردارند ، چیزی را که

یاد می گیرند خوب یاد می گیرند.

درست

۸۸افرادی که از عزت نفس و خودکارآمدی بالا برخوردارندبیشتر دچار

شک و تردید می شوند.

نادرست

۸۹افزایش رشد دستگا های بدن چه پیامدهایی دارد؟ همه موارد

۹۰اکثر جوانان بعد از بلوغ ، با احساس های متناقض و پرنوسان مواجه

می شوند.

نا درست

 

۹۱اکثر خانواده ها از ارائه ی آموزش مطمئن و منسجم به نوجوان

خودداری می نمایند.

درست

۹۲اکثر نوجوانان با پیدایش بلوغ ، با احساس های متناقض و پرنوسان

مواجه می شوند.

درست

۹۳اگر الزام ها و دستورات اولیاء مدرسه فراتر از حد توان دانش آموزان

باشند چه می شود؟

دانش اموزان با انکا ر موقعیت و

الزامات از انجام آنها سر باز می زنند

۹۴اگر آموزش دینی نوجوان با الگوگیری از والدین و مربیان باشد،

اثربخشی بیشتری خواهد داشت.

درست

۹۵ اگر باور و اعتقادات دینی فرد درونی شود ، دینداری افراد ….می شود تضمین

۹۶اگر باور و اعتقادات دینی فرد درونی شود ، دینداری افراد

تضمین می شود.

درست

۹۷اگر بتوانیم اعتماد به نفس نوجوان را بالا ببریم ، به دریافت های

دینی او اعتبار و دوام بیشتری خواهیم داد.

درست

۹۸اگر بتوانیم اعتماد به نفس نوجوان را بالا ببریم ، از دوام اعتبار و

دریافت های دینی او کاسته ایم .

نادرست

۹۹اگر بتوانیم اعتماد به نفس نوجوان را بالا ببریم ، به دریافت های

دینی او اعتبار و دوام بیشتری خواهیم داد.

درست

۱۰۰اگر بلوغ دختران بعد از سن ۱۵ سالگی باشد ، باید به پزشک مراجعه

نمود.

درست

اگر بلوغ دختران بعد از ۱۵ سالگی باشد ، چه باید کرد؟ مراجعه به پزشک ۱۰۱ سن

۱۰۲اگر بلوغ دختران بعد از سن ۱۵ سالگی باشد نیازی به اقدام خاصی

نیست

نادرست

۱۰۳اگر خداپرستی و اعتقادات الهی فطری است چگونه می توان آن را

پرورش داد؟

باید فعال شده و پرورانده شود

۱۰۴اگر در آموزش دینی نوجوانان دریافت های آنها به رسمیت شناخته

شود ، آموزشها اثربخشی بیشتری خواهد داشت.

درست

۱۰۵اگر شرایط مدرسه به گونه ای نباشد که از مشارکت نوجوانان در

ساختن ضوابط مدرسه استفاده نگردد ، تفویض اجتماعی سودمند

نخواهد بود.

دررست

 

۱۰۶اگر قاعدگی در دختران دیرتر اتفاق بیفتد ، انتظار قد بلندتری می

توانیم داشته باشیم.

درست

۱۰۷اگر قاعدگی در دختران دیرتر اتفاق بیفتد ، باید انتظار قد

کوتاهتری داشته باشیم.

نادرست

۱۰۸اگر قاعدگی در دختران زودتر اتفاق بیفتد ، انتظار قد بلندتری

میتوانیم داشته باشیم

نادرست

۱۰۹اگر کودک که از والد خود بترسد و ذره ای احساس محبت

نداشته باشد و کارهایش از روی ترس باشد ، احساس تکیف

درونی می کند

نادرست

۱۱۰اگر کودک که از والد خود بترسد و ذره ای احساس محبت نداشته

باشد و کارهایش از روی ترس باشد ، احساس تکلیف درونی نمی کند.

 

درست

۱۱۱اگر مسئولیت ها توسط والدین برای نوجوان دیکته شده باشد.

مسئولیت پذیر می گردد.

نادرست

۱۱۲اگر نوجوان امکان برقراری ارتباط با دیگران در دوقالب متفاوت با لوازم

و شرایطی که جامعه در اختیارش می گذارد، داشته باشد ، جامعه

پذیری در او به خوبی اتفاق افتاده است

درست

۱۱۳اگر نوجوان خودش به درستی وظایف اخلاقی و اعمال اخلاقی که می

خواهد انجام دهد ، پی برده باشد ، مسئولیت پذیر می گردد.

درست

۱۱۴اگر نوجوانی را با بلوغ جنسی بشناسیم ، شناخت ما شناخت کاملی

خواهد بود .

نادرست

۱۱۵اگر نوجوانی را با بلوغ جنسی بشناسیم ،شناخت ما ناقص خواهد بود ؟ درست

۱۱۶اگر والدین یک قدم به سمت رغبتهای نوجوان بردارند ، نوجوان به آنها

بیشتر پاسخ خواهد داد.

درست

۱۱۷شرایط زندگی و ذهنی و روانی نوجوا آماده شدن نوجوان برای اجتماعی شدن چگونه اتفاق می افتد؟ ن

برایش شرایط اجتماعی خاصی را ایجاد

میکند

آموزش دهنده ی اصلی در مسائل بلوغ و جنسی کدام مورد است ؟ والدین ۱۱۸

 

۱۱۹آموزش دهنده ی اصلی در مسائل بلوغ و جنسی گروه همسالان

میباشند.

نادرست

۱۲۰آموزش دهنده ی اصلی در مسائل بلوغ و جنسی مدارس و معلمان

میباشند.

نادرست

آموزش دهنده ی اصلی در مسائل بلوغ و جنسی والدین می باشند. درست ۱۲۱

۱۲۲-آموزش غیرمستقیم ، آموزش از طریق الگوقراردادن وجوه زیبا در رفتار

دیگران می باشد.

درست

۱۲۳-آموزش غیرمستقیم چگونه آموزشی است؟

آموزش از طریق الگوقراردادن وجوه

زیبا در رفتار دیگران

 

۱۲۴-آموزش مستقیم ، آموزش از طریق الگوقراردادن وجوه زیبا در رفتار

دیگران می باشد.

نادرست

۱۲۵-آموزش و پرورش و دیگر نهادها می توانند به تنهایی عهده دار حل

مسائل نوجوانان در سطح وسیع باشند.

نادرست

۱۲۶-آموزش و پرورش و دیگر نهادها نمی توانند به تنهایی عهده دار حل

مسائل نوجوانان در سطح وسیع باشند.

درست

۱۲۷-انب چربی در بدن نوجوان بیشتر در ناحیه ی پهلو و لگن است. درست

۱۲۸-انباشت چربی در بدن نوجوان بیشتر در ناحیه ی دست ها و پاها است نادرست

۱۲۹انجام خواسته ها و دستورات اولیا مدرسه توسط دانش آموزان ،در

صورتی انجام می شود که فراتر از حدتوان و ظرفیت آنها باشد

نادرست

۱۳۰انجام خواسته ها و دستورات اولیاء مدرسه توسط دانش آموزان ، در

چه صورتی انجام می شود؟

از حد و توان ظرفیت ها فراتر نباشد

۱۳۱انجام خواسته ها و دستورات اولیاء مدرسه توسط دانش آموزان ، در

صورتی انجام می شود که ازحد توان و ظرفیت آنها فراتر نباشد.

درست

۱۳۲-اندام های مختلف دختران در دوره ی بلوغ ، رشد متعادلی دارند. نادرست

۱۳۳انسان ها فطرتا درستی ها را می شناسند.

 

درست

۱۳۴انسانها فطرتا اخلاقمدار هستند درست

 

۱۳۵اولیا باید در رفتار با نوجوان تجدید نظر نمایند و باید آزاد

منشانه تر و مثبت تر به نوجوان بنگرند.

درست

۱۳۶اولیا باید در رفتار با نوجوان تجدید نظر نمایند و باید دقیق تر

و سختگیرانه تر به نوجوان بنگرند.

نادرست

۱۳۷اولیا باید ویزگی های مثبت نوجوان را کم اهمیت جلوه دهند نادرست

۱۳۸-اولیا باید ویژگی های مثبت نوجوان را پررنگ نموده و بیان کنند. درست

۱۳۹ایجاد فضایی برای حفظ مرزبندی ها در از راه به در شدن

نوجوان با دادن آموزش های والدین با منظور کردن نقطه

نظرات همسالان امکان پذیر است.

نادرست

۱۴۰ایجاد فضایی برای حفظ مرزبندی ها در از راه به در شدن نوجوان با

دادن آموزش های والدین با منظور کردن نقطه نظرات اخلاقی ،

احساس مسئولیت و جدیت والدین و لحاظ نمودن اخلاقیات حاکم بر

خانواده امکان پذیر است.

نادرست

۱۴۱ایجاد فضایی مسالمت آمیز در خانه ، احساس خوشبختی زیاد برای

خانواده به ارمغان می آورد

نادرست

۱۴۲اینکه بین خواسته های فرد و خواسته های جامعه تضاد مدوام وجود

دارد ، نظر چه کسی است؟

اریکسون

۱۴۳-اینکه یک نفر درابطه باید براساس دستورالعمل ها عمل کند تا بتنواند

جایگاه خود را در محیط اجتماعی حفظ نماید مربوط به تعاملات

اجتماعی است.

نادرست

۱۴۴-با اداره کردن مدرسه با کمک دانش آموزان در حد و حدود اختیارات

آنها می توان به اجتماعی شدن نوجوان کمک کرد

 

درست

۱۴۵-با استقرار دین در نظام شناختی ، دینداری فرد ، تضمین می شود. درست

۱۴۶-با اینکه استدلال اخلاقی نقش اساسی در بروز رفتار و عمل اخلاقی

دارد ، همیشه عمل اخلاقی تابع استدلال نیست.

درست

 

۱۴۷-با برقراری رابطه ی صمیمانه ی اولیاء مدرسه با دانش آموزان

می توان به اجتماعی شدن نوجوان کمک کرد.

درست

۱۴۸-با بلوغ در پسران، چه هورمونی ترشح می شود؟ تستوسترون

 

۱۴۹-با بلوغ در پسران، هورمون ………………….. ترشح شود ؟ تستوسترون

۱۵۰-با بلوغ در پسران، هورمون پروژسترون ترشح می شود. نادرست

۱۵۱-با پیدایش بلوغ و پیامدهای بدنی آن شاهد فراز و نشیب های عاطفی

و خلقی در نوجوان خواهیم بود.

درست

۱۵۲-با توجه به اهمیت بلوغ و نوجوانی عدم گسترش و استقرار موضوع بلوغ

جنسی در محافل آموزشی دیده می شود.

درست

۱۵۳-با توجه به اهمیت بلوغ و نوجوانی گسترش و استقرار جدی موضوع

بلوغ جنسی در محافل آموزشی دیده می شود.

نادرست

۱۵۴-با مخالفت و برخورد با درفتهای نوجوان می توانیم دریافت های

او را غنی تر و پربارتر کنیم

نادرست

۱۵۵-با همجواری با نوجوان و احترام به فهم نوجوان و با به رسمیت

شناختن دریافتهای نوجوان می توانیم دریافت های او را غنی تر و

پربارتر کنیم.

درست

۱۵۶-با وجود اهمیت شناخت و آموزش مسائل بلوغ در نوجوانی ، پیشرفت

ناچیزی در مطالعات صورت گرفته است.

درست

۱۵۷-باور یک سویه ی دیکته کردن ضوابط و اصول دینی را باید در مورد

نوجوانان کنار گذاشت.

درست

۱۵۸-باید با صراحت بوی بد بدن نوجوان را به او گوشزد کرد. نادرست

۱۵۹-باید توسط والدین فضایی ایجاد گردد که نوجوان تدریجا احترام

گذاشته و احترام کسب نماید.

درست

۱۶۰-باید رابطه ی نوجوان با والدین به تدریج به سمت رابطه ی ناهمتراز

پیش برود.

نادرست

۱۶۱-باید رابطه ی نوجوان با والدین به تدریج به سمت رابطه ی همتراز

پیش برود.

درست

 

۱۶۲-بحران بلوغ و نوجوانی باعث ایجاد خود باوری و اعتماد به نفس در

ذهن نوجوان می شود ؟

نادرست

۱۶۳-بحران بلوغ و نوجوانی باعث ایجاد دلهره ، تهدید و نگرانی در ذهن

نوجوان می شود.

درست

۱۶۴-بحران هویت برای نوجوان ، شرایط روانی و درونی خاصی ایجاد می

کند و حالت پایداری برای نوجوان به ارمغان می آورد

 

نادرست

۱۶۵-بخش ها و نهادهای مرتبط جامعه در کاستن از بارمسئولیت

خانواده ی نوجوان نمی توانند نقشی داشته باشند.

نادرست

۱۶۶-برای ایفاگری نقش های اجتماعی توسط فرد، لازم است فرد آموزش

هایی را ببیند و مهارت های مورد نیاز را فرا بگیرد.

نادرست

۱۶۷-برای ایفاگری نقش های اجتماعی توسط فرد، لازم است فرد برای آن

نقش ها آمادگی پیداکند.

درست

۱۶۸-برای اینکه بتوانیم افراد را در فضایی مذهبی و اخلاقی قرار بدهیم باید

با مسائل مذهبی و اخلاقی را به آنها تحمیل نماییم

نادرست

۱۶۹-برای اینکه بتوانیم افراد را در فضایی مذهبی و اخلاقی قرار بدهیم

باید به سن و شناخت و معرفت و ظرفیت های عاطفی و

احساسی افرادتوجه نماییم.

درست

۱۷۰-برای اینکه بتوانیم افراد را در فضایی مذهبی و اخلاقی قرار بدهیم باید

به چه نکاتی توجه نماییم؟

همه موارد

۱۷۱

برای اینکه جامعه پذیری به خوبی اتفاق بیفتد : اگر نوجوان امکان برقراری ارتباط با

دیگران در دوقالب متفاوت با لوازم و

شرایطی که جامعه در اختیارش می

گذارد، داشته باشد ،

۱۷۲-برای بالا بردن هوشیاری نوجوان در مسائل دینی، نباید او را موعظه

کنیم

درست

۱۷۳-برای بالابردن هشیاری نوجوان در مسائل دینی ، کدام مورد را نباید

استفاده کنیم؟

موعظه کردن

 

۱۷۴-برای پیش بینی قد نوجوان در سن بلوغ ، روش های دقیقی وجود

دارد.

نادرست

۱۷۵-برای پیش بینی قد نوجوان در سن بلوغ،روش های دقیقی وجود

ندارد.

درست

۱۷۶-برای تقویت رابطه ی والدین با نوجوان ، والدین باید………. در فعالیت های مورد علاقه نوجوان

شریک شوند

۱۷۷-برای دیرکرد بلوغ دختران ، بعداز ۱۵ سالگی، باید به پزشک مراجعه

نمود.

درست

۱۷۸-برای دیرکرد بلوغ دختران ، بعداز ۲۰ سالگی ، باید به پزشک مراجعه

نمود.

نادرست

۱۷۹-برای نوجوان کار ساده ای است که بتواند بین توقعات نامعلوم خود و

توقعات سلب کننده ی استقلال آشتی برقرار کند

 

نادرست

۱۸۰-بسط و گسترش توضیحات والدین در مورد مسائل سوء استفاده ی

جنسی به چه شرایطی در نوجوان بستگی دارد؟

شرایط شناختی و روح و روانی

۱۸۱-بسط و گسترش توضیحات والدین در مورد مسائل سوء استفاده ی

جنسی در نوجوان بستگی به شرایط شناختی و روحی ـ روانی او دارد

درست

۱۸۲-بسط و گسترش توضیحات والدین در مورد مسائل سوء استفاده ی

جنسی در نوجوان بستگی به هوش و نوع تفکر و روابط او دارد

نادرست

۱۸۳-بسط و گسترش دادن موضوع سوء استفاده ی جنسی توسط والدین

یعنی چه ؟

همه موارد

۱۸۴-بسط و گسترش دادن موضوع سوء استفاده ی جنسی توسط والدین

یعنی؛ توضیح بیشتر و مفصل تر، آوردن مثالهای مربوط به موضوع و

رسیدن به درک و تفاهم بهتر با نوجوان.

درست

۱۸۵-بسیاری از آرمان های نوجوان چون واقعی نیستند ، باید نادیده گرفته

شوند.

نادرست

۱۸۶-بسیاری از آرمان های نوجوان چون واقعی نیستند ، باید نادیده گرفته

شوند.

نادرست

 

۱۸۷-بعداز اتمام بلوغ و پیامدهای آن شاهد فراز و نشیب های عاطفی و

خلقی در جوان خواهیم بود.

 

نادرست

۱۸۸-بعداز شروع اولین قاعدگی ، قد دختران تا ۲ سال رشد سریعی را طی

می کند و بعد ادامه می یابد.

نادرست

۱۸۹-بعداز شروع اولین قاعدگی ، قد دختران تا ۲ سال رشد کندی را طی

می کند و بعد قطع می شود.

درست

۱۹۰-بلوغ به حیات نوعی کمک می کند. درست

۱۹۱-بلوغ آغازگر نوجوانی است نادرست

۱۹۲ بلوغ آغازگر نوجوانی نی . درست ست

۱۹۳- بلوغ جنسی باید با بلوغ عاطفی هم زمان باشد. درست

۱۹۴-بلوغ جنسی باید بعد از بلوغ عاطفی اتفاق بیفتد . نادرست

۱۹۵-بلوغ جنسی باید قبل از بلوغ عاطفی رخ بدهد. نادرست

۱۹۶-بلوغ جنسی باید هم زمان با ……………… باشد. بلوغ عاطفی

۱۹۷-بلوغ به حیات نوعی کمک می کند. درست

۱۹۸-به رسمیت شناختن دریافت های نوجوان یعنی دریافت های تو

از ظرفیت ها و تجربیات تو ناشی شده است.

درست

۱۹۹-به رسمیت شناختن دریافت های نوجوان یعنی دریافت های تو برای

من اعتبار و ارزش دارد

درست

۲۰۰-به رسمیت شناختن دریافت های نوجوان یعنی دریافت های تواز

ظرفیت ها و تجربه تو ناشی شده است ؟

درست

۲۰۱-به رسمیت شناختن دریافت های نوجوان یعنی من باوردارم که این

دریافت های توست.

درست

۲۰۲-به رسمیت شناختن دریافت های نوجوانان به چه معناست همه موارد

۲۰۳-به رسمیت شناختن دریافتهای نوجوان ، به معنای تایید آنها است.

 

نادرست

۲۰۴- به رسمیت شناختن دریافتهای نوجوان ، به معنای تایید آنها نیست. درست

 

۲۰۵-به فردی که سنین بین ۱۲ـ۱۱ ساله است و در شرف ورود به

بزرگسالی قرار دارد…………….. گفته می شود.

نوجوانی

۲۰۶-به نوجوانی عنوان دوره ی لباس کوتاه می دهند چون بدن نوجوان به

صورت نامتعادل رشد می کند.

نادرست

۲۰۷-به نوجوانی عنوان دوره ی لباس کوتاه می دهند چون تغییرات رشدی

در بدن او سریع و همه جانبه است.

درست

۲۰۸-به واسطه ی رشد احترام یک جانبه است که اخلاق دیگر پیرو شکوفا

می شود.

درست

۲۰۹-بهترین اقدام در اوایل نوجوانی برای جلوگیری از سوء استفاده

های جنسی ، حضور یک والد یا مراقبت کننده ی مطمئن در

مکانهایی مانند استخر و مکانهای ورزشی است.

درست

۲۱۰-بهترین اقدام در اوایل نوجوانی برای جلوگیری از سوء استفاده های

جنسی ، ایجاد محدودیت برای نوجوان و جلوگیری از برقراری روابط با

دیگران است.

نادرست

۲۱۱-بهترین راه برای اینکه والدین بفهمند برای نوجوان چه اتفاقاتی افتاده

است ، ایجاد زمینه ای برای تعریف کردن اتفاقات روزمره و مسائل روز

است.

درست

۲۱۲-بهترین راه برای اینکه والدین بفهمند برای نوجوان چه اتفاقاتی افتاده

است ، محدود کردن نوجوان در روابط و رفت و آمدهای او است.

نادرست

۲۱۳-بوی بد بدن نوجوان را نباید با صراحت به او گوشزد کرد درست

۲۱۴

بوی بد بدن نوجوان راباید با صراحت به او گوشزد کرد درست

۲۱۵-بیان نظرات در یک محیط دوستانه و آزادانه از تاثیرات تعاملات

اجتماعی می باشد

درست

۲۱۶-بیان نظرات در یک محیط دوستانه و آزادانه از تاثیرات تفویض

های اجتماعی می باشد.

نادرست

۲۱۷-بیان نظرات در یک محیط دوستانه و آزادانه از تاثیرات تفویض

های اجتماعی می باشد.

نادرست

 

۲۱۸-بینی بزرگ و دست و پاهای دراز از مشخصات ظاهری در بلوغ

دختران است.

درست

۲۱۹-پرهیز از برقراری روابط جنسی در نوجوانان باید با آموزش و

آگاهی توام باشد.

درست

۲۲۰-پرهیز از شتابزدگی می تواند امنیت خاطر را برای نوجوان در جهت

پیدا کردن راه درست فراهم نماید.

درست

۲۲۱-پرهیز روانی یعنی ؛ جداکردن موضوع از دایره ی هشیاری درست ۲۲۱

۲۲۲-پرهیز روانی یعنی ؛ هشیاری نسبت به مسئله ی جنس . نادرست

۲۲۳-پیدایش بلوغ هیچ تاثیری بر حالتهای عاطفی و خلقی نوجوان ندارد. نادرست

۲۲۴-تا کسی نیازی در خود احساس نکند ، تغییری نخواهد دا درست

۲۲۵-تاثیر بر تحول هوشی و مسئولیت پذیری از تاثیرات تعاملات اجتماعی

است.

نادرست

۲۲۶تاثیر بر تحول هوشی و مسئولیت پذیریاز تاثیرات تعاملات اجتماعی

است.

نادرست

۲۲۷تاثیر بر روی تحول شناختی و تحول اجتماعی از تاثیرات تعاملات

اجتماعی است

درست

۲۲۸تاثیر تعاملات اجتماعی در کدام گزینه آمده است . تاثیر بر روی تحول شناختی و تحول

اجتماعی

۲۲۹تاثیر خوب تفویض های اجتماعی این است که نوجوان خود را مجبور

می بیند که آمادگی انطباق را در خود به تدریج ارتقا دهد.

درست

۲۳۰تاثیر خوب تفویض های اجتماعی در کدام گزینه آمده است ؟ نوجوان خود را مجبور می بیند که

امادگی انطباق را در خود به تدریج

ارتقا دهد

۲۳۱تحقق آرمان های نوجوان از نظر خودش به واسطه ی ………….. ممکن

است.

تفکر

۲۳۲تحقق آرمان های نوجوان از نظر خودش به واسطه ی تفکر ممکن

است

درست

۲۳۳-نا تحقق آرمان های نوجوان فاقد ارز . درست است

۲۳۴تحقق آرمانهای نوجوانان جامعه را در جهت نوسازی و بهبودی ارتقا

می بخشد.

درست

 

۲۳۵تحمیل نظرات خود به دیگران و پذیرفتن بی چون و چرای نظر

دیگران از تأثیرات خوب تعاملات اجتماعی

می باشد.

نادرست

۲۳۶-نا تحول اخلاقی از نظر پیاژه در ۵ مرحله است. درست

۲۳۷تحول اخلاقی پیاژه در سه مرحله است درست

۲۳۸تحول اخلاقی تحت تاثیر استدلال و قضاوتهای شناختی تفکر صوری و

موقعیت هایی که نوجوان در آن قرار می گیرد، است.

درست

۲۳۹تحول اخلاقی تحت تاثیر کدام عامل قرار دارد ؟ استدلال وقضاوتهای شناختی تفکر

صوری –موقعیتهایی که نوجوان در

آن قرار میگیرد

۲۴۰-بیت اخلاقی باید با مراحل رشد و تحول افراد مطابقت داشته باشد درست

۲۴۱ترس موجود در رابطه ی احترام دو جانبه به دلیل ترس از اعتبار و

آبروی خویشتن ، ترس از اینکه از چشم دیگری بیفتدو ترس انجام

ندادن وظایف و تکالیف می باشد

درست

۲۴۲ترس موجود در رابطه ی احترام دو جانبه به دلیل ترس از منبع قدرت

می باشد.

نادرست

۲۴۳ترکیب ترس و محبت به فرد امکان می دهد که نسبت به

بزرگتر خود …………. داشته باشد.

احساس تکلیف

 

۲۴۴ترکیب ترس و محبت به فرد امکان می دهد که نسبت به بزرگتر خود

، احساس تکلیف داشته باشد.

 

درست

۲۴۵ترکیب ترس و محبت به فرد امکان می دهد که نسبت به بزرگتر خود

، حرف شنوی داشته باشد.

نادرست

۲۴۶تعاملات اجتماعی ـ تفویض های اجتماعی، دو قالب متفاوت در

برقراری رابطه بین افراد هستند.

درست

۲۴۷تعاملات اجتماعی اشاره دارد به رابطه ای ناهمتراز بین افراد ، و

براساس دستورالعمل ها است.

نادرست

 

۲۴۸تعاملات اجتماعی اشاره دارد به رابطه ای همتراز بین افراد ، نوعی

رابطه ی دوستانه در مدرسه و رابطه ای با گفتگوهای آزادانه بین افراد

و نوعی تجربه ی اجتماعی خاص است

نادرست

۲۴۹تعاملات اجتماعی و تفویض های اجتماعی متفاوتی که نوجوان تجربه

می کند ، به کدام مورد بستگی دارد ؟

بسته به این ه در کدام گروه مرجع قرار

میگیرند

۲۵۰تعداد اندکی از نوجوانان با پیدایش بلوغ ، با احساس های متناقض و

پرنوسان مواجه می شوند

نادرست

۲۵۱تعداد ناچیزی از خانواده ها از ارائه ی آموزش مطمئن و منسجم به

نوجوان خودداری می نمایند.

نادرست

۲۵۲تعلق داشتن ، احساس ارزشمندی است که می تواند خیلی از

تنش ها را افزایش دهد.

نادرست

۲۵۳تعلق داشتن ، احساس ارزشمندی است که می تواند خیلی از تنش ها

را کاهش دهد.

درست

۲۵۴تعلق داشتن نوجوان به خانواده و عضویت در آن چه نتیجه ای در

بردارد ؟

این احساس تعلق میتواند شرایط

مساعدی به لحاظ روانی و ارتباطی

برای نوجوان به ارمغان بیاورد

۲۵۵تعلق داشتن نوجوان به خانواده و عضویت در آن چه نتیجه ای در

بردارد

این احساس تعلق می تواند شرایط

مساعدی به لحاظ روانی و ارتباطی

برای نوجوان به ارمغان آورد

۲۵۶تعلق داشتن نوجوان به خانواده و عضویت در آن می تواند شرایط

مساعدی به لحاظ روانی و ارتباطی برای نوجوان به ارمغان بیاورد.

درست

تغییر شکل ظاهری بدن نوجوان به چه دلیل روی می دهد؟ انباشت چربی در نواحی خاصی از بدن ۲۵۷

۲۵۸تغییر شکل ظاهری بدن نوجوان به دلیل انباشت چربی در نواحی

خاصی از بدن او روی می دهد.

درست

۲۵۹-تغییرات جسمی در دوران بلوغ در …………. و صورت می گیرد. قد و وزن

۲۶۰-تغییر جسمی در دوران بلوغ در قد و وزن صورت می گیرد درست

۲۶۱-تغییرات جسمی در دوران بلوغ فقط در قد صورت می گیرد نادرست

۲۶۲-تغییر جسمی در دوران بلوغ فقط در وزن صورت می گیرد. نادرست

 

۲۶۳تغییرات رشدی شدید ، سبب افزایش توجه دختران به بدنشان

میشود.

درست

۲۶۴تفاوت جنسیت می تواند منشأ تمایز حق و حقوقی بین دو

جنس باشد.؟

نادرست

۲۶۵تفکر انتزاعی با تداوم نسل بشر و بقای نوع به بلوغ و رشد جنسی

کمک می کند.

درست

۲۶۶-تفکر انتزاعی به حیات فردی کمک می کند. درست

۲۶۷تفکر انتزاعی به فرد کمک می کند که مسائل را بهتر حل کرده و

خلاقانه پیش برود.

درست

۲۶۸تفکر انتزاعی چه کمکی به بلوغ و رشد جنسی می کند؟ تفکر انتزاعی با تداوم نسل بشر و بقای

نوع به بلوغ و رشد جنسی کمک می

کند

۲۶۹-تفکر انتزاعی چه کمکی به بلوغ و رشد جنسی می کند؟ تدام نسل بشر و بقای نوع

۲۷۰تفکر انتزاعی چه کمکی به فرد می کند؟

حل کردن خلاقانه و بهتر مسائل

۲۷۱-نا تفکر عینی بر نوجوانی بسیار تاثیر گذار و تعیین کننده است. درست

۲۷۲تفویض های اجتماعی اشاره دارد به رابطه ی رابطه ای برابر و دوستانه

بین افراد و رابطه ای با گفتگوهای دوستانه و آزادانه بین افراد.

نادرست

 

۲۷۳-تمام اخلاقیات کو ۵ـ۴ ساله دستورالعملهای والدین است درست

۲۷۴تمام ادیان الهی بر پایه ی اخلاق توصیه های ارزشمند و گرانباری

ارائه داده اند.

درست

 

۲۷۵تمام ادیان الهی بر پایه ی ……………… توصیه های ارزشمند و گرانباری

ارائه داده اند

اخلاق

۲۷۶تمام ادیان الهی بر پایه ی نیازها توصیه های ارزشمند و گرانباری

ارائه داده اند.

نادرست

۲۷۷تنها گروه مرجعی که نوجوان در آن قرار می گیرد ، خانواده می

باشد.

درست

۲۷۸تنها گروه مرجعی که نوجوان در آن قرار می گیرد ، گروه

همسالان می باشد.

نادرست

۲۷۹-جامعه از نوجوان توقعی ندارد. نادرست

 

۲۸۰جامعه انتظار دارد که افراد به الزامات و مقتضیات اجتماعی تن در

دهد

درست

۲۸۱جامعه با در نظر گرفتن محدودیت های نوجوان از او انتظارات سطح

بالایی دارد.

نادرست

جامعه با نادیده گرفتن محدودیت های نوجوان از او انتظاری ندارد نادرست ۲۸۲

۲۸۳جامعه پذیری فرآیندی مقطعی است و مربوط به سنین نوجوانی و

جوانی است.

نادرست

۲۸۴جامعه پذیری یعنی ؛ آمادگی فرد برای برقراری ارتباط با همه

ی افراد جامعه و عمل کردن به دستورات آن ها.

نادرست

۲۸۵جامعه پذیری یعنی آماده شدن فرد برای تقبل نقش های اجتماعی

محوله و ایفای نقش هایی که به اوداده میشود

درست

۲۸۶-جامعه پذیری یک فرآیندی ……………. است. دائمی

۲۸۷جمله نادرست کدام است؟ با وجود اهمیت شناخت و آموزش

مسائل بلوغ درنوجوانی پیشرفت

بسیاری در مطالعات صورت

گرفته است

۲۸۸جمله ی صحیح کدام است؟

 

والدین و اولیاء مدرسه باید بپذیرند که

متولی کمک به نوجوان برای ورود به

دوره ی بزرگسالی هستند.

 

۲۸۹رشد در پسران مربوط به سن ……………….. است. ۱۲-۱۳

۲۹۰جهش رشدی در پسران مربوط به سن ۱۲ ـ ۱۱ سالگی است. نادرست

۲۹۱-جهش رشدی در پسران مربوط به سن ۱۳ ـ ۱۲ سالگی است. درست

۲۹۲جهش رشدی در دختران در ۹ سالگی است درست ۲۹۲

۲۹۳جهش رشدی در دختران در چه سنی است؟ ۹سالکی

۲۹۴جهش رشدی در دختران مربوط به ……………………… است. ۹ سالگی

۲۹۵جوش های التهابی دوران بلوغ در اثر تلاقی کدام موارد به وجود

میآید؟

چربی ها ، باکتری ها و هورمونها

 

۲۹۶چرا به نوجوانی عنوان دوره لباسهای کوتاه را می دهند؟ چون تغییرات رشدی در بدن نوجوان

سریع و همه جانبه است

۲۹۷چرا توقعات جامعه از نوجوان خاص است ؟

 

چون نوجوان شرایط تامین

انتظارات دنیای خارج را به دست

نیاورده است،و دنیای خارج هم با

نادیده گرفتن محدویت های

نوجوان از او انتظارات بالایی دارد

۲۹۸چرا کودکان نمی توانند خودپیروی داشته باشند؟ چون تفکر انتزاعی ندارند

۲۹۹چرا نوجوان توانایی اخلاق خودپیرو را دارد؟ چون می تواند با استدلالهای

منطقی قوی و صوری به درست و

غلط امور پی ببرد.

 

۳۰۰-چگونه می توانیم دریافت های نوجوان را غنی تر و پربارتر کنیم؟ همه موارد

0/5 ( 0 نظر )
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

.