💠 دانستی های امور اداری

💠 دانستی های امور اداری

بازنشستگی با رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ♦️ در صورتی که کارمند مرتکب تخلفات مندرج در ماده ۸ تخلفات اداری بشود هیأت رسیدگی تخلفات اداری کارمندان متناسب با تخلف صورت گرفته توسط کارمند می‌تواند وی را به تنبیهات مندرج در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم نماید. 🔴 در بند ط ماده […]

بازنشستگی با رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری

♦️ در صورتی که کارمند مرتکب تخلفات مندرج در ماده ۸ تخلفات اداری بشود هیأت رسیدگی تخلفات اداری کارمندان متناسب با تخلف صورت گرفته توسط کارمند می‌تواند وی را به تنبیهات مندرج در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم نماید.
🔴 در بند ط ماده ۹ قانون قانون رسیدگی به تخلفات اداری آمده است: «ط- #بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای # مستخدمین_زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای #مستخدمین_مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو طبقه
⭕️نکته۱: چنانچه سابقه کارمند به حد نصاب بندط ماده ۹ ق. ر. ب. تخلفات اداری نرسد در بند ح” آمده:ح- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای.
⭕️ نکته۲ : افرادی که بدلیل تخلف محکوم بازنشستگی شوند پاداش آنها کسر می شود. در قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‎های ضروری به کارکنان دولت آمده است که👈 « به ازای #هر_بار_محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت، یک ماه از پاداش خدمت مستخدم کسر می‎شود»

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت