اخبار بیمه بازنشستگی وتامین اجتماعی %

اسامی فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای تعجیل رتبه وطبقه

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مناطق کمتر توسعه یافته به محدوده جغرافیایی دهستانها و روستاهای مذکور در جدول ذیل اطلاق می گردد. لیست مناطق کم تر توسعه یافته که شامل #تعجیل در رتبه بندی [...]

پشتیبانی سایت