سایت ثبت نام کارت شناسایی فرهنگیان %

profile.medu.ir | ورود به سایت ثبت نام کارت شناسایی فرهنگیان

profile.medu.ir | ورود به سایت ثبت نام کارت شناسایی فرهنگیان

profile.medu.ir | ورود به سایت ثبت نام کارت شناسایی فرهنگیان   این سامانه به منظور یکپارچه سازی صدور کارت شناسایی تمامی شاغلین در آموزش و پرورش، با نظارت مرکز حراست این وزارتخانه راه اندازی شده است. همچنین همکارانی که کارت شناسایی آن ها مفقود شده است و یا همکارانی که در [...]

پشتیبانی سایت