پذیرفته‌شدگان آزمون دبیری به کجا مراجعه کنند؟

پذیرفته‌شدگان آزمون دبیری به کجا مراجعه کنند؟

پذیرفته گان آمون دبیری به کجا مراجعه کنند
پذیرفته‌شدگان آزمون دبیری به کجا مراجعه کنند؟ پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون به منظور ساماندهی در مدارس مکلفند در اولین روز کاری بعد از اعلام نتایج از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به اداره کل آموزش و پرورش استان و منطقه خدمتی قبول شده مراجعه کنند. ، نتایج آزمون استخدام دبیر و هنرآموز، امروز اعلام شد و […]

پذیرفته‌شدگان آزمون دبیری به کجا مراجعه کنند؟

پذیرفته گان آمون دبیری به کجا مراجعه کنند
پذیرفته گان آمون دبیری به کجا مراجعه کنند

پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون به منظور ساماندهی در مدارس مکلفند در اولین روز کاری بعد از اعلام نتایج از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به اداره کل آموزش و پرورش استان و منطقه خدمتی قبول شده مراجعه کنند.

، نتایج آزمون استخدام دبیر و هنرآموز، امروز اعلام شد و از ۲۲ هزار و ۱۸۴ ردیف استخدامی آموزش و پرورش در این آزمون،
حدود ۱۴ هزار دبیر و هنرآموز جذب شدند.

پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون دبیری و هنرآموزی جهت پیگیری امور مربوط به ادامه فرایند استخدام(تشکیل پرونده استخدامی و شرکت در دوره مهارت آموزی) باید اقدامات ذیل را انجام دهند:

۱) تشکیل پرونده استخدامی: پذیرفته‌شدگان نهایی باید برای تشکیل پرونده استخدامی، انجام معاینات پزشکی(تکمیلی)، آزمایشات پاراکلینیکی و اخذ معرفی‌نامه برای گواهی عدم سوءپیشینه و اطلاع از سایر مراحل و مدارک لازم (دو روز بعد
از اعلام نتیجه) به اداره کل آموزش و پرورش استان سهمیه خدمتی مراجعه و راهنمایی لازم را دریافت کنند. ضمناً پذیرفته‌شدگان لازم است برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه اطلاع‌رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط مراجعه کنند.

پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون به منظور ساماندهی در مدارس مکلفند در اولین روز کاری بعد از اعلام نتایج از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به اداره کل آموزش و پرورش استان و منطقه خدمتی قبول شده مندرج در دفترچه آزمون مراجعه کنند.

صدور حکم استخدام پیمانی به شرط صدور تأییدیه انفرادی گزینش برای داوطلب، داشتن ابلاغ تدریس و با رعایت سایر ضوابط و مقررات استخدامی مربوط خواهد بود.

با توجه به اینکه پذیرفته‌شدگان، همزمان با اشتغال و تدریس در مدارس باید دوره مهارت آموزی را در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نیز طی کنند، صدور حکم استخدام پیمانی به صورت موقت تا انتهای سال ۱۴۰۲ خواهد بود؛ بدیهی است تمدید استخدام پیمانی در سال ۱۴۰۳ و بهره‌مندی از امتیازات نظام رتبه‌بندی معلمان، مشروط به موفقیت در گذراندن دوره مهارت‌آموزی و اخذ گواهینامه صلاحیت معلمی و سایر ضوابط خواهد بود.

با توجه به مصوبه جلسه ۹۶۵ به تاریخ هفدهم تیر ۱۳۹۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین تبصره ۴ ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب جلسه ۸۳۳ به تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هرگونه گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی و تربیتی در آموزش و پرورش، بر اساس نیاز «برای بوم خدمت» خواهد بود که به صورت استانی صورت می‌پذیرد. بنابراین بعد از طی فرایند آزمون و مراحل استخدام، خارج شدن نیرو (فرد قبول شده) از بوم خدمت استانی به منزله قطع رابطه استخدامی بوده و ابقای ردیف برای بوم استان خواهد بود. بنابراین درخواست تغییر سهمیه خدمتی تحت هر شرایطی، فاقد موضوعیت خواهد بود.

۲) شرکت در دوره مهارت‌آموزی: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته و زمان‌بندی پیش‌بینی شده، مقرر است دوره مهارت‌آموزی قبول‌شدگان آزمون مذکور، همزمان با انجام سایر مراحل استخدامی از طریق دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان مجری دوره صورت گیرد. لذا شایسته است داوطلبان پذیرفته‌شده در این مرحله، جهت ثبت‌نام و حضور در دوره مزبور مطابق ضوابط و مقررات دانشگاه مجری اقدام کنند.

دانشگاه فرهنگیان برای رشته‌های شغلی دبیری( به جز کار و فناوری) و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای رشته‌های شغلی هنرآموز – دبیرکار و فناوری است. به منظور اطلاع از نحوه ثبت‌نام و شرکت در دوره مهارت‌آموزی، پذیرفته‌شدگان براساس رشته شغلی، مکلفند پنج (۵) روز بعد از اعلام نهایی آزمون به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه‌ تربیت دبیر شهید رجایی به آدرس www.sru.ac.ir و دانشگاه فرهنگیان به آدرس cfu.ac.ir مراجعه کنند.

بخشی از هزینه‌های برگزاری دوره یک‌ساله مهارت‌آموزی (خدمات آموزشی و رفاهی) بر عهده داوطلب خواهد بود. چنانچه هر یک از پذیرفته‌شدگان در طول برگزاری دوره یکساله مهارت‌آموزی از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند، وزارت آموزش و پرورش به تشخیص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزینه‌های مربوط اقدام خواهد کرد.

محل آموزش دوره مهارت‌آموزی، بر اساس شغل محل توسط دانشگاه مجری دوره مهارت‌آموزی تعیین خواهد شد و مهارت‌آموز مکلف است وفق ضوابط دانشگاه اقدام کند در غیر این صورت قبولی وی لغو خواهد شد.

چنانچه به هر دلیلی صلاحیت‌های عمومی فرد پذیرفته شده در این مرحله از سوی هسته گزینش مورد تأیید قرار نگیرد، انجام معاینات پزشکی، ارائه گواهی سوءپیشینه و همچنین شرکت در دوره مهارت‌آموزی و موفقیت در دوره مزبور، هیچگونه حقی جهت استخدام در آموزش و پرورش ایجاد نخواهد کرد و از ادامه فرایند انجام کار جلوگیری خواهد شد.

پذیرفته‌شدگان نهایی مکلفند در زمان ثبت‌نام در مراکز مجـری دوره یکساله مهارت‌آموزی ملزم بـه ارائه مدرک روخـوانی و روانخوانی قرآن کریم و مدرک کسب مهارت‌های هفتگانـه ICDL هستند در غیـر ایـن صورت بایـد تعهد دهند که قبل از اتمام دوره یکساله مهارت‌آموزی، مدارک مزبور را ارائه کنند.

مسؤولیت ناشـی از عـدم رعایـت دقیـق ضوابط و شرایط اعلام شـده در دفترچـه راهنمای ثبـت‌نام آزمـون اسـتخدامی و یـا ارائـه مـدارک بـه صورت ناقص در زمـان بررسـی مـدارک، ارزیـابی تکمیلی، بررسـی صـلاحیت‌هـای عمـومی گـزینش و یـا دوره مهـارت آموزی بـر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هـر مرحلـه از جذب و اسـتخدام محرز شود، داوطلب بـه اشتباه یـا بـه عمد اطلاعات خـلاف واقــع داده و یــا فاقد شرایط مندرج در دفترچــه راهنمای ثبـت‌نام آزمون استخدامی باشد از انجام مراحل بعدی محروم شده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بلااثر می‌شود.

مدارک مورد نیاز جهـت ثبـت‌نـام در دوره مهارت‌آموزی و تشـکیل پرونـده استخدامی بـه ترتیـب از طریـق دانشگاه مجری دوره مزبور و اداره کل آموزش و پرورش استان سهمیه خدمتی اعلام خواهد شد:

– اصل و تصویر مدارک سجلی و هویتی داوطلب (کارت ملی/ شناسنامه و شناسنامه فرزندان)

– اصل و تصویر مدارک تحصیلی (گواهینامه موقت یا دانشنامه)

– اصل کارنامه نتایج نهایی آزمون

– اصل و تصویر مدارک مربوط به ایثارگری

– اصل و تصویر کارت پایان خدمت و معافیت دائم برای افراد ذکور

– سایر مدارک مورد نیاز طبق مرجع مربوط

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت