آخرین مباحث و نکاتی که درمورد آیین نامه اجرای نظام رتبه بندی معلمان :

آخرین مباحث و نکاتی که درمورد آیین نامه اجرای نظام رتبه بندی معلمان :

آخرین مباحث و نکاتی که درمورد آیین نامه اجرای نظام رتبه بندی معلمان : ✅محور اصلی، در رتبه بندی مدیر می باشد و رکن اصلی در رتبه بندی ، مدیر خواهدبود. ✅کادر مدرسه و معلمان شاغل در مدرسه توسط مدیر ارزیابی و امتیاز دهی می شوند. ✅مدیران مدارس توسط هیئت ممیزی اداره ارزیابی خواهند [...]

پنج شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
پشتیبانی سایت