آیین نامه

آیین‌نامه اعطای نشان‌های دولتی

آیین‌نامه اعطای نشان‌های دولتی   آیین‌نامه اعطای نشان‌های دولتی (تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۴/ت۳۳۵هـ مورخ ۳۰/۸/۱۳۶۹ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی) هیأت وزیران در جلسات مورخ ۲۹/۷/۱۳۶۹ و ۲۷/۸/۱۳۶۹ به استناد ماده (۷) قانون وظائف و اختیارات ریاست جمهوری آئیننامه اعطای نشانهای دولتی [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت