اخبار مالیات
سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت در سال 1401

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۰

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ماده واحده- بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از حیث منابع بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار و سیصد و نود و هشت میلیارد و چهارصد و هفت میلیون (۲۸.۸۲۳.۳۹۸.۴۵۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح ذیل است؛ الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت