بخشنامه مقررات

بخشنامه نقل انتقالات درون وبرون استانی نیروهای شاغل درسال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

بخشنامه نقل انتقالات درون وبرون استانی نیروهای آموزشی آموزش وپرورش برای سالسال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بخشنامه ۷۱۰/۳ مورخ ۹۹/۰۱/۲۰ بخشنامه نقل و انتقال نیروهای شاغل در واحدهای آموزشی برای   دانلود pdfبخشنامه نقل انتقال درون وبرون استانی۱۳۹۹-۱۴۰۰  

ذخیره حق سنوات و ایام مرخصی، حق بیمه سهم کارفرما، تسلیم فهرست ماده ۱۹۷

ذخیره حق سنوات و ایام مرخصی، حق بیمه سهم کارفرما، تسلیم فهرست ماده ۱۹۷ ذخیره حق سنوات و ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، حق بیمه سهم کارفرما، تسلیم فهرست ماده ۱۹۷ (بخشنامه شماره ۹۱/۹۸/۶۰۰ مورخ ۳۰/۱/۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور) با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت