حاجی بایائی

توضیحات کامل حاجی بابایی درباره آخرین وضعیت "رتبه‌بندی معلمان" در مجلس

رتبه بندی معلمان اسیر خبرسازی‌های جعلی و بی عدالتی شده است

حاج بابایی؛ رتبه بندی معلمان اسیر خبرسازی‌های جعلی و بی عدالتی شده است کسی در مجلس و دولت مخالف طرح رتبه بندی معلمان نیست دولت و مجلس باید در این طرح به توافق برسند کل حقوق پرداختی به معلمان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است در صورتی که به اشتباه برخی می‌گویند بودجه موردنیاز این [...]

پشتیبانی سایت