امروز۱۹آبان شروع ضمن خدمت مراقبت جسمانی

امروز۱۹آبان شروع ضمن خدمت مراقبت جسمانی

امروز۱۹آبان شروع ضمن خدمت مراقبت جسمانی شروع آزمون: ۱۲ظهر از جلسات ۱، ۲، ۳ تکرار تا ۲۲ آذر🔴امروز آزمون ضمن خدمت اطلاعیه و  نکات  آزمون در همین لینک منتشر می شود ضمنا فرهنگیان می  توانند نسبت به تکمیل پرسش نامه و بازخوردها فیلم ها   اقدام نمایند ضمنا  برای  راهنمایی  نحوه تکمیل پرسشنامه   و دسترسی آسان

اپلیکیشن ضمن خدمت مراقبت جسمانی