دیه۱۴۰۰

جدول کامل نرخ دیه در سال ۱۴۰۰ به تومان

جدول تنظیم شده در خصوص نرخ دیه به صورت کل وجزء حسب اعلام قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ به تومان ۱-دیه کامل در ماه غیر حرام ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۲-دیه کامل در ماه حرام(محرم؛،ذی القعده؛،ذی الحجه؛رجب) ۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۳-یک دینار شرعی۴۸۰/۰۰۰ تومان ۴-یک درهم شرعی ۴۸/۰۰۰ تومان ۵-یک نفر شتر [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت