رویت ابلاغیه در سامانه ثنا با کد ملی
سامانه ثنا sana.adliran.ir ورود به سایت ثنا دادگستری

سامانه ثنا | sana.adliran.ir | ورود به سایت اصلی ثنا دادگستری

ابلاغیه الکترونیکی سامانه ثنا به استناد قوانین جدید کیفری در دعاوی حقوقی الزامی است به این معنی که قوه قضاییه موظف است کلیه اوراق قضایی را از طریق سامانه

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت