سامانه استخدام ستاد اجرایی
برای ورود مستقیم به سامانه آزمون استخدامی ستاد اجرایی فرمان امام کلیک کنید.

سامانه استخدام ستاد اجرایی فرمان امام trmcg.iran-azmoon.ir

برای ورود مستقیم به سامانه آزمون استخدامی ستاد اجرایی فرمان امام کلیک کنید. برای ورود مستقیم به سامانه آزمون استخدامی ستاد اجرایی فرمان امام کلیک کنید.

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت