گذارندن ضمن خدمت برای فرهنگیان چه مزایا دارد؟

گذارندن ضمن خدمت برای فرهنگیان چه مزایا دارد؟

سوال گذراندن دوره ضمن خدمت چه مزایایی دارد؟ پاسخ ۱-داشتن ۱۰۰۰ساعت ضمن خدمت ۵۰۰امتیاز به حق شاغل اضافه می شود. از ۸۹۸۵۰۰ ریال تا حدود ۱۰۰۰۰۰۰ریال تاثیر  در حقوق  فرهنگیان  اما  اندک ۲-برای سازماندهی سالیانه ۳-برای ارتقاء رتبه حرفه ای   ۴-برای ارزشیابی سالیانه

ثبت نمرات ضمن خدمت ایمنی و امنیت درمدرسه

ثبت نمرات ضمن خدمت ایمنی و امنیت درمدرسه

ثبت نمرات ضمن خدمت ایمنی و امنیت درمدرسه اطلاعیه دوره ضمن خدمت ایمنی وامنیت مدرسه نمرات مرحله #دوم دوره ضمن خدمت آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت در مدرسه با کد ۹۱۷۰۰۱۷۴ به مدت ۱۰ ساعت در سامانه ltms ثبت گردید چنانچه موفق به کسب نمره قبولی نشده اید در مرحله #سوم ثبت

امروز ۸دی شروع آزمون ضمن خدمت  آموزش سبک زندگی

امروز ۸دی شروع آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی

امروز ۸دی شروع آزمون ضمن خدمت  آموزش سبک زندگی آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه‌های دینی و قرآنی جزء ۳۰ قرآن کریم رسید. برای دانلود سوالات اصلی روی لینک زیر کلیک کنید روش آزمون ۲۰ سوال چهارگزینه ای به مدت ۲۰ دقیقه از بخش های مفاهیم (۱۲نمره) و حفظ (۸ نمره) (بدون نمره منفی) تاریخ

نمونه سوالات رایگان ضمن خدمت فرهنگ و پوشش اسلامی رسید. کلیک کنید

نمونه سوالات رایگان ضمن خدمت فرهنگ و پوشش اسلامی رسید. کلیک کنید

سوالات ضمن خدمت  دوره فرهنگ و پوشش اسلامی   ۱-ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﺮﺑﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ………………… دارد. ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ   ۲-  اﺳﺘﺤﯿﺎ ﯾﻌﻨﯽ …………………… ﺣﯿﺎورزی   ۳-اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻋﻘﯿﻖ ﺑﺮای زن …………. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ زﯾﻨﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ۴- اﮔﺮ ﺳﺮﻣﮫ زدن ﺟﺰء ﻋﺮف ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﮫ ﻧﻮع زﯾﻨﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد؟ زﯾﻨﺖ

برنامه ضمن خدمت (آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی)

برنامه ضمن خدمت (آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی)

اطلاعیه ظرفیت جدید به کلاس های دوره آموزشی ضمن خدمت الکترونیکی: ” آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه‌های دینی و قرآنی جزء ۳۰ قرآن کریم” با کد دوره ۹۹۵۰۶۴۳۰ به مدت ” ۱۲ ساعت افزوده شد جهت ثبت نام به سامانه ضمن خدمت مراجعه نمایید   Ltms.medu.ir  برنامه ضمن خدمت فرهنگیان آموزش سبک زندگی  

اطلاعیه ضمن خدمت برنامه تدبیر استان البرز

اطلاعیه ضمن خدمت برنامه تدبیر استان البرز

اطلاعیه شماره ۱۳۹استان البرز موضوع: اعلام زمان برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت با عنوان “” روشها و راهبردهای کیفیت بخشی به مدیریت مدارس ابتدایی ( برنامه تدبیر)”” زمان ونحوه برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت غیر حضوری برخط (آنلاین ) با عنوان “” روشها و راهبردهای کیفیت بخشی به مدیریت مدارس ابتدایی ( برنامه تدبیر)”” با

آخرین اخبار

آرشیو

.