سامانه کارا رانندگان

سامانه کارا www.kara.mcls.gov.ir

ورود به سایت سامانه کارا www.kara.mcls.gov.ir, ثبت نام وام کرونا

ورود به سایت سامانه کارا www.kara.mcls.gov.ir, ثبت نام وام اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی, دریافت تسهیلات کارفرمایان  

پشتیبانی سایت