دانلود رایگان نمونه سوالات ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران )

دانلود رایگان نمونه سوالات ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران )

دانلود رایگان نمونه سوالات ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران ) مرحله پایانی نمونه سوالات رایگان ضمن خدمت مدرسه آماده ( مدیریت بحران ) ۱- از خاموش کننده ی آبی فقط برای …………….. باید استفاده کنیم پاسخ آبی فقط برای جامدات قابل اشتعال باید استفاده کنیم . ۲-احتمال اینکه جسم خارجی کودک زیر ۵

گذارندن ضمن خدمت برای فرهنگیان چه مزایا دارد؟

گذارندن ضمن خدمت برای فرهنگیان چه مزایا دارد؟

سوال گذراندن دوره ضمن خدمت چه مزایایی دارد؟ پاسخ ۱-داشتن ۱۰۰۰ساعت ضمن خدمت ۵۰۰امتیاز به حق شاغل اضافه می شود. از ۸۹۸۵۰۰ ریال تا حدود ۱۰۰۰۰۰۰ریال تاثیر  در حقوق  فرهنگیان  اما  اندک ۲-برای سازماندهی سالیانه ۳-برای ارتقاء رتبه حرفه ای   ۴-برای ارزشیابی سالیانه

نمونه سوالات رایگان ضمن خدمت فرهنگ و پوشش اسلامی رسید. کلیک کنید

نمونه سوالات رایگان ضمن خدمت فرهنگ و پوشش اسلامی رسید. کلیک کنید

سوالات ضمن خدمت  دوره فرهنگ و پوشش اسلامی   ۱-ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﺮﺑﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ………………… دارد. ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ   ۲-  اﺳﺘﺤﯿﺎ ﯾﻌﻨﯽ …………………… ﺣﯿﺎورزی   ۳-اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻋﻘﯿﻖ ﺑﺮای زن …………. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ زﯾﻨﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ۴- اﮔﺮ ﺳﺮﻣﮫ زدن ﺟﺰء ﻋﺮف ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﮫ ﻧﻮع زﯾﻨﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد؟ زﯾﻨﺖ

۳۰۰سوال (رایگان) ضمن خدمت مراقبت جسمانی مرحله سوم

۳۰۰سوال (رایگان) ضمن خدمت مراقبت جسمانی مرحله سوم

آزمون مرحله سوم ۳۰۰سوال ضمن خدمت مراقبت جسمانی عاطفی روانشناختی دانش آموزان ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ را با عنوان لباس کوتاه می شناسند. نوجوانی   ۲ …………..سبب افزایش توجه دختران به بدنشان می شود تغییرات رشدی ۳ ………………به حیات فردی کمک می کند. تفکر انتزاعی ۴ ………………به حیات نوعی کمک می کند. بلوغ ۵٫٫٫نوسانات خلقی نوجوان ، شرایطی

سوالات رایگان ضمن خدمت اندیشه سیاسی امام

سوالات رایگان ضمن خدمت اندیشه سیاسی امام

۶۵ سوالات ضمن خدمت اندیشه  سیاسی امام ۱-از لحاظ مبانی جامعه شناسی ، امام خمینی(ره) جامعه را در طول کدام گزینه تفسیر کرده است؟ در طول نظام هستی توحیدی ٢از نظر مقام معظم رهبری مباحثی چون عدالت خواهی و مبارزه با استکبار به صورتی مورد تایید هستند که در مسیر کدام گزینه باشند؟ همه موارد

.
.