سوالات رایگان آزمون ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند مرحله دوم

سوالات ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده

دوشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازخوردهای جلسه چهارم دوره ضمن خدمت شیوه های تربیت فرزند

بازخوردهای جلسه چهارم دوره ضمن خدمت شیوه های تربیت فرزند در خانواده

سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

برنامه ضمن خدمت شیوه های نوین تربیت فرزنددرآموزش وپرورش

  شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده در آموزش و پرورش     بارم بندی نمره پایانی: -آزمون اول: ۲ نمره -آزمون دوم: ۲ نمره – آزمون سوم: ۲ نمره – آزمون چهارم: ۲ نمره – نمره تکلیف : ۲ نمره -فعالیت دوره: ۸ نمره(هر ۲۱۶ امتیاز ۱ نمره) -شاخص [...]

پنج شنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۷