پاسخ الهیار به سرباز معلمان/ هیچ تعهدی برای استخدام سربازمعلمان نداریم

پاسخ الهیار به سرباز معلمان/ هیچ تعهدی برای استخدام سربازمعلمان نداریم

 پاسخ الهیار به سرباز معلمان/ هیچ تعهدی برای استخدام سربازمعلمان نداریم معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت: گزینش و شرکت در دوره آموزشی که در مورد سرباز معلمان انجام می‌گیرد، قوانین و مقررات آموزش و پرورش است و منجر به تعهد استخدامی نمی‌شود. علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

امروز ۸دی شروع آزمون ضمن خدمت  آموزش سبک زندگی

امروز ۸دی شروع آزمون ضمن خدمت آموزش سبک زندگی

امروز ۸دی شروع آزمون ضمن خدمت  آموزش سبک زندگی آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه‌های دینی و قرآنی جزء ۳۰ قرآن کریم رسید. برای دانلود سوالات اصلی روی لینک زیر کلیک کنید روش آزمون ۲۰ سوال چهارگزینه ای به مدت ۲۰ دقیقه از بخش های مفاهیم (۱۲نمره) و حفظ (۸ نمره) (بدون نمره منفی) تاریخ

نمونه سوالات رایگان ضمن خدمت فرهنگ و پوشش اسلامی رسید. کلیک کنید

نمونه سوالات رایگان ضمن خدمت فرهنگ و پوشش اسلامی رسید. کلیک کنید

سوالات ضمن خدمت  دوره فرهنگ و پوشش اسلامی   ۱-ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﺮﺑﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ………………… دارد. ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ   ۲-  اﺳﺘﺤﯿﺎ ﯾﻌﻨﯽ …………………… ﺣﯿﺎورزی   ۳-اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻋﻘﯿﻖ ﺑﺮای زن …………. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ زﯾﻨﺖ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ۴- اﮔﺮ ﺳﺮﻣﮫ زدن ﺟﺰء ﻋﺮف ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﮫ ﻧﻮع زﯾﻨﺘﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد؟ زﯾﻨﺖ

برنامه ضمن خدمت (آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی)

برنامه ضمن خدمت (آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه های قرآنی)

اطلاعیه ظرفیت جدید به کلاس های دوره آموزشی ضمن خدمت الکترونیکی: ” آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه‌های دینی و قرآنی جزء ۳۰ قرآن کریم” با کد دوره ۹۹۵۰۶۴۳۰ به مدت ” ۱۲ ساعت افزوده شد جهت ثبت نام به سامانه ضمن خدمت مراجعه نمایید   Ltms.medu.ir  برنامه ضمن خدمت فرهنگیان آموزش سبک زندگی  

دانلود نمونه  محتوای ضمن خدمت آموزش سبک زندگی

دانلود نمونه محتوای ضمن خدمت آموزش سبک زندگی

محتوای ضمن خدمت آموزش سبک زندگی بخش ۲ ضمن  خدمت   فرهنگیان آموزش سبک زندگی مبتنی بر آموزه‌های دینی و قرآنی جزء ۳۰ قرآن کریم سوالات  از  محتوای آموزش  مفاهیم و آموزش حفظ از   متن فیلم سوره عصر تا سوره زلزال تهیه شده هست. محتوای آموزش  مفاهیم و آموزش سوره ماعون    محتوای آموزش  مفاهیم و آموزش 

10 خبر داغ