احتمالاً سردار محسن رضایی به ریاست ستاد اجرای فرمان امام منصوب خواهد شد

شنید ه ها حضورمهدی دوستی نخبه علمی کشور در کابینه آیت الله رییسی

حضورمهدی دوستی نخبه علمی کشور در کابینه آیت الله رییسی قطعی شده است. این اتفاق نشان دهنده آن است که در روزهای آتی احتمالا شاهد ترکیب غیرقابل پیش بینی کابینه دولت سیزدهم خواهیم بود. توجه خبر تاییده نشده می باشد و ضد نقیض می باشد

یکشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۰