خدمت مدد کاری اجتماعی

برنامه آزمون ضمن خدمت مددکاری اجتماعی

-شرکت در آزمون های تکرار تنها پس از شرکت در مرتبه اول آزمون تا پیش از پایان دوره(۲۹ مهر ۹۹) امکان پذیر است. – شرکت در آزمون های تکرار تا پیش از پایان دوره (۲۹ مهر ۹۹) به تعداد نامحدود قابل انجام است. – تنظیمات آزمون به گونه ای است که در هر ۶ ساعت […]

پشتیبانی سایت