طبقه شغلی کارمندان براساس مدرک تحصیلی و شرایط و ضوابط ارتقا طبقه شغلی

طبقه شغلی کارمندان براساس مدرک تحصیلی و شرایط و ضوابط ارتقا طبقه شغلی بر اساس مدرک تحصیلی. رعایت موارد زیر در ارتقا طبقه شغلی ضروری می باشد. ۱- فاصله بین دو طبقه شغلی در هر شرایط نمی تواند از ۲ سال کمتر باشد. ۲- باید حداقل نصف سابقه مورد نیاز برای ارتقا طبقه شغلی سابقه […]

پنج شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰