جلسه رئیس کارگزینی های کل کشور آموزش و پرورش در چابهار

جلسه رئیس کارگزینی های کل کشور آموزش و پرورش در چابهار

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش طراحی نقشه راه توسعه آموزش و پرورش باید از پشت میزهای کارشناسان حوزه امور اداری صورت پذیرد علی الهیار ترکمن در دومین روز گردهمایی روسای امور اداری و تشکیلات ادارات کل آموزش و پرورش کشور در چابهار گفت : طراحی نقشه راه توسعه آموزش و پرورش

.